Ažunarė

Ažunarė – kaimas Bezdonių seniūnijoje, 9 km į šiaurės vakarus nuo Bezdonių, kairiajame Neries krante. Kaimą supa Šakiškių miškai.

Ažunarėje gyvena 4 žmonės. Iš jų – 2 vyrai ir 2 moterys (2013 m.) [3].

Apie Ažunarės kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Bratoniškių senovės gyvenvietę rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [6], Algirdo Girininko leidinyje „Šiaurės rytų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. Bratoniškių paleolitinė stovykla ir žalvario amžiaus gyvenvietės“ [2], Helenos Cehak-Holubovič (Helena Cehak-Hołubowicyowa)  knygoje „Nowo otryte stanowisko ceramiki prafińskiej na Wileńszczyżnie“ [7] bei leidiniuose „Lietuvos archeologijos bruožai“ [4] ir „Lietuvos TSR archeologijos atlasas“ [5].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų patvirtina 1933 metais archeologės Helenos Cehak-Holubovič rasti akmens amžiaus stovyklos bei žalvario amžiaus gyvenvietės liekanos [7]. 1992 m. Bratoniškių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bratoniškių senovės gyvenvietė [Ažunerės k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5642]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Girininkas, Algirdas. Šiaurės rytų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. Bratoniškių paleolitinė stovykla ir žalvario amžiaus gyvenvietės. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija. Vilnius, 1979, T. 4(69), p. 63-83.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 312]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius, 1961, p. 521, 524.
5. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1974. – T. 1, p. 24.
6. Rimantienė, Rimutė. Bratoniškių stovyklavietė ir senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 306.
7. Cehak-Hołubowicyowa, Helena. Nowo otryte stanowisko ceramiki prafińskiej na Wileńszczyżnie. Z Otchłani Wieków. 1933, Nr. 4-5, p. 84.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016