Audrys Juozas Bačkis

Bačkis, Audrys Juozas. Taip, laimingas: kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius. – Vilnius, 2016.

Bačkis, Audrys Juozas. Taip, laimingas: kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

1938 m. su tėvais išvyko į Prancūziją. Paryžiuje baigė katalikų gimnaziją ir įstojo į kunigų seminariją. 1961-1964 m. studijavo Romoje – popiežiškoje Bažnytinėje akademijoje ir Grigaliaus bei Laterano universitetuose, kuriuose įgijo teologijos licenciatą, bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 1961 m. įšventintas kunigu. Dirbo Vatikano nunciatūrose Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje. 1979-1988 m. dėstė bažnytinę diplomatiją Laterano universitete. Buvo Šv. Sosto pronuncijumi Olandijoje (1988 m.). 1991 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu ir įgaliotas atnaujinti diplomatinius santykius su Lietuva. 1993-1999 m. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, 1999 m. – Europos vyskupų sinodo rengimo komisijos narys.  2001 m. paskelbtas kardinolu [1, 3, 5]. Nuo 2013 m. – arkivyskupas emeritas.

1991 m. popiežius Jonas Paulius II atkūrė bažnytinę Vilniaus provinciją, o 1993 m. A. J. Bačkis pasirašė istorinį dekretą, kuriuo atkūrė Vilniaus kunigų seminariją [7]. Jo iniciatyva Vilniaus pedagoginiame universitete įkurta Tikybos katedra. 1997 m. VPU senatas A. J. Bačkiui suteikė garbės daktaro vardą [3].

1998 m. Vilniaus arkivyskupui A. J. Bačkiui už labdaringą veiklą įteikta Šv. Kristoforo statulėlė [4].
Kardinolo pastangomis 1992 m. Vilniuje buvo įsteigta labdaros valgykla „Betanija“, Motinos ir vaiko globos namai, Gailestingumo motinos globos namai. A. J. Bačkis dvasiškai remia „Versmės“ vidurinę mokyklą, kurioje kartu mokosi neįgalūs vaikai. 1999 m. įkūrė Vilniaus arkivyskupijos Sielovados centrą. 2001 m. įkūrė Amatų centrą, kuriame profesionalūs amatininkai padeda jaunimui įgyti profesiją [1].

Petkus, Viktoras. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis

Petkus, Viktoras. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis

2001 m. savo tėvo dr. Stasio Bačkio atminimui iš jo palikimo ir kitų aukotojų dėka pastatė Vilniaus universiteto Santariškių klinikos koplyčią. 2005 m. A. J. Bačkis pasirašė Bažnytinio paveldo muziejaus steigimo dekretą Šv. Mykolo bažnyčios ir buvusio bernardinų vienuolyno ansamblyje [6].

2000 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.

Apie A. J. Bačkį rašoma leidinyje „Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui“ [5]. Knygoje daug fotografijų, pateikti kunigo laiškai, pamokslų ištraukos. 2016 m. išleista knyga „Taip, laimingas: kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius“ [2]. Per dvidešimt keturis pašnekesius su poetu, vertėju Antanu Gailiumi kardinolas A. J. Bačkis pasakoja apie savo gyvenimą, bendradarbiavimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II Romos Kurijoje, susitikimus su iškiliausiais pasaulio politikais, apie Vilniaus arkivyskupiją, jos santykius su Visuotine Bažnyčia, apie intensyvų darbą, atkuriant nepriklausomybę atgavusią Lietuvą. Leidinyje spausdinama kardinolo svarbesnių gyvenimo įvykių chronologija. Apie vyskupo įtaką valstybės gyvenimui rašoma Viktoro Petkaus knygoje „Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje“ [7]. Yra straipsnių periodikoje, informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Arkivyskupas emeritas. Kardinolas. Vilniaus arkivyskupija [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnensis.lt/vyskupai/arkivyskupas-emeritas/>.
2. Bačkis, Audrys Juozas. Taip, laimingas: kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius. – Vilnius, 2016. – 525, [1] p.: iliustr.
3. Jurkevičius, Paulius. Popiežius išaukštino Vilniaus arkivyskupą: prieš 40 metų Romoje įšventintas į kunigus A. J. Bačkis vakar tapo kardinolu. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, saus. 22, p. 1-2.
4. Kuizinaitė, Milda. Šv. Kristoforai – už labdarą ir sulaikytus nusikaltėlius: mero surengto labdaros vakaro dalyviai sergantiems vaikams paaukojo per 20 tūkstančių litų. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1998, gruod. 29 (Nr. 303), priedas „Sostinė”, p. 1, 7.
5. Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui. – Vilnius, 2011. – 532, [1] p.: iliustr., faks., portr.
6. Mikšionienė, Rūta. Bažnytinio paveldo muziejus – sielovados institucija. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, kovo 14, priedas „Mūzų malūnas”, p. 2.
7. Petkus, Viktoras. Audrys Juozas Bačkis // Petkus, Viktoras. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje. – Vilnius, 2002. – P. 757-775.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2009; 2016

Dalintis straipsniu: