Kadariškės

Kadariškės – viensėdis Paberžės seniūnijoje, 3 km nuo Visalaukės IV. kaimo.

Kadariškėse gyvena 2 žmonės (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Kadariškes beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3], ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Prie viensėdžio esantį stebuklingą akmenį su ženklų mini Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad 1866 m. viensėdyje buvo 1 namas, kuriame gyveno 6 žmonės [3].

Stebuklingas akmuo su ženklų įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Kudriai, Paberžįs s-ja: Gyvasis šaltinis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 67.
3. Kadaryszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy), p. 659; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/659>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.