Vladas Bagdonas

Vladas Bagdonas. Nuotrauka iš žurnalo Mūsų žodis – 2010 Nr. 12 p. 14.

Vladas Bagdonas. Nuotr. iš leid.: Mūsų žodis. – 2010, Nr. 12, p. 14.

1973 m. bai­gė Kau­no ak­lų­jų internatinę mo­kyk­lą. 1974–1978 m. mo­kė­si Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus aukš­tes­nio­jo­je muzi­kos mo­kyk­lo­je. Vėliau Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lie­tu­vos muzi­kos ir teatro aka­de­mi­ja) įgi­jo dvi spe­cia­ly­bes: 1983 m. – cho­ro di­ri­gen­to (prof. Po­vi­lo Gy­lio kla­sė), 1990 m. – ope­ros dai­ni­nin­ko (prof. Edu­ar­do Ka­nia­vos kla­sė). Po stu­di­jų sulaukė pripažinimo – ta­po dvie­jų tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tu: Lat­vi­jo­je (1990), Če­ki­jo­je (1991) [4, 5]. 1991 m. debiutavo Lietuvos operos ir baleto teatre. 1992 m. dirigentas prof. Jo­nas Alek­sa dainininką pa­kvie­tė į Lietuvos nacionalinį ope­ros ir ba­le­to te­at­rą dirb­ti so­lis­tu. Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių is­to­ri­jo­je tai pir­mas sil­pna­re­gis so­lis­tas, dai­nuo­jan­tis šia­me te­at­re [2]. Teatro sce­no­je jis sukūrė per keturiasdešimt vaid­me­nų [1, 3].

Dainuoja Vladas Bagdonas. – Vilnius, 2003. Kompaktinės plokštelės viršelis

Dainuoja Vladas Bagdonas. – Vilnius, 2003. Kompaktinės plokštelės viršelis

Dar studijuodamas  Lie­tu­vos valstybinėje konservatorijoje, 1981 m. pra­dė­jo dai­nuo­ti Lie­tu­vos ak­lų­jų draugijos (LAD) cho­re „Vil­nius“. Cho­ro me­no va­do­vai, pastebėję jaunojo artisto gabumus, jam pa­ti­kė­da­vo so­li­nes pa­rti­jas. Tai tu­rė­jo įta­kos to­les­niam pro­fe­sio­na­laus so­lis­to kū­ry­bi­niam ke­liui. Už tai Vladas Bagdonas nuoširdžiai dėkingas tuometiniam choro dirigentui profesoriui Antanui Jozėnui ir choro direktoriui Juozapui Kairiui. V. Bag­do­nas pa­si­žy­mi or­ga­ni­za­ci­niais ge­bė­ji­mais. 1995 m. jam patikėtos cho­ro „Vilnius“ di­rek­to­riaus pareigos. Dirb­da­mas su­dė­tin­go­mis Lietuvos kul­tū­rai eko­no­mi­nė­mis są­ly­go­mis, di­rek­to­rius si­e­kė, kad ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai dai­ni­nin­kai ga­lė­tų sėk­min­gai dirbti ir dainuoti, in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Choro steigėjui (1970 m. rugsėjo 1 d. kamerinį chorą įsteigė – Lietuvos aklųjų draugija) – visuomeninei organizacijai  nebeišgalint finansuoti choro veiklos jis rūpinosi, kad kolektyvas taptų valstybine institucija. 2010 m. pradžioje šis kolektyvas tapo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos institucija – koncertine įstaiga Valstybiniu choru „Vilnius“. Šiai įstaigai vadovauti paskirtas V. Bagdonas. Kolektyvui atsivėrė naujos galimybės: jis  dalyvauja įvairiuose projektuose ir programose, koncertuoja su žinomais šalyje solistais, įvairiais orkestrais bei kolektyvais, pasirodo oficialiuose koncertuose, valstybinių švenčių renginiuose. Pats direktorius su kolektyvu mielai koncertuoja, atlieka įvairias solo partijas. Choras „Vilnius“ daro daug vaizdo ir garso įrašų. 2014 m. išleistos net penkios choro kompaktinės plokštelės.

Bag­do­nas – ži­no­mas ša­ly­je dainininkas. Bo­so pa­rti­jas at­lie­ka ne tik te­at­re, bet ir koncertuoja su įžy­miais Lie­tu­vos or­kest­rais, ku­riems dirigavo ar di­ri­guo­ja puikūs dirigentai: S. Son­dec­kis, J. Do­mar­kas, G. Rin­ke­vi­čius ir kt. Jo re­per­tu­a­re žy­miau­sių Lie­tu­vos ir pa­sau­lio kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Dai­ni­nin­kas su kon­cer­tais lan­kė­si Vo­kie­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, Tai­va­ny­je, Olan­di­jo­je ir daugelyje kitų šalių [3, 4].
V. Bag­do­nas dirba ir pe­da­go­gi­nį dar­bą. Nuo 1996 iki 2010 m. dirbo vo­ka­lo pe­da­go­gu Lie­tu­vos muzi­kos ir teatro aka­de­mi­jos Cho­ro di­ri­ga­vi­mo ka­ted­roje. Kaip aktyvus šalies pilietis ir savo srities specialistas, 2000–2004 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sprendimu buvo de­le­guo­tas į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir tel­e­vi­zi­jos ta­ry­bą. V. Bagdonas yra aktyvus ir principingas Lietuvos ir aklųjų sąjungos (LASS) narys, daug metų renkamas delegatu į organizacijos suvažiavimus. Aktyviai dalyvauja visuomeninių komisijų ir grupių veikloje, organizacijos kultūrinėje veikloje, koncertuoja, populiarina neregių kompozitorių kūrybą [3] .

Vilniuje esančiame Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) įrengtoje ekspozicijoje yra V. Bagdonui skirta informacinė medžiaga su nuotraukomis. Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tiflotyros skyriuje (Skroblų g. 10) saugoma dainininko garso įrašai, įvairūs pasisakymai ir pranešimai, straipsniai.

Apie V. Bagdoną rašoma muzikologo Jono Bruverio knygoje „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“ [3], periodikoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Vladas Bagdonas [operos solistai / bosai]. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą: <http://www.opera.lt/apie–teatra/operos–solistai/bosai/vladas–bagdonas>.
2. Bolzanė, Giedrė. Daugiausiai pasiekę neįgalieji: [taip pat apie V. Bagdoną]. – Iliustr. // Veidas. – 2012, Nr. 15 (bal. 9), p. 36-39.
3. Bruveris, Jonas. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. – Vilnius, 2006, p. 479 ir kt.
4. Stukas, Henrikas. Maestro – 60. // Mūsų žodis. – 2015, Nr. 11, p. 22; Prieiga per internetą: <http://www.musuzodis.lt/mz/201511/str14.htm>.
5. Toločka, Valentinas. Lietuvos tiflopedagogų sąvadas. – Vilnius, 2002, p. 21, 22.

Parengė: Juozas Valentukevičius (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: