Račkiškė

Išnykęs Račkiškės kaimas buvo Švenčionių rajono Cirkliškio seniūnijos pietvakarinėje dalyje. Apie Račkiškės viensėdį dabar byloja 2006 m. į Kultūros paveldo registrą įtraukta Račkiškės dvarvietė ir senosios kapinės [8, 9].

Apie buvusią Račkiškės dvarvietę rašoma leidiniuose „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje“ [1, 2, 10], „Lietuvos dvarai“ [8].

Archeologinė Račkiškės dvarvietė yra Račkiškės kaimo pietvakarinėje lauko kelio, vedančio iš Motusiūnų į Pirktinės kaimą, pusėje. Tiesiant dujotiekį 2003 ir 2004 m. buvo atlikti šios dvarvietės archeologiniai tyrinėjimai, iš kurių paaiškėjo, kad dvaras čia galėjo būti nuo XV iki XX amžiaus [8]. Dvarvietės teritorija buvusi netaisyklingo apskritimo formos. Pietrytinėje dalyje yra likę jos perimetru augę medžiai, liepomis bei ąžuolais apsodinta įvažiavimo alėja [1, 4, 10]. Archeologinių kasinėjimų metu rasti radiniai byloja, kad dvarvietėje stovėjo tik mediniai pastatai. Ant dvarvietės kalvos aukščiausios vietos buvo rasta požeminė krosnis. Pagal analogijas rastos krosnies liekanos primena alaus virimo bravorą [10].
Iki 1863 metų sukilimo dvaras priklausė Čechavičiui, kurį už dalyvavimą sukilime caro valdžia ištrėmė į Sibirą, o dvarą konfiskavo [10]. Gustavas ir Ignas Čechavičiai buvo sukilėlių būrių organizatoriai ir vadai [5].

Senosiose Račkiškės kapinėse iki XX a. vidurio stovėjo daugiakampė kapų koplyčia, [9]. 1776 m. ją pastatydino Račkiškės dvarininkai Mykolas ir Antanas Čechavičiai. Originalus aštuonkampis pastatas [6, 7], statytas Ašmenos meistrų iš tašytų pušinių rąstų, sutvirtintų mediniais varžtais ir kalvių sukaltomis virvėmis. Aukštas stogas baigiasi bokšteliu. Iš kairės pusės glaudžiasi priestatas – zakristija. Virš įėjimo – balkonėlis, skirtas pamokslininkui. Viduje yra altorėlis, vieta chorui. Į pamaldas tikinčiuosius kviesdavo medyje įkeltas varpas [5]. Pasakojama, kad 1863 metų sukilėliai turėjo koplyčioje priebėgą ir slėpdavo ginklus. Kalvių nukaltas ir virš bokštelio iškeltas geležinis kryžius primena tris sunertus kalavijus. Tai esąss sukilimo atminimas. Dar septintame XX a. dešimtmetyje šioje koplyčioje vyko pamaldos, bet ji jau buvo avarinės būklės [5]. 1976 m. etnografo, muziejininko, istorijos mokslų dr. Klemenso Čerbulėno pasiūlymu koplyčia buvo perkelta į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse [3, 5]. Buvusios koplyčios vietoje pastatytas kryžius. Račkiškės kapinės yra prižiūrimos ir įtrauktos į Kultūros paveldo registrą [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Dainius. Račkiškės dvarvietė / Dainius Balčiūnas, Algirdas Žalnierius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. – 2006, p. 141-142.
2. Baubonis, Zenonas ir kt. Dujotiekio trasos Pabradė-Visaginas žvalgymai / Baubonis, Zenonas Brazaitis, Džiugas, Kliaugaitė, Vida, Zabiela, Gintautas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. – 2005, p. 253-254.   
3. Garlienė, Gražina. Iš Račkiškės iškeliavusi: [apie Račkiškės kapinių koplyčią, perkeltą iš Švenčionių rajono į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse (Kaišiadorių r.)]. – Iliustr.// Švenčionių kraštas- 2002, spal. 9, p. 2.
4. Geniušienė, Giedrė. Žemė saugo dar daug paslapčių: Kultūros paveldo vertybės: [apie archeologinius kasinėjimus Račkiškėje]. – Iiustr. // Švenčionių kraštas. – 2005, bal. 16, p. 11.
5. Juodagalvis, Jonas. Liaudies arcitektūros paminklui – 230 metų:[apie Račkiškės kapinių  koplyčią, kuri perkelta į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2007, bal. 21, p. 7.
6. Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania. – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija, d. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 330; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=179401&psl=330>.
7. Lietuvių liaudies architektūra. – Vilnius, 1968.-  [D.] 2: Miesto gyvenvietės, visuomeniniai pastatai ūkiniai ir gamybiniai trobesiai, buvusių dvarų sodybos ir mažoji architektūra , p. 275-276.
8. Račkiškė: Švenčionių rajonas // Lietuvos dvarai / sudarytoja Ingrida Semaškaitė. – Vilnius, [2009]. – T. 2, p. 262-263. .
9. Račkiškės dvarvietė ; Račkiškės senosios kapinės. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys:. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldoobjektu_saraai/5525>.
10. Žalnierius, Algirdas. Račkiškės dvarvietė / Algirdas Žalnierius, Dainius Balčiūnas. – Plan. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. – 2006, p. 203-206.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2012; 2017