Senieji Migūčionys

Senieji Migūčionys pietryčiuose ribojasi su geležinkeliu Vilnius–Kaunas atšaka iš Kaugonių į Elektrėnus. Į pietus nuo Senųjų Migūčionių yra Migūčionių kaimas, į pietvakarius – Naujieji Migūčionys. Visi trys kaimai anksčiau žinomi kaip viena gyvenvietė – Migūčionys [5]. XX a. 6 dešimtmetyje nutiesus geležinkelio atšaką į Elektrėnus, kairėje geležinkelio pusėje atsidūrusi Migūčionių kaimo dalis priskirta Trakų rajonui (ir vadinta Migūčionių kaimu), o dešinėje likę Senieji ir Naujieji Migūčionių kaimai – Kaišiadorių rajonui [5].

Senųjų Migūčionių kaime gyvena 6 žmonės: 3 vyrai ir 3 moterys (2011) [4].

Iš Migūčionių kilusi partizanė, ryšininkė ir rėmėja Ona Kundrotaitė-Trakimienė (slapyvardžiu Snieguolė) [7, 8, 9]. Jos vyras Benediktas Trakimas-Genelis (1921–1998) – Lietuvos partizanas, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas [1, 2, 3]. B. Trakimas palaidotas Migūčionių kapinėse. Migūčionių kaime gimęs operos solistas, baritonas Pranas Zaremba (g. 1939) [6]. 

Senieji Migūčionys pirmą kartą paminėti 1959 m. žinyne „Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas“ (Vilnius, 1959). Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio leidinyje „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ [5], leidinyje „Elektrėnai“ [12], taip pat Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [11] etnografinėje–istorinėje apžvalgoje „Buvom“ [10]. Šiuose tautosakos rinkiniuose užrašyti Migūčionių kaimo gyventojų pasakojimai, kuriuos surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.
Gilučių pradžios mokyklos mokytoja Valė Belazaraitė 1936 m. užrašė Motiejaus ir Andriaus Vėželių iš Senųjų Migučionių kaimo pateiktus vietovardžius. Jie pateikti elektroniniame Kaišiadorių muziejaus sudarytame leidinyje „Kaišiadorių rajonas“ [13].

Vienais duomenimis Migūčionių kaimas pirmą kartą paminėtas 1532 m. [12, 13], kiti šaltiniai teigia, jog – 1562 m. [5]. Kaimas paminėtas dokumente, kuriuo broliai Semenovičiai Terechovičiai pasidalijo paveldėtą Vievio dvarą ir miestelį bei miestelėnus, baudžiauninkus, taip pat dirbamas tuščias žemes bei dalį Migūčionių dvaro.

Buvusių Lietuvos partizanų Onos ir Benedikto Trakimų šeimos, jų tremties istorija išsamiai aprašyta tremtinių, politinių kalinių ir jų vaikų pasakojimų rinkinyje „Gyvensime tėvų žemėje“ [7, 9]. Paties B. Trakimo pasakojimas užrašytas Stanislovo Abromavičiaus knygoje „Didžioji kova“ [1]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Benediktas Trakimas-Genelis: 1921–1998 // Abromavičius, Stanislovas. Didžioji kova. – Kaunas, 1999. – P. 196–204.
2. Abromavičius, Stanislovas. O, neverk, motušėle…: Benediktas Trakimas-Genelis, (g. 1921) // Abromavičius, Stanislovas. Žalio velnio takais. – Kaunas, 1995. – P. 64–70; Prieiga per internetą: <https://www.scribd.com/document/97113150/Stanislovas-Abromavi%C4%8Dius-%C5%BDALIO-VELNIO-TAKAIS>.
3. Abromavičius, Stanislovas. Partizaninės kovos dabartinės Elektrėnų savivaldybės teritorijoje // Elektrėnų žinios. – 2009, geg. 15, p. 7.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija: Senieji Migūčionys // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 263–264.
6. Karaška, Arvydas. Pranas Zaremba // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – [T.] 3, p. 671.
7. Kundrotaitė-Trakimienė, Ilgas kelias namo: vienos meilės istorija // Gyvensime tėvų žemėje. –Vilnius, 2013. – Kn. 2, p. 112–122.
8. Kundrotaitė-Trakimienė, Ona – Snieguolė. Apie partizanus: kaip kūrėsi partizanų būriai // Elektrėnų žinios. – 2008, vasar. 1, p. 14.
9. Kundrotaitė-Trakimienė, Ona. Paskutinės Kūčios laisvėje // Gyvensime tėvų žemėje. –Vilnius, 2013. – Kn. 2, p. 109–111.
10. Migūčionys: [gyventojų pasakojimai] // Buvom: Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 124–126.
11. Migūčionys, k.// Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 55–56.
12. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija: Senieji Migūčionys // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 479.
13. Vietovardžiai: Senųjų Migūčionių kaimas Žaslių valsčiuje// Kaišiadorių rajonas : [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.