Vitkiškės

Vitkiškės – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 6 km nuo Lavoriškių.

Statistikos departamento duomenimis kaime niekas negyvena (2011 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Vitkiškes informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976) bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4]. Apie pilkapio tyrinėjimus rašoma Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [6].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia viensėdžio esantis pilkapynas, datuojamas I tūkst. viduriu – II tūkst. pradžia.

Yra žinoma, kad XIX a. antroje pusėje Vitkovščiznos kaime buvo 2 namai ir gyveno 14 žmonių (3 katalikai, 2 pravoslavai ir 12 sentikių) [4].

XX a. pradžioje Bistričios valsčiuje minimas Vitkovščiznos užusienis su 8 gyventojais [2].

2007 m. Vitkiškių pilkapis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [3]. Objektą iš visų pusių supantis autentiškas kraštovaizdis.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Strazdas, Arūnas. Vitkiškės, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 22; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.
3. Vitkiškių pilkapis. [Vitkiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31206]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Witkowszczyzna // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1888. – T. 13 (Warmbrun-Worowo), p. 671; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/671>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019