Igno Šeiniaus premija

Igno Šeiniaus premija įsteigta Širvintų rajono savivaldybės 2005 m. [1]. Širvintų rajono savivaldybės tarybos. 2005 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 76 buvo patvirtinti premijos nuostatai.

Igno Šeiniaus premija skiriama už reikšmingiausius muzikos, dailės, choreografijos, kitų meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų (leidiniai, garso ir vaizdo įrašai, publikacijos, viešieji renginiai, koncertai, televizijos laidos, švietėjiška ir kraštotyrinė veikla ir kt.
Premija gali būti skiriama meno saviveiklos kolektyvams, visuomeninėms ir kūrybinėms organizacijoms, kultūros, švietimo, ugdymo įstaigoms, fiziniams asmenims: dailininkams, muzikantams, dainininkams, poetams, rašytojams, žurnalistams, meno kolektyvų vadovams, tautodailininkams, mokslininkams, kraštotyrininkams, režisieriams, bibliotekininkams, visuomenės veikėjams, kultūros, švietimo ugdymo darbuotojams ir kt.

Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti: kultūros, švietimo, ugdymo įstaigos, valdžios institucijos, įmonės, visuomeninės ir kūrybinės organizacijos, kūrybiniai kolektyvai. Fiziniai asmenys ir meno kolektyvai gali pristatyti patys save.
Sprendimą skirti premiją priima savivaldybės taryba vertinimo komisijos teikimu.
Laureatai apdovanojami pinigine premija ir diplomu. Premiją iškilmingai įteikia rajono meras Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją, atskirais atvejais – per Širvintų miesto jubiliejinę šventę.
Apie premijos laureatus rajono bendruomenė informuojama per visuomenės informavimo priemones.

Igno Šeiniaus premijos laureatų sąrašas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Barbaravičienė, Jadvyga. „Premija. „2005 metų kovo 29 dieną…” : savivaldybės žinios: [apie Igno Šeiniaus premiją, jos teikimą] // Širvintų kraštas. – 2006, lapkr. 2, p. 3.
2. Igno Šeiniaus premija. Širvintų rajono savivaldybė [inteaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018-03-12]. Prieiga per internetą:<http://www.sirvintos.lt/lt/apie-rajona/igno-seiniaus-premija/2389>.