Aleksandr Kaškevič (Aleksander Kaszkiewicz)

Vyskupas Aleksandr Kaškevič lankė pagrindinę ir vidurinę mokyklas Šalčininkų rajone – Dailidėse bei Eišiškėse. 1971–1976 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1976 m. buvo įšventintas kunigu Panevėžio katedroje vadovaujant vyskupui Romualdui Krikščiūnui. Tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau tapo klebonu Vilniaus Šventosios dvasios parapijoje [2, 5]. 1991 m. balandžio 13 d. popiežius Jonas Paulius II įsteigė Minsko-Mogiliovo metropoliją, Gardino vyskupiją ir reaktyvavo Pinsko vyskupiją. Tuometinis Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios klebonas kun. Aleksandras Kaškevič tapo pirmuoju naujai įsteigtos Gardino vyskupijos vyskupu. 1991 m. gegužės 23 d įšventintas į vyskupus [3, 4].

2016 m. gegužės 26 d., Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti Šalčininkų rajono garbės piliečio vardą Gardino vyskupijos vyskupui Aleksandrui Kaškevič už aktyvią sielovadinę, bažnytinę, visuomeninę veiklą bei Šalčininkų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje [1, 2, 6].

Apie vyskupą Aleksandrą Kaškevič rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Aleksandr Kaškevič. Šalčininkų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: <http://salcininkai.lt/lit/Aleksandr-kakevic/29354>.
2. Kolosovska, Irena. Vyskupas Aleksandr Kaškevič – Šalčininkų rajono garbės pilietis. Šalčininkų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: <http://salcininkai.lt/lit/Vyskupas-aleksandr-kaskevic–salcininku-rajono-garbes-pilietis/28113>.
3. Kolosovski, Andžej. Nesu praradęs emocinių ryšių su Lietuva: [apie Šalčininkų rajono Garbės piliečio vardo suteikimą Gardino vyskupijos vyskupui Aleksandrui Kaškevič] / Andžej Kolosovski, Teresa Vorobej. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2016, birž. 9-15, p. 9, 10.
4. Biskup Aleksander Kaszkiewicz – autorytet moralny ziemi wilenskiej i solecznickiej: [apie vyskupą Aleksandrą Kaškevič]. – Iliustr. // Kurier wileński. – 2016, 7 czerwca, p. 10.
5. Kołosowska, Irena. Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz – Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego: [apie Šalčininkų rajono Garbėas piliečio vardo suteikimą vyskupui Aleksandrui Kaškevič]. – Iliustr. // Soleczniki. – 2016, Nr. 1, p. 12.
6. Епископ Александр Кашкевич – почетный гражданин Шальчининкского района: [apie Šalčininkų rajono Garbės piliečio vardo suteikimą vyskupui Aleksandrui Kaškevič]. – Iliustr. // Шальчя. – 2016, 3 июня, p. 2.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2016

 

Dalintis straipsniu: