Mykolas Poznanskas

Mykolas Poznanskas. Nuotr. iš leid.: // Mūsų žodis. – 2004, Nr. 5, p. 7 [1].

Pradinę mokyklą lankė Panevėžyje. 1937 m. susižeidė ir neteko regėjimo. 1940–1945 m. mokėsi. Po to mokslą tęsė Kauno suaugusiųjų gimnazijoje. Nuo 1945 m. pradėjo dirbti būrelių vadovu Kauno aklųjų institute, kuris netrukus pervardintas į aklųjų mokyklą. Vakarais studijavo – 1950 m. baigė mokytojų seminariją. 1950–1958 m. šioje įstaigoje dirbo mokytoju, dėstė matematiką ir istoriją. 1971–1977 m. studijavo Vilniaus universitete teisę, bet nebaigė, dėl tam tikrų priežasčių nelaikė valstybinių egzaminų.
M. Poznanskas buvo vienas aktyviausių Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) kūrėjų ir narių: nuo 1946 m. organizavo knygų Brailio raštu perrašinėjimo darbą, buvo Aklųjų mokyklos ir LAD Kauno skyriaus laikraščių redaktorius, Kauno skyriaus valdybos narys, LAD pirmojo suvažiavimo, vykusio 1947 m. balandžio mėnesį, delegatas. 1949–1950 m. dirbo LAD Kauno miesto skyriaus pirmininku, 1951–1952 m. buvo išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos Centro valdybos pirmininku, 1952–1953 m. – LAD Kauno srities valdybos pirmininku. Nuo 1957 m. pradžios iki 1963 m. vasaros dirbo LAD Kauno įmonės (buvusi UAB „Regplasta“) direktoriumi. Jam vadovaujant išaugo gamybos apimtys, padaugėjo dirbančių neregių, pastatytos naujos gamybinės patalpos. Nuo 1963 m. rugpjūčio iki 1986 m. pabaigos M. Poznanskas – LAD Centro valdybos pirmininkas, rūpinosi visos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių reikalais. Jam vadovaujant, smarkiai išaugo LAD organizacinė, gamybinė ir kultūrinė veikla, gamybinio ir gyvenamojo ploto statybos. 1968–1986 m. jis – LTSR socialinio aprūpinimo ministerijos kolegijos narys. Jam teko rūpintis visos šalies neįgaliųjų poreikių tenkinimo reikalais.
1987–1992 m. dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje tiflologinio garsinio žurnalo redaktoriumi [3].

1971 m. M. Poznanskas buvo apdovanotas Socialinio aprūpinimo žymūno ženkleliu. 1979 m. jam suteiktas Lietuvos aklųjų Draugijos Garbės nario vardas. 1982 m. suteiktas Latvijos aklųjų draugijos Garbės nario vardas. 1982 m. paskirta LAD tiflologijos premija už ilgametę aktyvią organizacinę, gamybinę, kultūrinę bei visuomeninę veiklą ir tiflologinius darbus. 1993 m. suteiktas Baltarusijos aklųjų draugijos garbės nario vardas. 1996 m. M. Poznanskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu [3].
Mirė 2004 m. gegužės dieną. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla 1983 m. Brailio raštu išleido Mykolo Poznansko knygą „Draugijos darbų baruose”. 2002 m. Lietuvos aklųjų biblioteka išleido knygą „Tu mano rūpestis ir skausmas” (sudaryt. Alvyra Liaudanskienė) [1]. Joje publikuojamos M. Poznansko pasakytos kalbos, straipsniai, prisiminimų ciklas „Didžiosios mūsų statybos“, draugų, bičiulių bei buvusių bendradarbių (Leono Kirkilovskio, Irenos Žukauskienės, Antano Grigučio, Juozo Marcinkaus ir kt.) prisiminimai. Knygoje „Gyveniman sugrįžę“ (Vilnius 1966) spausdinamas M. Poznansko straipsnis apie aklųjų gyvenimą. M. Poznanskas parengė nemažai straipsnių periodinei spaudai.

Poznanskas, Mykolas. Tu mano rūpestis ir skausmas: apie Lietuvos aklųjų draugiją. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis

Informacijos apie M. Poznanską yra jo paties knygoje „Tu mano rūpestis ir skausmas” [1]. Apie M. Poznanską rašoma keliose knygose: „Kelio pradžia: Kauno aklųjų mokykla-internatas“ (Vilnius, 1968), „Susipažink su mano gyvenimu“ (sudaryt. A. Venckevičius, Vilnius,1978), „Tiflologijos vardų žodynas“ (sudaryt. V. Gudonis ir kt., Šiauliai, 2001), „Atminimo verti“ (sudaryt. J. Kuolienė, Vilnius, 2006), Valentino Vytauto Toločkos „Lietuvos tiflopedagogų sąvadas“ (Vilnius, 2002) ir kt,  taip pat periodinėje spaudoje, internete.

Lietuvos aklųjų bibliotekos muziejinės ekspozicijos (Skroblų 10, Vilkpėdės seniūnija), Asmeninių archyvų fonde saugomi M. Poznansko asmeniniai dokumentai, tiflotyros fototekoje saugomos nuotraukos.

Literatūra ir šaltiniai

1. Poznanskas, Mykolas. Tu mano rūpestis ir skausmas: apie Lietuvos aklųjų draugiją [kalbos, straipsniai, prisiminimai apie Lietuvos aklųjų draugiją]. – Vilnius, 2002 – 183 p.: [11] iliustr. lap.
2. Mykolo Poznansko netekus / Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba. – Portr. // Mūsų žodis. – 2004, Nr. 5, p. 7. Prieiga per internetą: <http://www.musuzodis.lt/mz/200405/str03.htm>.

Parengė: Ina Praprovienė (LAB), 2019

Dalintis straipsniu: