Elena Žilinskienė (Kučinskaitė)

Elena Žilinskienė

Elena Žilinskienė. Nuotr. iš kn.: Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004, p. 8.

1973 m. baigė Valkininkų (Varėnos r.) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo mokytis į Vilniaus valstybinį universitetą (dabar – Vilniaus universitetas) istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Baigusi universitetą, 1978–1982 m., dirbo Trakų viešojoje bibliotekoje vyresniąja bibliografe. 1982 m. grįžo gyventi bei dirbti į gimtuosius Tiltus. Tiltų bibliotekoje dirba iki šiol [3, 6].

E. Žilinskienė domisi krašto istorija, etnine kultūra, fotografuoja, rašo straipsnius, kurie publikuojami Trakų rajono ir respublikinėje spaudoje [6]. Yra parengusi nemažai kraštotyros darbų, kurie yra saugomi Tiltų bibliotekoje: „Kalvių kaimo etnografinis ansamblis“ (1998), „Tiltų kaimo poetas Vytautas Vilkišius“ (1998), „Toli nuo Tėvynės: tremtinių atsiminimai“ (1999), „Tiltų kaimo istorija: XVIII–XX a.“ (2000), „Gimtasis kraštas istorijos vingiuose: Kalvių, Klepočių, Naujienų, Vaikštenių kaimų nematerialaus kultūros paveldo tyrinėjimai” (2006), „Tradicinis Tiltų kaimo gyventojų maistas“ (2007), „Žmogus ir gyvenamoji aplinka: sodyba, pirkia, ūkiniai pastatai, kiemai, darželis; papročiai ir prietarai“ (2007) ir kt.

2000 m. E. Žilinskienės kraštotyros darbas „Tiltų kaimo istorija XVIII–XX a.“ buvo eksponuotas Lietuvos respublikos kraštotyros draugijos X suvažiavimo parodoje ir gerai įvertintas. 2002 m. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Tiltų filialas dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbtame etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo konkurse. E. Žilinskienės projektas „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės” laimėjo dalį lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti [2, 3].

Elena Žilinskienė. Gimtieji Tiltai

Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004. Knygos viršelis

2004 m. E. Žilinskienė išleido gausiai iliustruotą kraštotyros leidinį „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ [4], kuriame supažindinama su etnografinio Tiltų kaimo (Trakų r.) praeitimi ir dabartimi, įstaigų ir įmonių veikla, žmonėmis ir kasdieniais jų darbais, kaimo kultūra, rašoma apie aplinkinius kaimus: Kalvius, Klepočius, Lieponis, Vaikštenius, taip pat Valkininkų miestelį. Leidinio pabaigoje yra informaciją suteikusių gyventojų sąrašas, nurodoma panaudota literatūra. Knyga skirta kaimo 230-osioms metinėms paminėti.

Žilinskienė, Elena. Tiltų krašo kaimai šimtmečių kaitoje. – Trakai, 2015. Knygos viršelis

Dar viena E. Žilinskienės knyga apie gimtąsias vietas yra „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ (Trakai, 2015) [6]. Kaip rašoma leidinio anotacijoje, remiantis istoriniais dokumentais iš įvairių Lietuvos archyvų, rašytiniais šaltiniais ir Tiltų krašto žmonių prisiminimais, čia supažindinama su trylikos Tiltų seniūnaitijoje (Trakų r., Rūdiškių sen.) esančių ar jau išnykusių kaimų istorija. Aprašomi šie kaimai: Lieponys, Kalviai, Mažieji Lieponys, Vaikšteniai, Klepočiai, Pagelužys, Žvingeliškės, Pagraužupys, Naujienos, Pamerkiai, Inklėriškės, Gelužninkai, Tiltai. Be istorinės apžvalgos nuo seniausių laikų iki dabarties, pateikiama informacijos apie vietovardžius, švietimą, kultūros vertybes, kraštiečius ir kt. Prie kiekvieno skyriaus yra literatūros sąrašas, nurodomos pavardės žmonių, pateikusių informaciją. Knyga gausiai iliustruota pačios autorės bei daugelio kitų darytomis nuotraukomis. Leidinys išleistas įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Tiltų filialo projektą „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“.

Žilinskienė, Elena. Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą Tiltų krašte. – Trakai, 2023. Knygos viršelis

Žilinskienė, Elena. Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą Tiltų krašte. – Trakai, 2023. Knygos viršelis

2023 m. pasirodė trečioji E. Žilinskienės knyga „Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą Tiltų krašte“ [5], kuri supažindina su Tiltų krašto etnokultūriniu materialiu ir nematerialiu paveldu. Knyga parašyta remiantis XX amžiaus krašto kaimų gyventojų autentiškais pasakojimais. Leidinyje rašoma apie žmonių gyvenamąją aplinką, kasdienius darbus, tradicinius amatus, šventes, kraštui būdingas tradicijas, papročius bei jų kaitą. Knyga papildyta dainų tekstais, meno kūriniais, archyvinėmis nuotraukomis, tarmiškų žodžių žodynėliu. Šis leidinys skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Dzūkijos (Dainavos) metams paminėti.

2000 m. už kraštotyros darbą „Tiltų kaimo istorija XVIII–XX a.“ E. Žilinskienei buvo suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas [2, 3].

2006 m. už „bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą“ Trakų rajono savivaldybė apdovanojo Eleną Žilinskienę Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija, II laipsnio diplomu ir medaliu [1, 6].

Knygoje „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ E. Žilinskienė rašo apie ryšio su gimtine ir jos pažinimo svarbą: „Gimtinė yra toks stiprus traukos centras, į kurį visuomet norisi sugrįžti, kuo daugiau sužinoti, išsaugoti prisiminimus ir perduoti juos ateinančioms kartoms <…>. Naudodamasi bibliotekoje sukauptais rašytiniais šaltiniais ir gausiais kaimo gyventojų prisiminimais noriu papasakoti apie gimtinę visiems, kam įdomi jos istorija, svarbus kartų ryšys, tradicijos, papročiai” [4, p. 7].

Apie E. Žilinskienę trumpai rašoma jos knygose „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ [4], „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje” [6], Trakų viešosios bibliotekos leidinyje „80 žingsnių iki šiandien“ [3], Trakų rajono spaudoje. Žurnalisto, kraštotyrininko Jono Laurinavičiaus leidinyje „Atminties ženklai“ (Kaunas, 2013), kurį sudaro „Gimtinės” mėnraštyje 1989–2009 m. spausdinti autoriaus straipsniai, aptariama E. Žilinskienės knyga „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“. „Miela ją skaityti. Daug iškalbingos medžiagos. Sukoncentruota, nenuklysta į bereikšmes, nuobodžias smulkmenas. Bet tai nėra tik siaura faktų registracija, o gyvas, judrus, dalykiškas pasakojimas”, – rašo J. Laurinavičius.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija: Trakų rajono savivaldybės 2006 metų nominantai. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2006, gruod. 30, p. 1, 2.
2. Pulokienė, Julija: [apie knygos autorę Eleną Žilinskienę] // Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004. – P. 8–9.
3. Trakų viešoji biblioteka: 80 žingsnių iki šiandien. – [Trakai], 2020. – 226, [2] p.: iliustr., faks., portr.
4. Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004. – 136 p.: iliustr.
5. Žilinskienė, Elena. Pasivaikščiojimas po senąjį dzūkų kaimą Tiltų krašte. – Trakai, 2023. – 224 p.: iliustr.
6. Žilinskienė, Elena. Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje. – Trakai, 2015. – 320 p.: iliustr., faks., portr.

Parengė: Julija Pulokienė, 2012; Rasa Selickaitė, 2017; Regina Rancevienė, 2024 (Trakų SVB)

Dalintis straipsniu: