Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
A B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
Iš viso: rezultatų: 612

Pagerbimai

Nominacijos:

Išvalyti Filtruoti

Pranas Gaida-Gaidamavičius

Gyvenimo datos:1914 01 26 - 2013 07 24
Gimimo vieta:Bajorai (Ukmergės r.)
Veikla:kunigas, žurnalistas, poetas, teologijos mokslų daktaras
Pagerbimas: Paminklas (Ukmergės rajonas, Želvos seniūnija, Bajorai)

Pranas Gaida-Gaidamavičius. Nuotr. iš kn.: Pranas Gaida-Gaidamavičius. Raštai. – Vilnius, 1996

1927 m. baigė Širvintų progimnaziją, 1931 m. – Kėdainių gimnaziją [4]. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno kunigų seminariją, buvo įšventintas kunigu. 1940–1946 m. studijavo Miunsterio, Freiburgo (Vokietija) ir Liuveno (Leuven) (Belgija) universitetuose. 1944–1946 m. buvo Freiburgo lietuvių tremtinių kapelionas [7]. 
1950 m. išvyko į Kanadą. 1950–1952 m. dėstė filosofiją Mont-Laurier (Kvebeko prov-ja) kunigų seminarijoje. Nuo 1954 m. dirbo lietuvių savaitraščio laikraščio „Tėviškės žiburiai“ redakcijoje, nuo 1961 m. – vyr. redaktorius [7]. 1987 m. pakeltas Popiežiaus garbės prelatu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje. 2010 m. prel. dr. P. Gaidamavičius sugrįžo į Lietuvą.  Parvyko į Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno Aukštadvaryje (Trakų r.). Mirė 2013 m. liepos 24 d., palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje [9].

Būsimasis mąstytojas ir visuomenės veikėjas P. Gaida-Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys, tuomet jis rašė į „Žvaigždutę“ [3]. Kūrė eilėraščius, išleido ne vieną eilėraščių rinkinį, savo poetinę kūrybą skelbė įvairiuose leidiniuose [4]. Rašė straipsnius į laikraščius „Darbininkas“, „Draugas“, „Rytas“, „XX amžius“, žurnalus „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Aidai“. Išleido knygas „Išblokštasis žmogus“ (1951), „Milžinas, didvyris, šventasis: Žmogiškosios pilnaties vizija“ (1954), „Didysis nerimas“ (1961), „Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo“ (1974). Buvo vienas monografijos apie arkivyskupą Teofilių Matulionį „Nemarus mirtingasis“ (1981) autorių [8]. Ši knyga sutrumpintu pavidalu išleista vokiečių, ispanų, portugalų kalbomis. Yra išleista P. Gaida-Gaidamavičiaus „Raštų“ (Vilnius, 1996) rinktinė. Čia spausdinami jo filosofiniai veikalai „Išblokštasis žmogus“, „Milžinas, didvyris, šventasis“, „Didysis nerimas“. Juos visus jungia viena idėja: žmogaus ir gamtos, žmogaus ir Dievo. Knygos pradžioje spausdinamas dr. Jono Balčiaus įvadinis žodis „Grįžimas su minties lobiu“.

Nors ir negyveno Lietuvoje, prel. dr. P. Gaida-Gaidamavičius aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, puoselėjo lietuvybę, dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje, rūpinosi žmonių sielovada [6].

2002 m. P. Gaidai-Gaidamavičius buvo apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2009 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu [9].

Apie prel. dr. Praną Gaidamavičių rašoma knygoje „Lietuvių dvasininkai kūrėjai“ [1], enciklopedijoje „Lietuva“ [7], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [8], knygoje „Širvintos“ [2]. Apie P. Gaidamavičių ir jo šeimą taip pat rašoma Z. Kriaučiūnienės ir R. Povylienės sudarytose knygose „Pasakojimai apie Želvą“ [4], „Senieji Želvos kaimai“ [5], „Želvos kraštas: istorija ir žmonės“ [11] ir kt. Yra straipsnių periodikoje ir internete.   

2014 m. Bajoruose (Ukmergės r., Želvos seniūnija) buvo atidengtas paminklas Pranui Gaidai-Gaidamavičiui ir jo broliui, choro dirigentui Zigmui Gaidamavičiui. Ant paminklinio akmens iškaltas kryžius ir užrašas – „Bajorai – gimtinė dviejų iškilių Lietuvos vyrų“ [6, 10]. Paminklas pastatytas Zigmo Gaidamavičiaus sūnaus, Algio Gaidamavičiaus, pastangomis.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Lietuvių dvasininkai kūrėjai. – Vilnius, 2000. – P. 618.
 2. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 749-750.
 3. Kazielienė, Genovaitė. „Broliai buvo tikri Tėvynės patriotai“. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2014, liep. 29, p. 1, 5.
 4. Pasakojimai apie Želvą / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2005, p. 80.
 5. Senieji Želvos krašto kaimai / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2012, p. 15-16.
 6. Šantarienė, Vaidotė. Kraštiečių nuopelnams – paminklinis kryžius // Ukmergės žinios. – 2014, liep. 25, p. 2, 11.
 7. Šniukas, Domas. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Lietuva: enciklopedija. – Vilnius, 2010. – T. 2: Biografijos, p. 569.
 8. Šniukas, Domas. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 321.
 9. Tamošiūnas, Gediminas. Kunigas, rašytojas, redaktorius: prel. Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914 01 26-1937 05 22-2013 07 24): [nekrologas]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, rugpj. 17, p. 9.
 10. Zibalas, Romas. Bajoruose atidengtas paminklas Kiauklių parapijos šviesuoliams. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2014, rugpj. 2, p. 12.
 11. Želvos kraštas: istorija ir žmonės / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2014, p. 200-201.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2018

Susijusi informacija