Gaukeliškės

Gaukeliškės – kaimas Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Visalaukės IV.

Kaime gyvena 13 žmonių. Iš jų – 4 vyrų ir 9 moterys (2013 m.) [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Gaukeliškes informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) ir knygoje „Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1784 peracta“ [5]. Apie Gaukeliškių piliakalnį rašoma „Lietuvos piliakalniai: atlase“ [4], Gintauto Zabielos knygoje Lietuvos medinės pilys“ [7], leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [6].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo Gaukeliškių piliakalnis (Pilata, Pilaškučiai), esantis į šiaurę nuo Gaukeliškių kaimo. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Jis pasiekiamas keliu Visalaukė – Dubingiai, yra 300 m į kairę šiaurėn nuo kelio – matyti apaugusi kalva [3, 4].

Yra žinoma, kad 1782–1784 m. Gaukeliškės priklausė kunigaikščių Masalskių giminei [5].

2013 m. gruodžio mėnesį Gaukeliškių piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gaukeliškių piliakalnis. [Gaukeliškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33857]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-08-01]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 324]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Daugudis, Vytautas. Nugarmėjęs į pelkę: [rašoma apie Gaukeliškių piliakalnį] // Švyturys.- 1973, Nr. 16 (592), p. 30.
4. Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 364–365.
5. Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1784 peracta. – Vilnius, 2010. – p. 198.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje/ Vykintas Vaitkevičius, Gintautas Zabiela // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 204–210.
7. Zabiela, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. – Vilnius, 1995, p. 227–228.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019