Liba Mednikienė

Liba Mednikienė. Nuotr. iš kn.: Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai. – T. 4, p. 212.

1922–1923 metais, karo su lenkais  metu,  Liba Mednikienė (Mednik), Leizerio duktė, rinko karines žinias, teikė jas Lietuvos kariuomenei bei partizanams, siuntė lietuviams lenkų štabų dokumentus ir pinigus. Dažnai žvalgybinę medžiagą rinko per savo tautiečius žydus, buvojusius lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje. Apie viską pranešdavo lietuvių partizanų vadams. Mūšių metu saugodavo pas save partizanų paliekamas stambias pinigų sumas. Jos žinioje buvo  ir neutraliojoje zonoje veikiančių partizanų šovinių ir granatų atsarga. Dažnai ,,pati išdavinėjo mūšių metu partizanams šovinius ir bombas” [5]. Jos bute lietuviai partizanai gaudavo prieglobstį, čia buvo ir jų štabas.  Vėliau, po karo dirbo prekybininke, gyveno Širvintose. Nepriklausomybės aikštės 29-ajame name turėjo krautuvę, kurioje slėpė vieno kariuomenės pulko kasą ir ginklus, padėjo žvalgybai. Buvo labai gerbiama miestelyje [4, 5].

Už partizaninę veiklą 1928 metais Lietuvos Krašto apsaugos ministerija Libą Mednikienę apdovanojo  Vyties Kryžiaus ordinu. Ordiną jai įteikė pats Lietuvos kariuomenės generolas Povilas Plechavičius [4]. Ji yra vienintelė žydė moteris, gavusi šį apdovanojimą [1]. Po metų – 1929 m. rugsėjį – buvo apdovanota Nepriklausomybės medaliu [5, 9].

Nuopelnai Lietuvai neišgelbėjo Libos Mednikienės nuo liūdnos lemties. Širvintų istorijos žinovų nuomonės dėl jos žūties laiko išsiskiria. Širvintų istorijos tyrinėtojo Stanislovo Dačkos teigimu, Liba Mednikienė buvo sušaudyta Pivonijos šile netoli Ukmergės kartu su kitais miesto žydų tautybės gyventojais karo pradžioje, 1941-ųjų ankstyvą rudenį.  Buvęs mokytojas girdėjęs pasakojimą, kad prieš egzekuciją nusipelniusiai širvintiškei buvo pasiūlyta gyvybė, tačiau ji atsisakė pasigailėjimo, pasilikusi su šeima ir kaimynais. Nors kas tai galėjo papasakoti – juk vieninteliai liudininkai buvo budeliai… Kita Širvintų istorijos tyrinėtoja, bibliotekininkė Emilija Dalinkevičiūtė, prisimenanti buvusią kaimynę, teigia, kad  L. Mednikienė buvo nužudyta 1942 metų antroje pusėje, jau likviduojant paskutinius Širvintų žydus [2, 5, 8]. Pivonijos miške yra pastatytas paminklas žuvusiems atminti [4].

Apie Libą Mednikienę  galima paskaityti  monografijoje ,,Širvintos” [2].  Čia aprašytas Prezidento Antano Smetonos apsilankymas miestelyje tarpukario metais. Nepriklausomybės aikštėje buvo pastatyti gražūs vartai. Abiejose gatvės pusėse, prie vartų, stovėjo mokiniai, mergaitės mėtė po kojomis Prezidentui gėles, o jis su Liba Mednikiene už parankės įžengė pro tuos vartus ir ėjo toliau per Širvintas [2].
Žurnalistas ir kolekcininkas Vilius Kavaliauskas septynerius metus rinko medžiagą savo daugiatomei knygai ,,Lietuvos karžygiai:  Vyties Kryžiaus kavalieriai” [4].  4-me šios knygos tome   aprašyta ir žydės iš Širvintų Libos Mednikienės istorija, atskleisti jos nuopelnai  Lietuvos kariuomenei 1922−1923 m., kai buvo kovojama dėl Širvintų atgavimo [5]. Tas pats tekstas apie žymiąją širvintiškę perspausdintas Viliaus Kavaliausko  sudarytoje knygoje ,,Pažadėtoji žemė – Lietuva: Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918−1940 m.  [8]. Šio leidinio sudarytojo žodyje  rašoma: ,,Žmonės, apie kuriuos kalbame šioje knygoje, yra nusipelnę, kad prie jų kapų atneštų gėlių. Jeigu nėra kitų, noriu, kad nors ši knyga būtų paminklu jiems. Paminklu tiems, kurie jau turi paminklus ir tiems, kurie jų neturi” [8]. Apie Libą Mednikienę rašoma taip pat periodikoje, internete.

Idėja įamžinti Lietuvių karžygės atminimą Širvintų rajone kilo 2012 metais, po tuometinio savivaldybės mero  Vinco Jasiukevičiaus susitikimo su žurnalistu Viliumi Kavaliausku. Trejus metus truko lėšų paieškos paminklui pastatyti. 2015 m  rugpjūčio mėnesį Vyriausybė patvirtino istorinės atminties puoselėjimo 2015 m projektų sąrašą, į kurį buvo įtrauktas savivaldybės projektas išsaugoti Nepriklausomybės kovų dalyvės Libos Mednikienės atminimą Širvintų mieste. Paminklo projektą sukūrė skulptorius Romualdas Kvintas [1, 3, 7].

Lietuvos partizanų talkininkės, Vyties Kryžiaus ordino kavalierės Libos Mednikienės atminimas įamžintas  Širvintose memorialine  lenta Nepriklausomybės aikštėje, priešais namą Nr. 27, kuriame ji  gyveno [6, 7]. Skulptorius Romas Kvintas sukūrė  bareljefą [8, 9]. Memorialinė lenta atidengta 2015 metų gruodžio mėnesį. Prie jos atidengimo prisidėjo viešoji įstaiga ,,Šiaurės Jeruzalė”, asociacija Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.

Literatūra ir šaltiniai

1. Bonikatas, Remigijus. Širvintiškių idėja užregistruota valstybiniu lygiu: [taip pat apie planus atidengti Širvintose atminimo lentą Libai Mednikienei] // Širvintų kraštas. – 2014, saus. 22, p. 7.
2. Dačka, Stanislovas. Širvintų miestelis prieš Antrąjį pasaulinį karą ir pirmaisiais okupacijos metai (atsiminimai): [rašoma ir apie L. Mednikienę] // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 303-308.
3. Įamžinamas Nepriklausomybės kovų dalyvės Libos Mednikienės atminimas. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, gruod. 5, p. 2.
4. Kavaliauskas, Vilius. Mednikienė Liba – Lietuvos karžygės atminimui / kalbėjosi Virginijus Martišauskas. – Iliustr. // Krašto naujienos (Širvintos). – 2012, rugpj. 10, p. 6; Prieiga per internetą: <http://krastonaujienos.lt/2012/08/lietuvos-karzyges-atminimui/>.
5. Kavaliauskas, Vilius. Mednikienė Liba. – Iliustr. // Vilius Kavaliauskas. Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940). – Vilnius, 2012. – T. 4, p. 211-213.
6. Kirtiklienė, Laura. Įamžintas Libos Mednikienės atminimas. – Iliustr. // Širvis. – 2015, gruod. 16, p. 11.
7. Libos Mednikienės įamžinimas Širvintose. Širvintų rajono savivaldybė: [apie planus įamžinti L. Medickienės atminimą memorialine lenta Širvintose]: [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-21]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/libos-mednikienes-iamzinimas-sirvintose:4670>.
8. Pažadėtoji žemė – Lietuva: Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918–1940 m. – Vilnius, 2013, p. 9, 255-258.
9. Pukienė, Janina. Liba Mednikienė – Vyčio Kryžiaus ordino kavalierė. – Iliustr. // Širvis. – 2016, spal. 12, p. 7.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017

Dalintis straipsniu: