Mačiuliškės

Mačiuliškės – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 6 km nuo Lavoriškių.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 10 žmonių. Iš jų – 4 vyrų ir 6 moterys (2013 m.) [1].

1892 metais Mačiuliškių kaime gimė baltarusių visuomenės ir politikos veikėjas, filologas Branislavas Taraškevičius [3].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Mačiuliškes informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976), 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [2] bei leidiniuose, kuriuose rašoma apie Bronislovą Taraškevičių.

Yra žinoma, kad XIX a. antroje pusėje Mačiuliškių kaime buvo 1 namas, kuriame ir gyveno 15 žmonių (1 pravoslavas ir 14 katalikų) [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Maciuliszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1884. -T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce), p. 887; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/887>.
3. Ліс, Арсень. Браніслаў Тарашкевіч. – Мінск, 1966. – 167 p.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019