Sofija Gimbutaitė (Zofia Gimbutt)

Sofija Gimbutaitė. Nuotr. iš kn.: Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai. – Vilnius, 2011, p. 52.

Sofija Gimbutaitė. Nuotr. iš kn.: Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai. – Vilnius, 2011, p. 52.

Apie S. Gimbutaitę duomenų išlikę nedaug. Tiksli gimimo vieta nežinoma. Įvairiuose šaltinuose skirtingai nurodomos jos gyvenimo datos [2, 4]. Paryžiaus Medicinos mokykloje įgijo gydytojos stomatologės specialybę. Paryžiuje dalyvavo lietuvių draugijos „Želmuo“ veikloje, buvo lietuvių draugijos „Lituanija“ bibliotekos vedėja. Baigusi studijas, kurį laiką dirbo gydytoja Šiauliuose. Vėliau apsigyveno Vilniuje, Liejyklos g. 9–1 (buv. Preobraženskaja g.). Čia įkūrė ir stomatologijos kabinetą. Aktyviai įsitraukė į lietuvybės atgimimo veiklą. 1906–1907 m. su kitais visuomenės veikėjais atliko pirmosios dailės parodos organizacinius darbus. S. Gimbutaitė rinko iš Žemaitijos ir kitų Lietuvos vietovių liaudies meno kūrinius, užmezgė ryšius su užsienyje gyvenančiais dailininkais, laiškais ragindama dalyvauti parodoje. Sudarė parodos katalogą, globojo dailininkus svečius [3, 4]. 1907 m. gydytojos bute kurį laiką gyveno dailininkas M. K. Čiurlionis. 1907 m. S. Gimbutaitės bute dailininkai M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, skulptorius P. Rimša ir teisininkas J. Vileišis įsteigė Lietuvių dailės draugiją. S. Gimbutaitė buvo šios draugijos valdybos narė, iždininkė ir sekretorė [1, 4, 5]. 1907 m. rūpinosi ir tautos švietimo klausimais, parėmė Vilniaus lietuvių dviejų klasių mokyklos steigimą, dalyvavo ir kitų Vilniaus lietuvių draugijų veikloje. 1908 m. rūpinosi antrosios dailės parodos organizavimu. 1908 m. pabaigoje M. K. Čiurlionio ir S. Gimbutaitės pastangomis prie Lietuvių dailės draugijos įsteigtas Muzikos skyrius, paskelbtas muzikinis konkursas [3, 4]. Dalyvavo ir Vilniaus dailės draugijos veikloje, buvo pirmosios jos valdybos narė. 1911 m. buvo viena iš M. K. Čiurlionio pomirtinės parodos organizatorių. S. Gimbutaitė mirė Vilniuje 1911 m. spalio 24 d. [2, 8]. Palaidota Vilniaus Rasų kapinių vakarinėje dalyje, beveik priešais Vileišių šeimos koplyčią [2].

Apie S. Gimbutaitę rašoma Vidos Girininkienės ir Algirdo Paulausko knygoje „Rasos“ [2], M. K. Čiurlionio laiškuose [1], Antano Žmuidzinavičiaus atsiminimų knygoje „Paletė ir gyvenimas“ (Vilnius, 1961), Juozo Rimanto knygoje „Petras Rimša pasakoja“ (Vilnius, 1964), periodikoje, yra informacijos internete.

2012 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje, ant namo Liejyklos 9 (Senamiesčio seniūnija), atidengta memorialinė lenta (skulpt. Mikalojus Povilas Vilutis). Lenta skirta 1907 m. įsteigtai Lietuvių dailės draugijai bei jos steigėjams: Sofijai Gimbutaitei, Petrui Rimšai, Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Antanui Žmuidzinavičiui ir Jonui Vileišiui [6, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Iš M. K. Čiurlionio laiško Halinai Volman: [taip pat rašoma apie Sofiją Gimbutaitę]. – Portr., iliustr. // Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai. – Vilnius, 2011. – P. 50-54.
2. Girininkienė, Vida. Rasos: svarbiausios žinios / Vida Girininkienė, Algirdas Paulauskas. – Vilnius, 1988, p. 36.
3. Jaronienė, Gražina. Didžiojo menininko pagalbininkė: straipsnis skiriamas M.K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms: [apie Sofiją Gimbutaitę] // Giružis (Varėnos r.). – 2011, bal. 1, p. 6.
4. Jaronienė, Gražina. Sofija Gimbutaitė (1869–1911). Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-04-26]. Prieiga per internetą: <http://gjstudija.net/cdsvsk/Gimbutaite.htm>.
5. Laučkaitė, Laima. „Heroldas, išėjęs švintant ant kalnelio“: [1907 m. sausio 9 d. surengta pirmoji lietuvių dailės paroda]. – Iliustr. // Dailė = Art. – 2007, Nr. 1(49), p. 105-107.
6. Vilutis, Mikalojus Povilas. Rugsėjo 4 d., Vilniuje, Liejyklos g. 9, atidengta Mikalojaus Povilo Vilučio sukurta atminimo lenta Lietuvių dailės draugijos 105 metų sukakčiai paminėti: [atminimo lenta: spalvota fotografija] // Dailė. – 2012, Nr. 2(60), p. 176.
7. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000-2017 [žiūrėta 2017-04-26]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=6>.
8. Jackiewicz, Mieczysław. Wileńska Rossa: przewodnik po cmentarzu. – Olsztyn, 1993, p. 98-99.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2014; 2017

Dalintis straipsniu: