Kazimieras Lajauskas

Kazimieras Lajauskas. Nuotr. iš kn.: Širvintos. – Vilnius, 2000, p. 663.

Kunigas Kazimieras Lajauskas, Justino sūnus, mokėsi Širvintų pradinėje ir Gelvonų dviklasėje mokykloje, dar privačiai Vilniuje. Maskvoje išlaikė keturių gimnazijos klasių egzaminus. Paskui  įgijo vaistinės mokinio teises ir įstojo į Vilniaus diecezijos kunigų seminariją, kurią baigęs 1915 m. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Giedraičiuose ir Švenčionių krašte. Kaip gabus mokslui, 1919 m. bažnytinės vyresnybės buvo nukreiptas į Liublino universitetą (Lenkija) studijuoti teisės, bet po metų mokslą teko nutraukti, nes 1920 m. įsiveržę bolševikai jį, grįžusį į Lietuvą atostogų, atkirto nuo Lenkijos. Taip susiklosčius aplinkybėms, buvo paskirtas netoli jo tėviškės prie pat neutralios zonos esančios Širvintų parapijos Zibalų filijos kapelionu [1, 2, 7]. Su jo atvykimu klebonauti buvo atkurta Zibalų parapija. Kunigas priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui, rėmė lietuvių atgimimą [8].
1921 m. kovo 14 d., gavęs lenkų administracijos leidimą pereiti administracijos liniją, kun. K. Lajauskas su keliais bažnyčios komiteto nariais vyko į Vilnių pirkti liturginių daiktų. Perėjus liniją buvo lenkų žandarų areštuotas ir 3 dienas išlaikytas Maišiagalos kalėjime. Paskui Liepaukos miške be jokio teismo nužudytas [2]. Mirė 1921 m. kovo 17 dieną. Jo kūną gyventojai surado tik po 6 savaičių. Parvežė į Zibalus ir palaidojo Zibalų bažnyčios šventoriuje [5, 8].

Informacijos apie kunigo Kazimiero Lajausko suėmimo ir nužudymo aplinkybes pateikia Zibalų seniūnijoje (Šešuolėliuose) gimęs literatūros tyrinėtojas Juozas Lebionka 2000 m. „Versmės“ leidyklos išleistoje monografijoje „Širvintos“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“) [7]. Straipsnyje „Kunigas Kazimieras Lajauskas – patriotas ir kankinys“ autorius pateikia Širvintų klebono, Giedraičių dekano kunigo J. Navicko (Novickio) raportą Vilniaus vyskupui, parašytą 1921 metų birželio 20 dieną.
Apie K. Lajausko  gyvenimą, veiklą, tragišką likimą rašoma taip pat kunigo Stanislovo Kiškio parašytame Kaišiadorių vyskupijos dvasininkų biografijų rinkinyje „Kristaus pašauktieji“ parengtame pagal kun. Nikodemo Švogžlio-Milžino parašytas biografijas [4] , Broniaus Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai“ [5] enciklopedijose, periodinėje spaudoje, internete.

Ilgą laiką kunigo Kazimiero Lajausko žūties vietą priminė tik Liepaukos miške prie medžio prikaltas medinis kryžius, kurio paskirtį žinojo ne visi [2].
2013 m. gegužės 24 d. Širvintų savivaldybėje, prie pat kelio Širvintos–Maišiagala, Lipuvkos (Liepaukos) miške, netoli tos vietos, kur buvo rasti kunigo palaikai, buvo atidengtas paminklinis atminimo akmuo kunigui, lietuvybės puoselėtojui ir skleidėjui Kazimierui Lajauskui. Augenijus Baravykas (įmonė „Baltoji savingė“) padovanojo atminimo lentą, kurioje iškalti žodžiai: „Šioje vietoje 1921 m. kovo 17 d. buvo nužudytas 29 metų lietuvybės puoselėtojas, kunigas Kazimieras Lajauskas“. Algirdas Didžiokas (UAB „Alnitransa“) padovanojo akmenį, širvintiškis Kazimieras Autukevičius nukaldino kryžių. Paminklinį akmenį pašventino Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaras kunigas Marius Talutis [3].
Vos už kilometro, galima stabtelėti prie buvusios pašto stoties, vėliau – muitinės pastato, žyminčio Lietuvą ir Lenkiją skyrusios demarkacinės linijos vietą [10].

2000 m. gegužės 7 d. Romoje, prie Koliziejaus Šventasis tėvas prisiminė naujuosius kankinius. Visuotinės bažnyčios atnaujintame martirologe buvo 114 kankinių iš Lietuvos. Sąraše du kunigai, kilę iš Zibalų seniūnijos – Kazimieras Lajauskas ir Matas Lajauskas ir prieš 15 metų Romos popiežiaus kankiniu įvardintas buvęs Kernavės kunigas Zenonas Baužys [6].
Zibalų parapijoje Šv. Mato atlaidų metu buvo laikomos Šv. Mišios už šio krašto šviesuolį kun. K. Lajauską. Sakydamas pamokslą kun. Egidijus Kazlauskas itin šiltai kalbėjo apie kunigą kankinį, savo krašto mylėtoją, Zibalų parapijos įkūrėją kun. Kazimierą Lajauską [8, 9].

Mūsų kraštiečio, kun. Kazimiero Lajausko atminimas saugomas Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos muziejuje [11].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Baronaitė, Šarūnė. Prisiminti už Lietuvos laisvę kovojusieji: [Širvintų skautai ir šauliai lankė Širvintų r. esančias partizanų žūties vietas, pagerbė kovotojus už laisvę, aplankė ir kun. Kazimiero Lajausko žūties vietą]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2014, lapkr. 12, p. 12.
2. Bielskis, Gintaras. Nebylus atminties kryžius. O jis gali prabilti: [ilgą laiką kun. Kazimiero Lajausko žūties vietą priminė tik Lipaukos miške prie medžio prikaltas medinis kryžius, kurio paskirtį žinojo ne visi]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2008, saus. 19, p. 6.
3. Bonikatas, Remigijus. Paminklinis akmuo kunigui Kazimierui Lajauskui [Širvintų r.]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2013, geg. 29, p. 5.
4. Kiškis, Stanislovas. Kun. Kazimieras Lajauskas: 1892–1915–1921: [biografija] . – Portr. // Kiškis, Stanislovas. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys, 1996. – P. 17–18.
5. Kviklys, Bronius. Zibalai: [rašoma ir apie K. Lajauską] // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 2, p. 519–520.
6. Kunigų byla“ palietė tris kaimynines parapijas: [Romoje, prie Koliziejaus Šventasis Tėvas prisiminė naujuosius kankinius. Sąraše du kunigai, kilę iš Zibalų seniūnijos (kun. Kazimieras Lajauskas ir kun. Matas Lajauskas) ir vienas iš Kernavės (kun. Zenonas Baužys)]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, spal. 28, p. 6–7.
7. Lebionka, Juozas. Kunigas Kazimieras Lajauskas – patriotas ir kankinys. – Iliustr. // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 663–666.
8. Patinskienė, Valda. Kunigo Kazimiero Lajausko įamžinimo istorija.sirvis [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2021-03-15]. Prieiga per internetą: <http://sirvis.lt/kunigo-kazimiero-lajausko-iamzinimo-istorija/>.
9. Patinskienė, Valda. Zibališkiai pagerbė kunigo Kazimiero Lajausko atminimą: [apie Šv. Mišias už šio krašto šviesuolį kunigą K. Lajauską Širvintų rajono Zibalų parapijoje]. –  // Širvis. – 2018, rugs. 19, p. 11.
10. Širvintų rajonas = Širvintos district. – Kaunas, [2017]. – 97 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl.
11. Zibalas, Romas. Ramygaloje saugomas mūsų kraštiečio [kunigo Kazimiero Lajausko] atminimas. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, bal. 25, p. 6.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2021

Dalintis straipsniu: