Vytautas Pranciškus Rūkas

Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – Trakai, 2005. Knygos viršelis

Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – Trakai, 2005. Knygos viršelis

1932–1938 m. mokėsi Garliavos (Kauno r.) mokykloje. 1938–1940 m. – Kauno Tėvų jėzuitų Pagryžuvio reformuotose klasėse. 1940–1944 m. tęsė mokslus Kauno gimnazijose. 1944–1946 m. – Tėvų jėzuitų Pagryžuvio (Kelmės r.) vienuolyno noviciate.  1946–1947 m. ir 1953–1958 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1949–1953 m. mokėsi Panevėžio vidurinėje muzikos mokykloje [6]. Ją baigęs įgijo choro ir ansamblio vadovo kvalifikaciją [4].
1958 m. kovo 23 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas į kunigus [5]. Nuo 1958 m. iki 1962 m. buvo Švenčionių parapijos bažnyčios vikaras, 1962–1964 m. – Ignalinos parapijos klebonas, 1965–1966 m. Šumsko (Vilniaus r.) parapijos klebonas [6].
1966 m. liepos 11 d. kunigas V. P. Rūkas buvo paskirtas administratoriumi į Trakų parapijinę bažnyčią ir juo buvo beveik keturis dešimtmečius – iki 2001 metų. Nuo 1974 m. rugsėjo 19 d. iki 2001 m. gruodžio 14 d. ėjo Trakų dekanato pareigas [3]. Dabar monsinjoras yra emeritas.

Kasdieninė tarnystė dievui ir žmonėms – tai tik viena monsinjoro, ramaus, santūraus ir visada besišypsančio žmogaus gyvenimo pusė. Labai sunkiu Lietuvos Bažnyčiai laiku monsinjoras išsaugojo neįkainojamos vertės Trakų Švč. Marijos apsilankymo bažnyčios aukso lobius [2, 4]. Monsinjoro iniciatyva ir pastangomis buvo restauruojami Trakų bažnyčios paveikslai, Trakuose pastatytas ne vienas kryžius ar  paminklas [4].
1990 m. buvo užmegzti draugiški santykiai su Westfalijos kr. Miunsterio vyskupijos Rheine miesto Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu Giunteriu Hillebrandtu (Vokietija). Bažnyčios ir miesto savivaldybės dėka buvo pastatyti Jaunimo namai ir restauruoti Trakų senelių globos namai [7].

2000 m. Popiežius Jonas Paulius II Trakų dekanato dekanui, klebonui kunigui V. P. Rūkui suteikė monsinjoro titulą, ,,už ilgametį pastoracinį darbą Trakų parapijoje bei didelį įnašą katekizuojant jaunimą ir moksleivius, už rūpinimąsi bažnyčios paveldo tvarkymu, restauravimu, Jaunimo centro ir Parapijos globos namų statybas‘‘ [8].
2001 m. monsinjoras apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu [7]. 2003 m. minint 15-ąsias Trakų Sąjūdžio metines apdovanotas Lietuvos Sąjūdžio Padėkos raštu [4].

2005 m. gegužės 6 d. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė monsinjorui Trakų garbės piliečio vardą ir apdovanojo Trakų garbės piliečio ženklu [4, p. 141].

2006 m. monsinjoras V. P. Rūkas buvo apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“. Kaip buvo skelbiama, ši nominacija monsinjorui įteikta „už ilgametę vaisingą tarnystę Dievui ir žmonėms, dosnų tikėjimo ir meilės dalijimą ne tik žodžiais, o ir kasdieniniais darbais“  [9].

2007 m. V. P. Rūkui įteikta Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija – I laipsnio Diplomas už ilgametę ir prasmingą ganytojišką veiklą Trakų žemėje, gebėjimą bendrauti su įvairių tikėjimų Trakų gyventojų bendruomene ir taurų siekį mokyti žmones mylėti Dievą.

2005 m. išleista knyga „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ [4]. Apie V. P. Rūką rašoma leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“ [6], „Kas yra kas Vilniaus apskrityje“ [7], periodikoje.

Literatūra ir šaltiniai

1. Dievo namų statytojas. – Iliustr. // Voruta. – 2001, liep. 7, p. 5.
2. Janonienė, Julija. Apie kilnų kunigo gyvenimą. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2005, rugs. 24, p. 1, 3.
3. Lisauskaitė, Birutė. Mūsų širdžių monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – Portr. // Galvė. – 2005, bal. 15, priedas ,,Trakai ir pasaulio paveldas‘‘, p. 1.
4. Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. – Trakai, 2005. – 139, [4] p. : iliustr., faks.,  portr. –  Santr. angl., lenk., vok.
5. Pekarskis, Jurgis. Pusė amžiaus tarnystės Dievui ir žmonėms: bažnyčios lobius išsaugojęs monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas pelnė tikinčiųjų ir popiežiaus pagarbą bei pripažinimą. – Portr. // Valstiečių laikraštis. – 2008, kovo 29, p. 5.
6. Rūkas, Vytautas Pranciškus // Kas yra kas Lietuvoje. – Kaunas, 2000. – P. 592.
7. Rūkas, Vytautas Pranciškus // Kas yra kas Vilniaus apskrityje. – Kaunas, 2003. – P. 463.
8. Trakų dekanui suteiktas monsinjoro titulas. – Trakų žemė. – 2000, lapkr.18, p. 1.
9. Vilniaus apskrities 2006 metų DLK Gedimino nominantai. – Iliustr.  // Trakų žemė. – 2006, gruod. 16, p. 1.

Parengė: Julija Pulokienė (Trakų viešoji biblioteka), 2009

Dalintis straipsniu: