Aloyzas Sušinskas

Aloyzas Sušinskas. Nuotr. iš kn.: Biografijos: mes atėjome ir einame. – Jonava, 2000. – P. 148.

1944 m. baigė 15-ąją pradinę mokyklą Kaune, 1952 m. – Lazdijų vidurinę mokyklą. 1952–1957 m. studijavo Lietuvos Žemės ūkio akademijoje agronomiją. Dirbo Simno rajono Žemės ūkio inspekcijoje, Želvos tarybiniame ūkyje (Ukmergės r.) inžinieriumi normuotoju, vėliau – Švenčionių rajono Cirkliškio žemės ūkio technikume dėstytoju. Nuo 1965 m. apsigyveno Trakų Vokėje (Vilniaus r.) ir dirbo Žemdirbystės instituto Vokės filiale moksliniu bendradarbiu. 1970 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją. Trakų Vokėje dirbo iki mirties. Mirė 2005 m., palaidotas Trakų Vokės kapinėse [1, 7].

Parengė ir paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Rašė gamtosauginiais, asmenybės ugdymo, knygnešystės ir kt. klausimais. A. Sušinsko visuomeninė ir kūrybinė veikla suaktyvėjo Atgimimo metais. Jam rūpėjo Sąjūdžio planai ir veikla, lietuvybės stiprinimas Vilnijos krašte, gimtosios Dzūkijos kraštotyros renginiai, istorinė atmintis. Apie tai rašė Tėviškės pažinimo draugijos laikraštyje „Gimtinė“ puslapiuose [6]. Yra parašęs straipsnį apie savo gimtąjį kraštą – Trakų Vokę [8]. A. Sušinskas buvo Lietuvos esperantininkų sąjungos, Lietuvos knygnešio ir Tėviškės pažinimo draugijų valdybos narys.

A. Sušinskas rašė eilėraščius, apybraižas, noveles, pjeses, aforizmus. Kūrybai būdingi autoriaus dvasiniai ir filosofiniai apmąstymai apie trapią žmogaus būtį, laikinumą, asmenybės dvasinį grožį ir ryšį su tėviškės, šeimos likimu [1]. Išleido šiuos rinkinius: „Tikėjimo tėkmė“ (Vilnius, 1991), „Tarp nerimo ir skausmo“ (Vilnius, 1997), „Sužibo žvaigždės Merkio pievoj“ (Vilnius, 1999), „Žmogiškojo pavasario giesmininkas“ (Vilnius, 1999 ), „O jei užgniauš širdies plakimą“ (Vilnius, 2001 ), „Likimo mirksnio šviesa“ (Vilnius, 2003 ), „Vieno gyvenimo nuotrupos“ (Vilnius, 2003 ). Po A. Sušinsko mirties šeimos rūpesčiu išleista aforizmų knyga „Gyvenimas – likimo ramstis“ (Ukmergė, 2015). Knyga iliustruota dailininko Ojaro Mašidlausko piešiniais [4]. Paskelbė prisiminimų apie archeologą Petrą Tarasenką, kunigus Joną Reitelaitį, savo dėdę Alfonsą Sušinską, Nikodemą Švogžlį-Milžiną. Domėjosi grafų Tiškevičių istorija, sudarė jų giminės genealoginį medį [1, 6].

Apie A. Sušinską rašoma knygoje „Biografijos: mes atėjome ir einame“ [7], kraštotyrininko Benjamino Kondrato biografijų knygoje „Kūrėjų pėdsakais. Lazdijų krašte“ [1]. A. Sušinską prisimena ir apie jo darbą mėnraštyje „Gimtinė“ rašo žurnalistas, rašytojas Jonas Laurinavičius knygoje „Atminties ženklai“ [2], kraštotyrininkas Kazys Račkauskas knygoje „Europoje su savo kraičiu“ [3].

2015 m., minint mirties 10-mečio sukaktį, prie namo Vilniuje, Trampolio g. 4 (Panerių seniūnija), kur gyveno A. Sušinskas, atidengta memorialinė lenta su bareljefu (dail. Ojaras Mašidlauskas) [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kondratas, Benjaminas. [Aloyzas Sušinskas]: [biografija] // Kondratas Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2004. – Kn. 13, p. 188-190.2.
2. Laurinavičius, Jonas. Truputį apie dr. Aloyzą Sušinską: [atsiminimai] // Laurinavičius Jonas. Atminties ženklai. – Kaunas, 2013. – P. 70-71.
3. Račkauskas, Kazys. Ne kiekvienas regi žvaigždes; Po meilės medžiu; Iškalbingos nuotrupos // Račkauskas, Kazys. Europoje su savo kraičiu. – Vilnius, 2015. – D. 2, p. 227, 247-248.
4. Silevičienė, Birutė. „Gyvenimas – likimo ramstis“: [apie dailininko Ojaro Mašidlausko piešinių ir Aloyzo Sušinsko aforizmų-pastebėjimų knygos pristatymą ]. – Iliustr. // Lietuvos aidas.– 2015, birž. 13, p. 4.
5. Silevičienė Birutė. „Viskas suplaukia į vieną upę – istoriją!“. aidas.lt: [apie A. Sušinską]. [interaktyvus] 2017 [žiūrėta 2017-02-23]. Prieiga per internetą: <http://aidas.lt/lt/asmenybes/article/7701-04-02-viskas-suplaukia-i-viena-upe-istorija>.
6. Skaistis, Rimantas. Memorialinė lenta šviesuoliui. – Iliustr. // Varpas. – 2015, Nr. 6 (birželis), p. 6-7. Prieiga per internetą: <http://www.llks.lt/Varpo%20straipsniai/Memorialine%20lenta%20Lietuvos%20sviesuoliui.html>.
7. Aloyzas Sušinskas. – Portr. // Biografijos: mes atėjome ir einame. – Jonava, 2000. – P. 147-148.
8. Sušinskas, Aloyzas. Trakų Vokė [trumpos žinios apie autorių]. – Portr. // Po Nemuniją, po ežeriją. – Kaunas, 2001. – P. 301-305.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2017

Dalintis straipsniu: