Naujieji Migūčionys

Naujieji Migūčionys yra apie 3,5 km į pietryčius nuo Gilučių, 4 km į šiaurės vakarus nuo Elektrėnų. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Prakusos upelis, pietryčiuose jis ribojasi su geležinkelio Vilnius–Kaunas atšaka į Elektrėnus (tiksliau – į Lietuvos elektrinę) [2]. 

Į šiaurės rytus nuo kaimo yra Senųjų Migūčionių, į vakarus – Migūčionių kaimai. Visi trys kaimai senovėje buvo žinomi kaip viena gyvenvietė – Migučionys [3]. 1795 m. Migūčionys priklausė Gabriliavos palivarkui, XIX a. – Žaslių valsčiui, 1959 m. jis priklausė Vievio rajono Pūstakiemio apylinkei [3]. XX a. 6 dešimtmetyje nutiesus geležinkelio atšaką į Elektrėnus, kairėje geležinkelio pusėje atsidūrusi Migūčionių kaimo dalis priskirta Trakų rajonui (ir vadinta Migūčionių kaimu), o dešinėje likę Senieji ir Naujieji Migūčionių kaimai – Kaišiadorių rajonui [3], nuo 2000 m. – Elektrėnų savivaldybės Gilučių seniūnijai.
Iš Migučionių kaimo kilęs operos solistas, baritonas Pranas Zaremba (g. 1939) [4].

Naujųjų Migūčionių kaime gyvena 10 žmonių: 7 vyrai ir 3 moterys  (2011) [1].

Vietovardis Migūčionys (Migučionys) greičiausiai kilęs iš žodžio „migulys“ – guolis [5].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio leidinyje „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ [2], leidinyje „Elektrėnai“ [8], taip pat Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [7] etnografinėje–istorinėje apžvalgoje „Buvom“ [6]. Šiuose tautosakos rinkiniuose užrašyti Migūčionių kaimo gyventojų pasakojimai, kuriuos surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.
Gilučių pradžios mokyklos mokytoja Valė Belazaraitė 1936 m. užrašė Andriaus Malašausko pateiktus Migūčionių kaimo vietovardžius. Skerdimai – pieva ir dirbama žemė (0,5 km į rytus nuo kaimo), Galai – dirbama žemė (300 m į pietus), Prakusa – upelis (teka 0,25 km į vakarus nuo kaimo prasidedantis Bernadinkos raiste ir įtekantis į Ilgio ežerą. Raistas – pelkėta pieva (150 m į rytus). Jie suregistruoti elektroniniame diske „Kaišiadorių rajonas“ [9].

Vienais duomenimis Migūčionių kaimas pirmą kartą paminėtas 1532 m. [12, 13], kiti šaltiniai teigia, jog – 1562 m. [5]. Kaimas paminėtas dokumente, kuriuo broliai Semenovičiai Terechovičiai pasidalijo paveldėtą Vievio dvarą ir miestelį bei miestelėnus, baudžiauninkus, taip pat dirbamas tuščias žemes bei dalį Migūčionių dvaro.
1590 m. Migūčionių kaimas priskirtas Bekštonių kuopinio susirinkimo centrui, 1795 m. priklausė Gabriliavos palivarkui.
R. Gustaitis teigia, jog netoliese palaidoti I pasaulinio karo metu čia palaidoti 85 žuvę rusų ir vokiečių kariai [3], tačiau daugiau šaltinių apie šiuos palaidojimus nerasta.
Naujieji Migūčionys pirmą kartą paminėti 1911 m. Vokietijos štabo žemėlapyje. Migučionio Naujojo kaimas (13 sodybų, 56 gyventojai) paminėtas 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje. 1927 m. kaimas išskirstytas į viensėdžius [2]. Prie kaimo buvo pridėta daugiau nei 25 ha žemės iš Gabriliavos dvaro, didžiausio sklypo (9,32 ha) savininkas buvo J. Zaremba [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija: Naujieji Migūčionys // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 254.
3. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija: Senieji Migūčionys // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 263–264.
4. Karaška, Arvydas. Pranas Zaremba // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – [T.] 3, p. 671.
5. Kraštotyra, tautosaka: Vietovardžių kilmės prielaidos // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 171–174.
6. Migūčionys: [gyventojų pasakojimai] // Buvom: Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 124–126.
7. Migūčionys, k.// Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 55–56.
8. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 479.
9. Vietovardžiai: Naujųjų Migučionių kaimas Žaslių valsčiuje // Kaišiadorių rajonas: [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.