Jonas Varaneckas

Jonas Varaneckas. Nuotr. iš kn.: Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – [Kn. 2]. – Trakai, 2021, p. 280.

Jonas Varaneckas. Nuotr. iš kn.: Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – [Kn. 2]. – Trakai, 2021, p. 280.

Jonas Varaneckas gimė ekonomisto Jono Varanecko ir medikės Adelės Varaneckienės (Paulauskaitės) šeimoje, turi brolį ir seserį. 1982 m., baigęs Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Veterinarijos akademiją. 1983–1985 m. tam, kad galėtų stoti į seminariją, tarnavo sovietų armijoje. 1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. gegužės 30 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu. Baigęs seminariją, J. Varaneckas buvo paskirtas vikaru į Vilniaus Šv. Teresės parapiją ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčią. Nuo 1994 m. darbavosi Vilniaus Visų Šventųjų parapijos administratoriumi. 2002 m. J. Varaneckas paskirtas Šv. Kazimiero parapijos Naujojoje Vilnioje klebonu. Klebono darbą Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje ir Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto parapijoje pradėjo 2010 m. birželio 29 d. 2014 m. J. Varaneckas tapo Trakų dekanato dekanu [4, 5].

J. Varaneckas daug dėmesio skiria socialinei veiklai. Eidamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos administratoriaus pareigas, įsteigė dienos ir higienos centrus, valgyklą, globos namus, dirbo su gatvės vaikais, benamiais. Taip pat kunigas rūpinasi religinių tradicijų ir maldos namų puoselėjimu. Atvykus darbuotis į Trakus, inicijuoti mažieji atlaidai, kai kiekvieno mėnesio 4 dieną kunigai ir vyskupai iš visos Lietuvos Trakuose aukoja šv. Mišias, transliuojamas per Marijos radiją; konsekruotas pagrindinis altorius, pašventinti nauji varpai; pradėta restauruoti senoji klebonija; inicijuotas piligrimystės tradicijos – Trakinių atlaidų – atgaivinimas; atnaujintos kasmet organizuojamos Žolinės atlaidų iškilmės – jų metu Trakų gatvėmis juda procesija su žolynais išpuošta Trakų Dievo Motinos paveikslo kopija priešakyje; inicijuotas ir bendradarbiaujant su savivaldybe įgyvendintas naujo grindinio aplink Senųjų Trakų bažnyčią tiesimas [3, 4, 5].

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu klebonui J. Varaneckui „už nuopelnus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikai, parapijai ir Trakų kraštui, ugdant krikščionišką kultūrą“ suteiktas Trakų rajono garbės piliečio vardas [1, 2].

Kalbėdamas apie piligrimystę Trakuose, kunigas J. Varaneckas yra sakęs: „Kviečiu visus <…> gaivinti piligrimystę, kuri Trakuose turi daugiau negu trijų šimtų metų tradiciją“ [6].

Žurnalisto Juozo Vercinkevičiaus knygoje „Mūsų Trakų žemė“ publikuoti du straipsniai apie J. Varanecką. Viename iš jų rašoma apie klebono dekano J. Varanecko 20-ies metų kunigystės sukakties minėjimą, pateikiama trumpa biografija [7]. Kitame – kalbamasi su dvasininku apie piligrimystės tradiciją Trakų krašte [6]. 2021 m. laikraštyje „Trakų žemė“ pasirodžiusiame Irmos Stadalnykaitės, Jolantos Zakarevičiūtės ir Juozo Vercinkevičiaus straipsnyje „Klebono dekano Jono Varanecko kunigystės 30-metis“ išsamiai pristatoma dvasininko biografija, nuveikti darbai [5]. Knygoje „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (Trakai, 2021. Kn. 2) publikuotas interviu su kunigu J. Varanecku, kuriame jis ne tik prisimena monsinjorą V. P. Rūką, bet ir pasakoja apie paskyrimą dirbti Trakuose. Vytauto Valentino Česnulio knygoje „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“ (Trakai, 2016) pateikiamas Trakų kunigų sąrašas, kuriame nurodoma, kad kunigas J. Varaneckas Trakų bažnyčios klebonu dekanu tapo 2010 m. Apie kunigą J. Varanecką rašoma Trakų rajono ir respublikinėje spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Garbės pilietis Jonas Varaneckas. Trakų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2023-01-24]. Prieiga per internetą: <https://www.trakai.lt/gyventojams/kultura/garbes-pilieciai/4258> .
2. Kovo 11-ąją – garbės piliečio vardas Trakų klebonui dekanui J. Varaneckui: [apie Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimą kunigui dekanui Jonui Varaneckui]. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2019, kovo 15, p. 1, 2.
3. Narkevič, Karolina. Pasirinkimą tarnauti žmonėms lydi ir simboliai, ir didelė prasmė: [apie kunigą Joną Varanecką, 2014 m. minėjusį 50-ąjį jubiliejų]. – Iliustr. // Galvė (Trakų r.), 2014, bal. 25, p. 7.
4. Stadalnykaitė, Irma. Klebono dekano Jono Varanecko kunigystės 30-metis: [apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kleboną dekaną Joną Varanecką, 2021 m. minėjusį kunigystės 30-metį] / Irma Stadalnykaitė, Juozas Vercinkevičius. – Iliustr. // Voruta, 2021, Nr. 2, p. 79.
5. Stadalnykaitė, Irma. Klebono dekano Jono Varanecko kunigystės 30-metis: [apie kleboną dekaną Joną Varanecką, 2021 m. minėjusį kunigystės 30-metį] / Irma Stadalnykaitė, Jolanta Zakarevičiūtė, Juozas Vercinkevičius. Trakų žemė [interaktyvus]. [žiūrėta 2023-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.traku-zeme.lt/klebono-dekano-jono-varanecko-kunigystes-30-metis/>.
6. Varaneckas, Jonas. Piligrimai lanko Trakų Dievo Motiną: [interviu su Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonu dekanu Jonu Varanecku. Kalbama apie piligrimystės tradiciją Trakų krašte] / [kalbėjosi] Juozas Vercinkevičius. – Iliustr. // Vercinkevičius, Juozas. Mūsų Trakų žemė. – Trakai, 2017. – D. 1, p. 269–270; Trakų žemė. – 2015, rugs. 4, p. 1, 8.
7. Vercinkevičius, Juozas. Dvidešimt metų Dievo vynuogyne: [apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebono dekano Jono Varanecko 20-ies metų kunigystės sukakties minėjimą]. – Iliustr. // Vercinkevičius, Juozas. Mūsų Trakų žemė. – Trakai, 2017. – Kn. 1, p. 166–167.

Parengė: Regina Rancevienė (Trakų SVB), 2023

Dalintis straipsniu: