Konceptas

Konceptas yra 2,5 km į šiaurę nuo Gilučių. Seniau vadintas Smėlinės kaimu. Šiaurėje ribojasi su Vilniaus–Kauno geležinkeliu, rytuose – su Koncepto mišku [7, 8]. Per kaimą teka upelis Dumsis. Kaime įkurti vaikų namai – ekologinė žemės ūkio vaikų sodyba. 

Koncepto kaime gyvena 13 žmonių: 2 vyrai ir 11 moterų (2011) [2].

Kaimo pavadinimo kilmė nežinoma.

Koncepto kaimas trumpai aprašytas leidinyje „Elektrėnai“ [7]. Kaimo istorija, gyventojų pasakojimai 1998 m. Irenos Antanavičienės ir Veronikos Tamošiūnienės buvo surinkti kraštotyriniame darbe „Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas“ [1].
Pajautiškių pradžios mokyklos mokytojas Jurgis Žilinskas 1935 m. rugsėjo mėnesį užrašė Koncepto vienkiemio vietovardį (pateikėjas – Kazys Petrauskas, gimęs Talpūnų kaime) „bagnos“, kuris yra įregistruotas elektroniniame diske „Kaišiadorių rajonas“ [9]. Atsiminimai apie Koncepto kaimą užrašyti tautosakiniame leidinyje „Ar meni tų ažerų“ [4] bei Gilučių kaimo bibliotekininkės Veronikos Tamošiūnienės surinktame kraštotyriniame darbe „Gilučių seniūnijos kaimų istorija“ [7].

1795 m. Konceptas buvo palivarkas su 1 sodyba, jį valdė Erazmas Stravinskas [6, 7]. 1897 m. užusienis su 9 gyventojais ir žemėmis vis dar priklausė Stravinskų (Stravisnkių) šeimai.
1920 m. žydas Abelis Akselrodas Koncepto palivarke iš Enelės Belkovskajos išsinuomavo žemę (tačiau be jos dar turėjo apie 8 ha) [7]. Apie 1900 m. Koncepto palivarke žemę pirko Mikolas Pupalaigis, o į pietus nuo jos stovėjo arklidės, tvartai, gyvenamasis namas – čia gyveno dvaro kumečiai [7]. 1920 m. tą patį sklypą su pastatais nusipirko iš Amerikos grįžęs anykštietis Pipiras. Tačiau nederlingą žemę vėliau pardavė Matui Sližiui. 1925 m. išparceliuotas Ščiukiškių dvaras su Koncepto palivarku. 1931 m. kaime buvo 4 sodybos [3, 7].
1932 m. žemę iš A. Akselrodo nusipirko Laimučiai, tačiau jų laukė tragiška lemtis – sovietinei valdžiai „prijautusi“ 3 asmenų šeima 1946 m. birželį Koncepte buvo sušaudyta. Iš jų nugriautos sodybos pastatytas pirmas kolūkio sandėlis [3].
1932 m. Valsčiaus Tarybos nutarimu Koncepto vienkiemis pavadintas Žuvų kaimu [8], o 1937 m. – Smėline.
Iki 1948 m. visa Koncepto žemė buvo dirbama, apie 1949 m ir 1955 m. dalis buvo užsodinta mišku.

Koncepto miške pastebėtas perintis į Raudonąją knygą įrašytas pelėsakalis [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Antanavičienė, Irena; Tamošiūnienė, Veronika. Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas. – 1998. – 36 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Bilučių b-ka, 2002; Prieiga per internetą: </wp-content/uploads/2016/03/Koncepto-kaimo-istorija.pdf>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija : Konceptas // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 248.
4. Konceptas, k. // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 99–100.
5. Misius, Kazys. Paparčių, Žaslių ir Gegužinės parapijų 1795 metų revizijos duomenys : Žaslių parapija // Misius, Kazys. Paparčių ir Žaslių apylinkės. – Kaišiadorys, 1997. – P. 86.
6. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 470–476.
7. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnijos kaimų istorija. – Gilučiai. – 2006. – 15 p. – Elektrėnų SVB Bilučių b-ka, 2007; Prieiga per internetą: </wp-content/uploads/2016/03/Gilu%C4%8Di%C5%B3-seni%C5%ABnijos-kaim%C5%B3-istorija.pdf>.
8. Vietovardžiai : Koncepto vienkiemis Žaslių valsčiuje // Kaišiadorių rajonas : [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.1. Antanavičienė, Irena; Tamošiūnienė, Veronika. Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas. – 1998. – 36 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Bilučių b-ka, 2002.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.