„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Švenčionių rajonas Cirkliškio seniūnija Vaiškūnai

Vaiškūnų kaimas yra rajono šiaurės rytinėje dalyje, 3 km. į pietvakarius nuo Švenčionių. Jis – seniūnaitijos centras[11, 14].

Kaime gyvena 52 žmonės, iš jų 25 vyrų ir 27 moterys (2011) [3].

Vaiskunai

Karklelis, Bronius. Vaiškūnai (istorinė apybraiža).- Vilnius, 1998. Knygos viršelis

Vaiškūnų kaimas užaugino daug iškilių ir įžymių žmonių. Vaiškūnuose gimė: kompozitorius, choro dirigentas Julijonas Sinius (1911-1959) [11], Lietuvos veterinarijos akademijos prof. Kazys Vytautas Trainys (g. 1938 m.) [4], menininkas, karikatūristas Algis Trainys (g. 1945 m.) [1], Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, lietuviškų augalų veislių selekcininkas doc. Dr. Vytautas Ruzgas (g. 1951 m.) [3], karo ir civilinės aviacijos lakūnas, kapitonas instruktorius mag. inž. Jonas Ruzgas (g. 1960 m.) [4].

Apie Vaiškūnų kaimą, jo žmones  pasakoja čia gimęs Bronius Karklelis gausiai iliustruotoje atsiminimų knygoje  „Vaiškūnai (istorinė apybraiža)“ [7-9]. „Savo atsiminimuose [..] noriu aprašyti mano laikų gimtojo kaimo idiliją: žmonių darbštumą, papročius,  paslaugius tarpusavio santykius. Ir mūsų kaimo  suniokojimą, žmonių išblaškymą“, – rašo autorius. 
Apie kaimą nemažai rašoma periodikoje.

Tai senas valstybinių valstiečių kaimas. Nuo Valakų reformos išlaikė gatvinio kaimo pavidalą iki išsiskirstymo į vienkiemius 1926 m. Per kaimą nuo Gardino ėjo vieškelis [9].
Visi gyventojai buvę lietuviai ir visais okupacijų metais pasižymėjo kultūrine veikla bei kultūrinėmis pramogomis [11]. Kaime buvo populiarūs klojimo spektakliai [5].
Lietuvos kaimo sovietizacija, kolektyvizacija skausmingai palietė Vaiškūnus [8]. Iš 20-ties šio kaimo šeimų į Sibirą ištremta 10. Sąvartynu buvo paverstos kaimo kapinaitės, priglaudusios dar Pirmojo pasaulinio karo epidemijų aukas, o vėliau ir knygnešio Kazimiero Černiausko palaikus [17]. 1920-1922 m. kaime veikė lietuviška mokykla, vėliau buvo uždaryta [12].

Vaiškūnų kaime yra keli  lankytini objektai.

Kompozitoriaus Juliaus Siniaus gimtasis namas [10]. Prie namo 1990 m. pritvirtinta memorialinė lenta [9].

Kultūros paveldui priklauso Vaiškūnų senosios kapinės (neveikiančios) [10]. Kapinėse yra knygnešio Kazimiero Černiausko kapas [9]. 1935 m. lenkų uždraustai Šv. Kazimiero draugijai atminti 1936 m. kaimo kapinėse buvo pastatytas ąžuolinis kryžius, kuris tebestovi ir šiandien [18]. Apie šio, meistro Jurgio Razmio sukurto, kryžiaus istoriją pasakoja atsiminimų knygoje B. Karklelis [9]. 

1990 m. kaime vietoje seno buvo pastatytas naujas medinis kryžius (Kristus skaptuotas). Kryžiaus meistras Arvydas Cicėnas) [2, 6].

Ne vieną posmą gimtajam Vaiškūnų kaimui  yra paskyrusi  Švenčionių krašto  poetė,  pedagogė, tremtinė Zuzana Vilkavickaitė(1932 – 2008) [16, 17]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Adomavičienė, Sigita. Nuo kasdienybės pakylėti: menų versmė; dailė: [apie Vaiškūnų sodžiaus menininką Algį Trainį]. – Iliustr. // Nalšios žinios. – 2007, gruod. 7, p. 4.
2. Cirkliškio seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius, 2005.- P. 21-24.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
4. Gruodienė, Indrė. Nepatogus“ kaimas: mūsų kaimai: [apie Vaiškūnų kaimo istoriją. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2007, geg. 23, p. 3.
5. Jakštas, Algis. Kaimas, kur krykštauja vaikai… : [apie Vaiškūnų kaimą ir jo įžymius žmones]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2000, lapkr. 4, p. 2.
6. Jakštas, Algis. Pašventintas naujas Vaiškūnų kaimo kryžius. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2008, liep. 5, p. 12.
7. Juodagalvis, Jonas. Negandos nepalaužė optimizmo: [apie tremtinį, knygos  Vaiškūnai“ autorių B. Karklelį]. – Portr. // Gimtinė. – 1998, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 7.
8. Karklelis, Bronius. Meilę gimtinei knygon sudėjęs: [pokalbis su knygos Vaiškūnai“ autoriumi, buvusiu tremtiniu B. Karkleliu / užrašė] Bronius Narkūnas // Švenčionių kraštas – 2000, rugpj. 23, p. 1-2.
9. Karklelis, Bronius. Vaiškūnai (istorinė apybraiža). – Vilnius, 1998. – 77,[2] p.: iliustr.
10. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys 2006 m. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: < http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duom/5895>.
11. Kviklys, Bronius. Švenčionių apylinkės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1989. – T. 2, p.  684-686; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=180117&psl=682>.
12. Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919-1939 metais. – Vilnius, 1989, p. 125.
13. Raginytė, Lina. Ne pinigais, o Šventuoju Kryžiumi atpirktas pasaulis: [apie Vaiškūnų kaimo istoriją]. – Iliustr. // Nalšios žinios. – 2008, liep. 4, p. 1, 3.
14. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.
15. Trainys, Kazimieras. Mano Motina: [rašinys]. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2007, geg. 5, p. 1, 3.
16. Vilkavickaitė, Zuzana. Vaiškūnų kaimo likimas. – Iliustr. // Rytas.- 1989, lapkr. 30, p. 3.
17. Vilkavickaitė, Zuzana. Atgimimo kryžius; Linkėjimai tėviškei; Sugrįžus; [eilėraščiai apie Vaiškūnų kaimą] // Karklelis, Bronius. Vaiškūnai. – Vilnius, 1998. – P. 61-64. 
18. Viščionytė, Giedrė. Žvilgsnis į Cirkliškio seniūniją: kultūros paveldo vertybės. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2007, bal. 18, p. 3.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2011; 2017