Talpūnai

Talpūnai yra apie 2 kilometrus į šiaurę nuo Gilučių.

1851 m. Talpūnai priklausė valstybiniam Žaslių dvarui. Sovietmečiu ir priklausė Kaišiadorių apskričiai, vėliau – rajonui, nuo 1995 m. – Kaišiadorių rajono savivaldybei. 2000 m. įkūrus Elektrėnų savivaldybę ir Gilučių seniūniją, tik dalis kaimo teritorijos pateko jos žinion, didžioji kaimo dalis liko Kaišiadorių raj., Žaslių seniūnijoje. 2005 m. Gilučių sen. Priklausančioje dalyje gyveno 2 žmonės [11], o 2011 m. – 5 žmonės: 2 vyrai ir 3 moterys [4].

Iš Talpūnų kilęs filologas Benediktas Kazlauskas (1909-1995), apie jį rašoma knygoje „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys“ [6].
1896 m. kaime gimė Stasys Bandzevičius, garsus pasakų sekėjas. Iš jo tautosakininkas J. Dovydaitis užrašė apie 250 pasakų ir sakmių [11]. 1971 m. leidinyje „Kraštoyra“ apie S. Bandzevičių išspausdinta apybraiža [3].
1902 m. Talpūnuose gimė Balys Pupalaigis, tarpukaryje tarnavęs Lietuvos saugumo policijoje, vėliau kriminalinėje policijoje. Pasitraukęs į JAV dalyvavo įvairių lietuvių organizacijų veikloje. Jo sūnus, remdamasis tėvo dienoraščiais, išleido knygą „Kriminalisto dienoraštis“ [9].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio leidinyje „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ [5], elektroninėje „Kaišiadorių enciklopedijoje“ [11], leidinyje „Elektrėnai“ [12].
1935 m. Pajauciškių pradžios mokyklos mokytojas Jurgis Žilinskas užrašė vietinių gyventojų pateiktus Talpūnų kaimo vietovardžius. Jie pateikti elektroniniame Kaišiadorių muziejaus sudarytame leidinyje „Kaišiadorių rajonas“ [13].

Kaimas pirmą kartą paminėtas 1606 m. ginče dėl žemės [12]. 1795 m. kaime gyveno 92 gyventojai, buvo karčema [5, 8]. 1862 m. Talpūnuose kaimo žemėje pastatyta Žaslių geležinkelio stotis. Pirmojo pasaulinio karo metu kaime palaidoti 3 žuvę kareiviai. Talpūnai į viensėdžius išskirstyti 1935 m. Antrojo pasaulinio karo metu (1944) priverstiniams darbams į Vokietiją išvežta E. Žukauskaitė [5]. Tais pačiai metais Talpūnuose vyko susišaudymas tarp partizanų ir Žaslių garnizono kareivių [1, 5].
1948 m. kaime įkurtas „Naujųjų Talpūnų“ kolūkis. 1957 m. kaime jau veikė klubas-skaitykla, vėliau – biblioteka (1976 m. perkelta į Pajautiškes) [5].

Talpūnų kaime yra išlikusi rudeninio vėlyvio augavietė, 1988 m. paskelbta vietinės reikšmės botaniniu draustiniu [5].

Talpūnų kaimo laukuose rastas įmovinis kirvis keturkampe pentimi [2, 7]. Jis saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Toks pat, tik šiek tiek mažesnis kirvis rastas pačiuose Talpūnuose, gyventojo sklype [7]. Jis saugomas Utenoje, privačioje kolekcijoje.

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Pradžia [apie partizanines kovas] // Abromavičius, Stanislovas. Didžioji kova. – Kaunas, 1999. – P. 15.
2. Bogušienė, O.; Rimantienė, R. Talpūnai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1974. – T. 1, p. 186.
3. Dovydaitis, Jurgis. Liaudies poetinė kūryba : Žymus Lietuvos pasakų sekėjas // Kraštotyra. – Vilnius, 1971. – P. 265–272.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija : Talpūnai // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 269–270.
6. Kazlauskas Benediktas // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas, 2009. – P. 95.
7. Kurilienė, Augustina. Atsitiktiniai radiniai : Akmeniniai // Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. – Kaišiadorys, 2009. – P. 318.
8. Misius, Kazys. Paparčių, Žaslių ir Gegužinės parapijų 1795 metų revizijos duomenys : Žaslių parapija // Misius, Kazys. Paparčių ir Žaslių apylinkės. – Kaišiadorys, 1997. – P. 85, 87.
9. Populaigis, Algirdas. Kriminalisto dienoraštis. – Vilnius, 1999. – 311, [1] p.
10. Talpūnai : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 118, 128–130.
11. Talpūnai. Kaišiadorių enciklopedija [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Talp%C5%ABnai>.
12. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija : Talpūnai // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 481–482.
13. Vietovardžiai : Talpunų kaimas (dabar – Talpūnų) Žaslių valsčiuje // Kaišiadorių rajonas : [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.