Juozas Banaitis

Jakelaitis, Vytautas. Juozas Banaitis. – Vilnius, 1986. Knygos viršelis

Jakelaitis, Vytautas. Juozas Banaitis. – Vilnius, 1986. Knygos viršelis

Muzikos pradmenis gavo iš vietos vargonininko F. Dirsės. Lankė Eržvilko pradinę mokyklą. 1920–1928 m. mokėsi Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje, griežė gimnazijos orkestre, dainavo chore. 1928–1932 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1929 m. Kaune įstojo į muzikos mokyklą (vėliau – Konservatorija). 1937 m. baigė Kauno konservatorijos violončelės klasę. Studijuodamas grojo Kauno Karo muziejaus invalidų orkestre, nuo 1933 m. muziką ir dainavimą dėstė Kauno 3-ojoje gimnazijoje [4, 5]. Bendradarbiavo almanache „Granitas“, laikraštyje „Lietuvos studentas“, žurnaluose „Aurora“, „Naujoji Romuva“, „Literatūra“, „Antifašistas“ ir kt. Nuo 1938 m. buvo Lietuvos muzikų draugijos valdybos narys ir Muzikos mokytojų sekcijos pirmininkas, 1938–1940 m. – žurnalo „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys. 1939 m. lankėsi Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Italijoje. 1940–1941 m. buvo Lietuvos radijo komiteto pirmininkas. Antrojo pasaulinio karo metais dirbo Maskvoje, Radijo komiteto lietuviškų laidų atsakinguoju redaktoriumi. 1943–1944 m. – valstybinių meno ansamblių vadovas. 1944–1953 m. buvo Meno reikalų valdybos viršininkas. 1953–1958 m. – LSSR kultūros ministro pavaduotojas, 1958–1967 m. – kultūros ministras [1, 5].
Mirė Vilniuje 1967 m. kovo 27 dieną. Palaidotas Rasų kapinėse. Antkapis sukurtas 1971 m. (skulpt. Gediminas Jokūbonis, archit. Vytautas Čekanauskas). Plokštėje iškalta J. Banaičio stambaus plano bareljefinis portretas ir lyros fragmentas [4, 6].

J. Banaitis rašė spaudoje meno ir muzikos temomis. 1938 m. su kompozitoriumi Jonu Švedu parašė vadovėlį „Muzika vidurinei mokyklai“ [4, 5]. Parašė apsakymų, apysaką „Jokūbas Guoba“, nebaigtas liko romanas „Varpinyčios romantika“. Išvertė I. Erenburgo, F. Diurenmato kūrinių. Buvo Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos vyriausiosios redakcijos narys, literatūros ir kultūros skyriaus meno sektoriaus vadovas. 1970 m. išleistoje knygoje „Kelias į kalną“ surinkti periodikoje spausdinti ir nespausdinti prozos dalykai [1, 5].

Vilniuje J. Banaitis gyveno 1944–1967 m. Daug prisidėjo prie Vilniaus konservatorijos ir muzikos mokyklų steigimo ir muzikinės kultūros ugdymo Lietuvoje. 1946–1967 m. buvo vienas iš Lietuvos respublikinių dainų švenčių rengėjų. 1958 m. jo iniciatyva Filharmonijoje įkurtas Lietuvos estradinis orkestras, Vilniuje, Vingio parke pradėta estrados statyba [4, 7].

Apie J. Banaitį rašoma kultūrologo Vytauto Jakelaičio biografinėje apybraižoje „Juozas Banaitis” [1] ir atsiminimų knygoje „Saulei leidžiantis – toks buvimas drauge“ (Vilnius, 2002), Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais“, skirtoje Jurbarko kraštui [5], Kazio Maruko atsiminimų knygoje „Apmąstymai prie Šventosios“ (Vilnius, 2003) ir kt. Yra straipsnių spaudoje.

1970 m. Vilniuje, prie namo Beržyno g. 5 (Naujamiesčio seniūnija), kur 1950–1967 m. gyveno J. Banaitis, atidengta memorialinė lenta [2, 6]. 2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu J. Banaičio memorialinė lenta buvo nuimta [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Juozas Banaitis (1908–1967) // Lietuvių rašytojai. – Vilnius, 1979–1993. – [T.] 1, p. 136–139.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Banaitis Juozas (1908 03 01 – 1967 03 27): muzikas, ministras. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 44.
3. Dėl sovietmečio atminimo lentų nuėmimo ir naujų tipinio dizaino atminimo lentų įrengimo. Sprendimas Nr. 1-175. 2023 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-01-22]. Prieiga per internetą: <https://aktai.vilnius.lt/document/30398478>.
4. Jakelaitis, Vytautas. Juozas Banaitis: monografinė apybraiža. – Vilnius, 1986. – 204, [2] p., 20 iliustr. lap.
5. Kondratas, Benjaminas. Juozas Banaitis: kultūros veikėjas, rašytojas, muzikos pedagogas: biografija // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais: Jurbarko krašte. – Vilnius, 2004. – Kn. 8, p. 52–54.
6. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Iliustr. – Vilnius, 1988. – T. 1: Vilnius, p. 111, 401–402.
7. Rudokas, Jonas. Juozas Banaitis – tautinės kultūros puoselėtojas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Gairės. – 2008, Nr. 9, p. 14–17.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2013; Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2024

Dalintis straipsniu: