Akmena

Kaimas Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės šiaurinėje dalyje, prie senojo Vilniaus–Molėtų kelio, į šiaurės rytus nuo Maseliškių. Pro kaimą teka Širvintos intakas Akmena.

Akmena – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 23 gyventojai. Iš jų – 13 vyrų ir 10 moterų (2013 m.) [1].

Apie Akmenos kaimą trumpos žinutės yra „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3]. Apie cerkvę rašoma leidiniuose „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [2] ir „Староверие Балтии и Польши“ [4].

1865 metais pastatyta tiesiant geležinkelį Peterburgas-Varšuva, buvo pirmoji Akmenos sentikių cerkvė. Kaimas rusiškai vadintas Акмяны.

Yra žinoma, kad 1866 m. Akmenos palivarke gyveno 8 žmonės, iš jų 3 pravoslavai ir 5 sentikiai. Buvo vandens malūnas ir spirito gamykla [3].

1937 metais pastatyta nauja medinė cerkvė. Ši cerkvė dar vadinama Maseliškių cerkve [2, 4].

Maseliškių sentikių parapija buvo įkurta XIX a. viduryje. 1946 m. parapiją įregistravo sovietų valdžia. Iki tol sentikiai priklausė Žemaitėlių (Mitrofanovkos) parapijai. 1949 metais jai priklausė apie 200 tikinčiųjų. 1997-aisias – dvasinio atgimimo metais – bendruomenės pastangomis Akmenos cerkvė suremontuota ir atnaujinta [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Žemaitėlių ir Akmenos sentikių cerkvės = Molenny staroobrzędowców w Okmianie i Źemojtelach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 112-114.
3. Kamionka // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy). – p. 779; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/779>.                                                                                            
4. Барановский, Василий. Масалишкская община / В. Барановский; Г. Поташенко // Староверие Балтии и Польши. – Vilnius, 2005. – P. 236-237.
5. Масалишкская община. [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-06-14]. Prieiga per internetą: <http://wilstar.w.interia.pl/slovar/m.htm>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2021