Pranas Razmukas

Nuo devynerių metų mokėsi pradžios mokykloje Kaišiadoryse. 1925 m. įstojo į Lietuvių mokytojų seminariją Vilniuje, 1927 m. ją uždarius, mokslus baigė lenkiškoje Vilniaus mokytojų seminarijoje 1929 m. Dar mokydamasis ėmė lankytis Lietuvių mokslo draugijos (LMD) bibliotekoje, viename iš nedaugelio to meto lietuvių kultūros židinių Vilniuje. Čia susipažino su dr. Jonu Basanavičiumi, draugijos įkūrėju, pirmininku ir vieninteliu bibliotekos saugotoju [2]. P. Razmukas talkininkavo J. Basanavičiui komplektuojant LMD lituanistikos rinkinį [5]. 1927–1933 m. dirbo LMD bibliotekininku, nuo 1933 m. balandžio 1 d. iki 1939 m. –  vyresn. bibliotekininku, o nuo 1939 m. lapkričio 1 d. iki LMD uždarymo 1940 m. – bibliotekos vedėju. 1940 m. rugpjūčio mėn. buvo paskirtas Vileišių rūmų Vilniuje ir LMD turto saugotoju. Jo pastangomis lenkų okupacijos ir Antrojo pasaulinio karo metais išsaugotas lituanistinis LMD rankraštynas, biblioteka, archeologiniai ir etnografiniai eksponatai [2, 4, 7].
1940–1994 m. P. Razmukas dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų bibliotekos vedėju. P. Razmukas palaidotas Vilniaus Saulės kapinėse.

P. Razmukas buvo „Vilnijos” ir Lietuvos bibliotekininkų draugijų garbės narys. Jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordino medaliu (1995).

1994 m. už nuopelnus Lietuvos valstybei ir kultūrai Pranui Razmukui buvo įteikta „Vilniaus garso“ premija [1, 5].

Apie P. Razmuką rašoma leidinyje „Knygotyra: enciklopedinis žodynas“ [6], periodikoje.

2016 m. gegužės pradžioje Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės nario Prano Razmuko atminimas pagerbtas memorialine lenta ant Vileišių rūmų ansamblio oficinos pastato fasado (dabar čia įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Antakalnio seniūnija). Atminimo lentoje rašoma: „Šiame name 1932–2002 m. gyveno ir dirbo Vileišių rūmų ir jų vertybių saugotojas bibliotekininkas Pranas Razmukas (1908–2002)“ [1a].

Literatūra ir šaltiniai

1. Godunavičienė, Jadvyga. Įteikta „Vilniaus garso” premija: [bibliotekininkui Pranui Razmukui] // Vakarinės naujienos. – 1994, rugs. 29, p. 2.
1a. Lietuvos istorija mena (gegužės 7-ąją). Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra: [minima 2016 m. atidengta memorialinė lenta Petrui Razmukui Vilniuje, Antakalnio g. 6]  [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2022-12-02]. Prieiga per internetą: <https://aina.lt/lietuvos-istorija-mena-geguzes-7-aja/>.
2. Matulaitytė M.  Išrinktasis: P. Razmuko 90-mečiui.  – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1998, rugs. 5, p. 14
3. Razmukas, Pranas. „Mes buvom opozicija…“:  iš Petro [= Prano] Razmuko atsiminimų  [apie gyvenimą Vilniuje lenkų okupacijos metais ir vėliau] / užrašė L. Dikavičius.  – Portr. // Tarp knygų.  – 1989, Nr. 11, p. 17-18.
4. Razmukas, Pranas. Pašaukimas – knygius: [pokalbis su „Vilniaus garso” premija ir Gedimino medaliu apdovanotu buv. Liet. literatūros ir tautosakos inst. moksl. b-kos ved. P. Razmuku / užrašė] G. Pocius.  – Portr. // Pirmadienis. – 1995, vas. 20-26, p. 13.
5. Pranas Razmukas: 1908 09 08 – 2002 10 27: [Lietuvos mokslo draugijos narys, „Vilnijos” ir Lietuvos bibliotekininkų draugijų garbės narys: nekrologas]. – Portr. // Voruta. –  2002, gruod. 7, p. 12.
6. Saudargas, Povilas. Razmukas Pranas [1908 09 08 Vilniuje ] // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 306. – Parašas: P. S.
7. Vėlius, Norbertas. Eglė pakirstomis šaknimis: [apie tai , kaip Antrojo pasaulinio karo metais P. Razmukas išgelbėjo Vileišių rūmuose esančias Lietuvos kultūros vertybes]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1971, birž. 26, p. 13.

Parengė: Aušra Asauskienė, Nijolė Sisaitė (VAVB), 2008; 2022

Dalintis straipsniu: