Jokūbonys

Jokūbonys – kaimas Paberžės seniūnijoje, 2 km nuo Visalaukės IV.

Jokūbonyje gyvena 24 žmones (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Jokūbonį beveik nėra, išskyrus trumpas žynutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3] ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie stebuklingą akmeną rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad Jokūbonio viensėdyje 1866 m. buvo dvi sodybos, gyveno 15 katalikų [3].

Kaime yra mitologinis Velnio akmuo. Pasakojama, kad šioje vietoje būdavę vaiduoklių. Objektas įtrauktas Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Jokūbonys, Paberžės s-ja: Velnio kalnas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P.59.
3. Jakubiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag – Kępy), p. 381; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/381>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.