Anavilis

Anavilis – kaimas Paberžės seniūnijoje, 1 km į vakarus nuo Paberžės.

Seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 574 žmonės [5].

Veikia plastikų gamybos bendrovė. Yra vaikų darželis.

Pasak seniausių kaimo gyventojų, kaimo pavadinimas yra kilęs nuo dvaro savininkės vardo – Anna + vila (lenk. Annowil). Šios istorinės ponios protėvių šaknų atsekti nepavyko, todėl Anos persona yra beveik mitinė. Dar sakoma, kad jos dvasia gyvena dvare iki šios dienos ir gąsdina neprašytus svečius.

Apie Anavilį rašytiniuose šaltiniuose informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2], „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [4] ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3]. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6] bei leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T. 1). Šiek tiek informacijos yra internete. Apie Anavilio dvarą rašoma Ingridos Semaškaitės enciklopediniame žinyne „Lietuvos dvarai“ (Vilnius, 2010).

Kaime XIX a. buvo Anavilio dvaras, priklausęs Hertmanui.

1950–1992 m. Anavilio tarybinio ūkio, Paberžės daržininkystės tarybinio ūkio pagalbinė gyvenvietė.

Kaime yra išlikę iš XIX a. antrosios pusės – XX a. pastatai: rūmai, svirnas, kumetynas, keli gyvenamieji namai. Tai buvusio Anavilio buv. dvaro sodybos fragmentai, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Anavilio buv. dvaro sodybos fragmentai [Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 883]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2021-03-09]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Anavilis // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1. – Vilnius, 1985, p. 61.
3. Anavilis // Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 10. – Vilnius, 2003, p. 766.
4. Anovilis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1. – Vilnius, 1966, p. 67.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-01-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Annowil // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1900. – T. 5, D. 1 (Abablewo-Januszowo). – p. 34; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/34

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021.