Valdas Adamkus

Prezidentas Valdas Adamkus. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis

Prezidentas Valdas Adamkus. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis

Valdas Adamkus (iki 1955 m. Voldemaras Adamkavičius) – penktasis ir septintasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1998–2003 m. ir 2004–2009 m.) gimė Kaune tarnautojų šeimoje. Tėvas – Ignas Adamkavičius, Nepriklausomybės kovų savanoris, vienas pirmųjų Lietuvos karo aviacijos mokyklos vadovų, vėliau – Kauno geležinkelio stoties policijos viršininkas. Motina dirbo Susisiekimo ministerijoje [15].
Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Ten 1946 m. baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete.
V. Adamkus 1949 m. atvyko į JAV. 1960 m. baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje V. Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau paskirtas penktojo regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.
V. Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958–1965 m. buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“ – vicepirmininkas, o 1967 m. išrinktas šios organizacijos pirmininku. Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961–1964 m. buvo Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos (LB) narys, Centro valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) narys. Nuo 1972 m. V. Adamkus kasmet atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, V. Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausios mokslinės literatūros.
1998 m. V. Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu. Jis iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. 2004 m. V. Adamkus antrą kartą išrinktas Respublikos prezidentu penkerių metų kadencijai. Antrosios kadencijos metu prezidentas siekė sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių [2, 3, 12].

Adamkus, Valdas. Paskutinė kadencija: Prezidento dienoraščiai. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Adamkus, Valdas. Paskutinė kadencija: Prezidento dienoraščiai. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Prezidentas apie savo veiklą išleido keletą knygų. 2002 m. pasirodė V. Adamkaus knyga Penkeri darbo metai: kalbos, interviu, laiškai“ [9]. 2004 m. publikuota knyga Be nutylėjimų: dienoraščiai, vertinimai, pastabos paraštėse“ [4]. Šioje knygoje apžvelgiama tai, kas reikšmingiausia vyko per penkerius prezidento kadencijos metus (1998–2002) – politiniai įvykiai, reikšmingos užsienio politikos permainos, susitikimai su užsienio šalių lyderiais. 2011 m. pasirodė „Paskutinė kadencija. Prezidento dienoraščiai“ [8]. Šiame leidinyje skelbiami autoriaus dienoraščiai, atspindintys laikotarpį po 2003 m. rinkimų.
Tapęs prezidentu V. Adamkus pradėjo nuosekliai fiksuoti įvairius įvykius, juos komentavo, analizavo. 2015 m. išleistas tęstinis kūrinys „Pareigos, kurios nesibaigia“ [7]. Tai taip pat dienoraščiai, pasakojantys apie politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykius jau valdant prezidentei Daliai Grybauskaitei. 2018 m. pasirodė knyga „Esu vienas iš jūsų. Rinktinės Prezidento kalbos“ [5]. Šioje knygoje surinktos įdomiausios Valdo Adamkaus kalbos ir citatos iš to meto, kai jis užėmė Lietuvos prezidento pareigas.

Už aktyvią veiklą V. Adamkus yra gavęs daug įvairių apdovanojimų. 2003 m. jam buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. 1988 m. V. Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. V. Adamkui prestižiniuose „European Voice“ rinkimuose buvo suteiktas Metų europiečio titulas (2007 m.). Taip pat yra gavęs Tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimą už Sporto ir olimpinio judėjimo plėtojimą.
Lietuvos vadovas buvo apdovanotas įvairių šalių (daugiau kaip 35) aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine. V. Adamkus yra gavęs ir įvairių Lietuvos apdovanojimų – Vytauto Didžiojo ordiną su auksine grandine (2003 m.), Lietuvos skautų sąjungos Geležinio Vilko ordiną, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordiną, įvairių premijų, titulų, ženklų ir kt. [2, 3, 11, 12]. Lietuvos Respublikos Seimas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui 2022 m. gegužės 17 d. įteikė Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą [1].
Valdas Adamkus yra keliolikos pasaulio bei Lietuvos universitetų garbės daktaras [2, 11, 12].

Adamkus, Valdas. Likimo vardas – Lietuva: apie laiką, įvykius, žmones. – Kaunas, 1998. Knygos viršelis

Adamkus, Valdas. Likimo vardas – Lietuva: apie laiką, įvykius, žmones. – Kaunas, 1998. Knygos viršelis

V. Adamkus gyvena Lietuvos sostinėje, yra Vilniaus garbės pilietis. 2022 m. Rotušėje surengtoje ceremonijoje priimdamas Vilniaus garbės piliečio regalijas prezidentas V. Adamkus pasakė: Matau šiandienį Vilnių – jaukų, gyvą, modernų, europietišką miestą, pilną vaikų, jaunimo ir senjorų, besišypsančių žmonių, girdžiu gatvėse savo kalbomis kalbant turistus iš įvairių pasaulio šalių – eilinį kartą įsitikinu, kad vilniečiai ir sostinės svečiai yra geranoriška ir atvira bendruomenė. Tokią įsivaizduoju mūsų sostinės ateitį. To ir linkiu mūsų Vilniui – likti atviru ir svetingu miestu svečiams, ir kartu jaukiu ir patraukliu vilniečiams, likti moderniu ir dinamišku, o kartu ir žaliu, ir ramiu“ [17, 18].

Adamkus, Valdas. Pokalbiai nesilaikant protokolo. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

Adamkus, Valdas. Pokalbiai nesilaikant protokolo. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

V. Adamkaus biografija yra plačiai nušviesta. Pats prezidentas yra nemažai pasakojęs apie savo gyvenimą. Įdomi jo prisiminimų knyga „Likimo vardas – Lietuva: apie laiką, įvykius, žmones“ (literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius) [6]. Išėjo trys šios knygos leidimai (1997; 1997; 1998). Knygoje prisimenamas gyvenimas nuo pat vaikystės Kaune, pasakojama apie gyvenimą ir darbą užsienyje, prisimenami sutikti žmonės. Knyga atspindi V. Adamkaus gyvenimo laikotarpį iki kelio į Lietuvos politiką, maždaug iki 1994 m.
2016 m. išleista knyga „Pokalbiai nesilaikant protokolo“ [10]. Tai prezidento išsakytos mintys kalbantis su Arnu Ališausku, dirbusiu V. Adamkaus komandoje. Knyga sudaryta remiantis vaizdo ir garso archyvais, atskleidžiančiais naujus faktus iš prezidento asmeninio ir politinio gyvenimo tiek vaikystėje, tiek išeivijoje.
2003 m. išleista gausiai iliustruota knyga „Prezidentas Valdas Adamkus“ [16], kurioje yra istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus straipsnis „Laisvės pėdos“. Čia apžvelgiama ne tik prezidento biografija, bet ir penkerių prezidentavimo metų reikšmingiausi darbai, pastangos diegti Lietuvoje vakarietišką bendravimo būdą.

Marcinkevičiūtė, Marytė. Valdas Adamkus – sporto žmogus. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Marcinkevičiūtė, Marytė. Valdas Adamkus – sporto žmogus. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Aleksandravičius, Egidijus. Adamkus. – Vilnius, 2021. Knygos viršelis

Aleksandravičius, Egidijus. Adamkus. – Vilnius, 2021. Knygos viršelis

Marytė Marcinkevičiūtė, žymi sporto žurnalistė, 2011 m. išleido knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“ [15]. Čia rasime informacijos, susijusios ne tik su V. Adamkaus sportine veikla, bet ir visuomeniniu bei asmeniniu gyvenimu. Knygoje panaudotos nuotraukos iš Valdo ir Almos Adamkų asmeninių albumų bei VDU archyvo.
2021 m. pagaliau pasirodė išsami prezidento biografija „Adamkus“ [13]. Ją parašė žinomas istorikas, profesorius E. Aleksandravičius. Ši knyga – ilgų bendravimo su prezidentu metų rezultatas. Istorikas tyrinėjo V. Adamkaus veiklą Lietuvoje bei JAV. Prof. E. Aleksandravičius pasakoja ne tik neįtikėtinai įdomią V. Adamkaus gyvenimo istoriją, bet ir atveria pokarinės lietuvių diasporos veikimą.

Apie V. Adamkų taip pat rašoma informaciniuose leidiniuose – „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], „Kas yra kas Lietuvoje 20/21“ [3] ir kituose, yra straipsnių rinkiniuose, daug rašyta periodinėje spaudoje, internete. 2013 m. LRT sukūrė dokumentinį filmą „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus“ (režisavo Edita Kabaraitė; scenarijaus autorius Arnas Ališauskas) [14].

Yra parengtas bibliografinis sąrašas „Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje esančių Prezidento Valdo Adamkaus autorinių knygų ir dokumentų apie jį bibliografinis sąrašas“ (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

1. Valdui Adamkui – Seimo apdovanojimai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2022, geg. 20, p. 4.
2. Adamkus Valdas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2001. – T. 1, p. 73–74; Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/valdas-adamkus/>.
3. Adamkus Valdas. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 20/21: Lietuvos valstybės metraštis. – Kaunas, [2022]. – P. 325–326.
4. Adamkus, Valdas. Be nutylėjimų: dienoraščiai, vertinimai, pastabos paraštėse / Valdas Adamkus; [literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius]. – Vilnius, 2004. – 306, [2] p.: iliustr.
5. Adamkus, Valdas. Esu vienas iš jūsų: rinktinės Prezidento kalbos. – Vilnius, 2018. – 599, [1] p.: iliustr.
6. Adamkus, Valdas. Likimo vardas – Lietuva: apie laiką, įvykius, žmones / Valdas Adamkus; literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius. – 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Kaunas, 1998. – 206, [1] p., [16] iliustr. lap.: iliustr.
7. Adamkus, Valdas. Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai / Valdas Adamkus; [literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius]. – Vilnius, 2015. – 301, [2] p.: iliustr.
8. Adamkus, Valdas. Paskutinė kadencija: Prezidento dienoraščiai / Valdas Adamkus; [literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius]. – Vilnius, 2011. – 541, [3] p.: iliustr.
9. Adamkus, Valdas. Penkeri darbo metai: kalbos, interviu, laiškai. – Vilnius, 2002. – 495, [1] p., [24] iliustr. lap.
10. Adamkus, Valdas. Pokalbiai nesilaikant protokolo / Valdas Adamkus; [su Prezidentu] kalbėjosi ir pokalbius užrašė Arnas Ališauskas]. – Vilnius, 2016. – 279, [1] p.: iliustr., faks., portr.
11. Valdas Adamkus. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-01-25]. Prieiga per internetą: <https://adamkuslibrary.lt/>.
12. Valdas Adamkus. Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-01-25]. Prieiga per internetą: <https://www.vdu.lt/lt/person/4-valdas-adamkus/>.
13. Aleksandravičius, Egidijus. Adamkus. – Vilnius, 2021. – 476, [2] p., [12] iliustr. lap.: iliustr.
14. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus: dokumentinis filmas / režisavo Edita Kabaraitė; scenarijaus autorius Arnas Ališauskas. – Vilnius, 2013. – Diskai.: stereo, skaitm., gars., spalv. – Įgarsinta liet. k.
15. Marcinkevičiūtė, Marytė. Valdas Adamkus – sporto žmogus. – Vilnius, 2011. – 396, [3] p.: iliustr., faks., portr.
16. Prezidentas Valdas Adamkus. – Vilnius, 2003. – 89, [1] p.: iliustr.
Kn. taip pat: Laisvės pėdos / Egidijus Aleksandravičius, p. 5–27.
17. Vilniaus garbės pilietis Valdas Adamkus: „Ačiū už galimybę būti tokioje garbingoje draugijoje, šviesioje sostinės bendruomenėje“ / parengta pagal Vilniaus savivaldybės pranešimą. – Iliustr. // Šiandien. – 2022, lapkr. 26 / gruod. 9 (Nr. 46/47), p. 9.
18. Vilniečiai – geranoriška ir atvira bendruomenė: [apie Vilniaus m. garbės piliečio prezidento V. Adamkaus pagerbimo iškilmes Vilniaus rotušėje]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2022, lapkr. 24/30 (Nr. 47), p. 11.

Parengė: Zita Tiukšienė (VAVB), 2024

Dalintis straipsniu: