Stasys Babonas

Stasys Babonas. Nuotr. iš kn.: Juozas Valentukevičius, Neregių literatų sąvadas, – Vilnius, 2005, p.18.

Stasys Babonas. Nuotr. iš kn.: Juozas Valentukevičius, Neregių literatų sąvadas, – Vilnius, 2005, p. 18

Mo­kė­si Juo­dai­čių (Raseinių r.) vidurinėje mokyklo­je. Pra­dė­jus sil­pnė­ti re­gė­ji­mui, nuo 1974 m. ru­dens tę­sė moks­lą Kau­no ak­lų­jų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. 1975 m. re­or­ga­ni­za­vus Kau­no mo­kyk­lą, mo­kė­si Vil­niu­je. 1978 m., bai­gęs Vil­niaus Ant­a­no Jo­ny­no ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, gy­ven­a Kau­ne. Dir­bo įvai­rius dar­bus Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) sistemoje. 1981–1986 m. stu­di­ja­vo Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te (da­bar – Šiau­lių pe­da­go­gi­nis uni­ver­si­te­tas), į­gi­jo tiflope­da­go­go spe­cia­ly­bę. 1990–1991 m. Vil­niaus vals­ty­bi­nia­me uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo psicho­lo­gi­ją. 1988 m. paskiriamas LAD Kau­no kul­tū­ros na­mų di­rek­to­riumi. 2002 m. iš­ren­ka­mas aklųjų organizacijos Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­čių ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Nuo 2005 m. sau­sio 1 d. – VšĮ Kau­no ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių cent­ro di­rek­to­rius. Yra vienas aktyviausių ir novatoriškiausių neregių organizacijos kultūros darbuotojų [4, 5].

Pir­ma­sis ei­lė­raš­tis bu­vo išspausdin­tas 1976 m., S. Babonui dar be­si­mo­kant vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, Brailio raštu spausdinamame ne­re­gių li­te­ra­tų kū­ry­bos al­ma­na­che „Vai­vo­rykš­tė“. Pir­mie­ji ap­sa­ky­mai taip pat išspausdin­ti „Vai­vo­rykš­tė­je“ (1980 m.). Ap­sa­ky­mai pub­li­kuo­ti pe­ri­odi­niuo­se lei­di­niuo­se: „Kau­no tie­sa“, „Kau­no die­na“, žurnale „Mū­sų žo­dis“, Jurbar­ko rajono spau­do­je. 1995 m. pa­si­ro­do pir­mo­ji au­to­riaus kny­ga „Trys su­grį­ži­mai na­mo“ (ap­y­sa­ka ir ap­sa­ky­mų trip­ti­kas). 2002 m. pa­si­ro­dė ro­ma­nas „Klystž­va­kės šau­kia“ gar­so ka­se­tė­je, o 2003 m. jis iš­leis­tas re­gin­čių­jų raš­tu. 2005 m. au­to­rius dar kar­tą bu­vo pri­pa­žin­tas ne­re­gių li­te­ra­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju už ap­sa­ky­mų kny­gą „Ap­snig­ta obe­lis“. 2008 m. S. Babonas Petro Cvirkos novelės konkurse tapo laureatu, jo novelė „Bulviakasis” pripažinta geriausia.

2009 m. ba­lan­džio 2 die­ną S. Ba­bo­nas buvo pri­im­tas į Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gą. Ra­šy­to­jas nau­jau­sią sa­vo kū­ry­bą pub­li­kuo­ja pe­ri­odi­niuo­se lei­di­niuo­se: „Li­te­ra­tū­ri­nės nau­jie­nos“, „Ne­mu­nas“ ir kt. Yra išleidęs 5 knygas [3-5].

Babonas, Stasys. Trys sugrįžimai namo. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis.

Babonas, Stasys. Trys sugrįžimai namo. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis

1995 m. išleista pir­mo­ji S. Babono kny­ga „Trys su­grį­ži­mai na­mo“ (apy­sa­ka ir ap­sa­ky­mų trip­ti­kas), bu­vo pri­pa­žin­ta ge­riau­sia pir­ma­ja­me Lie­tu­vos ne­re­gių li­te­ra­tų kūrybos kon­kur­se [5]. Knygos recenzijoje rašoma, kad apsakymuose dažna istorinė tematika, kad kūriniuose ryškus „konceptualus autoriaus gebėjimas per atskirų žmonių likimus glaustai pademonstruoti epochos įvykius. […] kartu jis sprendžia ir jam rūpimas meilės, žmogiškojo orumo, pasirinkimo, laisvės problemas“. Recenzentas aptaria ir čia spausdinamą, kiek silpniau pavykusią apysaką „Ugnies pėdsakas“ [1].

2005 m. S. Babonas dar kar­tą bu­vo pri­pa­žin­tas Lietuvos ne­re­gių li­te­ra­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju už ap­sa­ky­mų kny­gą „Ap­snig­ta obe­lis“ [4]. Kaip rašoma knygos anotacijoje, čia atkuriami Lietuvos istorijos vaizdai, netikėti žmogiškosios meilės vingiai ir šių dienų realybė. Viename apsakymų atkuriama legendinė vienos iš autoriaus gimtojo Raseinių rajono vietovių praeitis („Girkalnio vilkė“), o apysakos „Karaliaus mirtis, arba legenda apie Vandos meilę“ siužeto pagrindas – M. K. Čiurlionio laidotuvės Vilniaus Rasose (1911 m. balandžio 13 d.).

Trumpa rašytojo S. Babono biografija pateikiama LAB darbuotojo Juozo Valentukevičiaus parengtame „Neregių literatų sąvade“ [5], neregių ir silpnai matančiųjų kūrybos almanache „Žodžio spalvos“ (Vilnius, 2002. T. 1). Apie S. Baboną, jo kūrybą rašyta spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Stasys Babonas (rašytojas). kamane.lt [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą:
<http://www.kamane.lt/Kurejai/Personalijos/Stasys–Babonas–rasytojas>.
2. Rokaitis, Povilas. Netikėtas radinys: [recenzija] / Povilas Rokaitis – Portr. – Rec. kn.: Trys sugrįžimai namo / S. Babonas. // Diena. – 1996, geg. 4, p. 15.
3. Siderevičienė, Gražina. Žuvys žymi kelią…: [apie S. Babono romaną „Žuvų gyvenimai šulinyje]. – Portr. // Mūsų žodis. – 2012, Nr. 6, p. 9; Prieiga per internetą: <http://www.musuzodis.lt/mz/201206/str04.htm>.
4. Valentukevičius, Juozas. Kūryba padeda gyventi: [apie S. Baboną, skirta rašytojo 50–mečiui]. // Mūsų žodis. – 2010 Nr. 5, p. 20; Prieiga per internetą:
<http://www.musuzodis.lt/mz/201005/str14.htm>.
5. Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005, p. 18, 19.

Parengė: Juozas Valentukevičius (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: