Šv. Uršulė Leduchovska (Św. Urszula Ledóchowska)

Ledóchowska, Józefa. Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej. – Warszawa, 1998. Knygos viršelis

Ledóchowska, Józefa. Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej. – Warszawa, 1998. Knygos viršelis

Pasaulietinis šventosios Uršulės vardas – Julija Marija. Ji kilusi iš kilmingos ir garsios Lenkijos aristokratų giminės. Būdama 21 metų įstojo į uršuliečių vienuoliją Krokuvoje ir gyveno čia iki 1904 m. Jos ypatingas jautrumas jaunų moterų poreikiams susilaukė didelio dėmesio Lenkijoje. Po kurio laiko su popiežiaus Pijaus X palaiminimu ji išvyko misijų darbams į tuometinę Rusijos sostinę – Sankt-Peterburgą. Ten įkūrė uršuliečių namus, kurie netrukus gavo savarankiškos bendruomenės teises vienuolijoje. Ji taip pat įsteigė mergaičių mokyklas Karelijoje [3]. 1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Uršulė išvyko į Švediją. 1916 m. Upsaloje jos įkurtas Švedijos katalikų laikraštis leidžiamas iki šiol. Vėliau Danijoje ji rūpinosi lenkų emigrantų ir karo pabėgėlių vaikais [1]. 1920 m. U. Leduchovskai vadovaujant buvo įsteigti uršuliečių namai netoli Poznanės esančiuose Pnievuose (lenk. Pniewy). 1924 m. jų namai buvo įkurti ir Juodšiliuose (Vilniaus r.), o 1928 m. – Vilniuje (J. Skapo g. 4) [7]. Julija Marija Leduchovska mirė 1939 m. gegužės 29 d. Romoje.

1983 m. popiežius Jonas Paulius II Poznanėje beatifikavo motiną Uršulę [1]. 1989 m. jos kūnas buvo pervežtas į Pnevus (Lenkiją). Ji buvo palaidota Pnevų koplyčioje šalia motinos. 2003 m. popiežius Jonas Paulius II kanonizavo ir paskelbė U. Leduchovską šventąja [6, 9].

Bojarska, Teresa. W imię trzech krzyży : opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzeniu. – Warszawa, 1985. Knygos viršelis

Bojarska, Teresa. W imię trzech krzyży : opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzeniu. – Warszawa, 1985. Knygos viršelis

U. Leduchovska daug nusipelnė apaštalavimu, rūpinimusi vargšais. Ji rašė straipsnius ir knygas. Yra išleista keletas šventosios Uršulės knygų lenkų kalba: „Rozmyślania dla Sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego“ (T. 1-4, Sieradz, 1930-1931), „Wybor przemówień 1915-1939“ (Rzym, 1981), „Mysli“ (Warszawa, 1989), „Historia Kongregacji“ (Poznań, 1987), „Listy“ (Rzym, 1981), „Testament“ (Poznań, 1987) ir kt.

Lenkijoje ir Italijoje išleista nemažai knygų apie šventąją Uršulę. Daugelio jų anotacijos, viršeliai ir ištraukos pateikiamos šv. Uršulei skirtoje internetinėje svetainėje [9]. Varšuvoje pasirodė Teresos Bojarskos (Teresa Bojarska) biografinė apysaka „W imię trzech krzyży: opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzeniu“ [3]. Lietuvos bibliotekose yra keletas leidinių. Iš jų minėtini: Józefa Ledóchowska „Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej“, susilaukęs net kelių leidimų [6], albumas „Niewiasta której uczynki chwalić będą pokolenia: błogosławiona Urszula Ledóchowska, 1865-1939“ (Rzym, 1984), Marek Jędraszewski „Obrazki z Pniew“ (Poznań, 1992) ir kt.
Apie U. Leduchovskos ir jos vadovaujamų uršuliečių veiklą Vilniaus krašte, taip pat Juodšiliuose rašoma knygoje „Urszulanki szere na Wileńzczyznie. 1927–1946“ (Warszawa 2000). Labai informatyvus straipsnis apie Uršulę Leduchovską, jos ryšius su Juodšiliais paskelbtas leidinyje „Wilno pielgrzymkowe“, parengtoje Česlavos Pačkovskos [7]. Apie ją rašoma periodikoje.

Seserys uršulietės įsikūrė daugelyje Lenkijos vietų, ypač vargingiau gyvenančiose rytinėse tuometinės Lenkijos vietovėse [3, 6]. 1924 m. jų namai buvo įkurti ir Juodšiliuose (Vilniaus r.). Jie čia veikė iki 1946 m. Pagrindinė uršuliečių veikla – našlaičių ir vargstančių vaikų globa. Jų iniciatyva Juodšiliuose buvo atidaryta mokykla, ligoninė. 1939 m. pradėta bažnyčios statyba [7]. Julija Marija Leduchovska keletą kartų lankėsi Vilniuje, taip pat Juodšiliuose [3]. Pirmą kartą čia atvyko 1924 m. Yra išlikę jos užrašai apie šį apsilankymą: „Apylinkės gražios – aplinkui miškai, smėlynai ir namas neblogas, bet nešvara, skurdas, vargas, vaikai daro liūdną įspūdį“ [7, p. 13. Vertimas – teksto rengėjų]. Aktyvi uršuliečių veikla smarkiai pakeitė šios vietovės žmonių gyvenimą. Paskutinį kartą U. Leduchovska buvo Juodšiliuose 1939 m. sausį [7].

2003 m. Šv. Uršulės Leduchovskos vardas buvo suteiktas Vilniaus rajono Juodšilių vidurinei mokyklai [2]. Nuo 2007 m. mokykloje veikia mokyklos muziejus (Juodšiliai, Mokyklos g. 20), kuriame renkama ir saugoma medžiaga ir apie mokyklos globėją Šv. Uršulę Leduchovską.

Šv. Uršulės Leduchovskos vardu pavadinta gatvė Juodšilių kaime [2].
2008 m. birželio 8 d. Juodšilių kaimo kapinėse buvo iškilmingai pašventintas ten palaidotų, U. Leduchovskos bendražygių – 11 seserų uršuliečių ir kunigo Igno Mickevičiaus (1864–1935) naujai pastatytas antkapinis paminklas [4, 8].

1991 m. Krokuvoje buvo išspausdinta šventosios Uršulės Leduchovskos bibliografija, apimanti 1879–1989 m. laikotarpį. Ją parengė Ancilla Kosicka [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buika, Mindaugas. Popiežius iškelia šventųjų pavyzdį ir prašo maldų už jo misiją: [taip pat apie Uršulę Leduchovską] // XXI amžius. – Portr. – 2003, geg. 23, p. 1-2. Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030523/kriksian_01.html>.
2. Pačkovska, Česlava. Šventojo džiaugsmo apaštalo vardu : palaimintosios Uršulės Ledochovskos vardo suteikimo Juodšilių vidurinei mokyklai iškilmės. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2003, kovo 6-12, p. 1,3.
3. Bojarska, Teresa. W imię trzech krzyży : opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzeniu. – Warszawa, 1985. – 255, [2] p.: Bibliogr.: p. 255-256.
4. Jotkiallo, Halina. Czarny Bór, czerwiec 2008 : ks. Józef Narkun poświęcił nagrobek sióstr urszulanek. – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 2008, nr 6, p. 5-6.
5. Kosicka, Ancilla: Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia [1879-1989] // Nasza Przeszłość = Notre Passe. – 1991. – T. 75, s. 139-257.
6. Ledóchowska, Józefa. Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej. – [Warszawa], 1998. – 422, [2] p.: iliustr. – Bilbliogr.: p. 405-412.
7. Nie wystarczy tylko się modlić : Błogosławiona Urszula Ledóchowska. – Iliustr. // Wilno pielgrzymkowe. – [Wilno], 2002. – P. 130-140.
8. Paczkowska, Czeslawa. Przywracanie  pamięci: [Juodšilių kaimo kapinėse buvo iškilmingai pašventintas ten palaidotų, U. Leduchovskos bendražygių – 11 seserų uršuliečių ir kunigo Igno Mickevičiaus (1864–1935) naujai pastatytas antkapinis paminklas]. – Iliustr. // Tygodnik Wilenszczyzny. – 2008, 5-11 czerwca, priedas „Rota“, p. 1, 2.
9. Ś. Urszula Ledóchowska. www.urszula.ovh.org 2[interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2012-10-08]. Prieiga per internetą: <http://urszula.ovh.org/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2012

Dalintis straipsniu: