Pranas Gaida-Gaidamavičius

Pranas Gaida-Gaidamavičius. Nuotr. iš kn.: Pranas Gaida-Gaidamavičius. Raštai. – Vilnius, 1996

1927 m. baigė Širvintų progimnaziją, 1931 m. – Kėdainių gimnaziją [4]. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno kunigų seminariją, buvo įšventintas kunigu. 1940–1946 m. studijavo Miunsterio, Freiburgo (Vokietija) ir Liuveno (Leuven) (Belgija) universitetuose. 1944–1946 m. buvo Freiburgo lietuvių tremtinių kapelionas [7].
1950 m. išvyko į Kanadą. 1950–1952 m. dėstė filosofiją Mont-Laurier (Kvebeko prov-ja) kunigų seminarijoje. Nuo 1954 m. dirbo lietuvių savaitraščio laikraščio „Tėviškės žiburiai“ redakcijoje, nuo 1961 m. – vyr. redaktorius [7]. 1987 m. pakeltas Popiežiaus garbės prelatu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje. 2010 m. prel. dr. P. Gaidamavičius sugrįžo į Lietuvą.  Parvyko į Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno Aukštadvaryje (Trakų r.). Mirė 2013 m. liepos 24 d., palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje [9].

Būsimasis mąstytojas ir visuomenės veikėjas P. Gaida-Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys, tuomet jis rašė į „Žvaigždutę“ [3]. Kūrė eilėraščius, išleido ne vieną eilėraščių rinkinį, savo poetinę kūrybą skelbė įvairiuose leidiniuose [4]. Rašė straipsnius į laikraščius „Darbininkas“, „Draugas“, „Rytas“, „XX amžius“, žurnalus „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Aidai“. Išleido knygas „Išblokštasis žmogus“ (1951), „Milžinas, didvyris, šventasis: Žmogiškosios pilnaties vizija“ (1954), „Didysis nerimas“ (1961), „Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo“ (1974). Buvo vienas monografijos apie arkivyskupą Teofilių Matulionį „Nemarus mirtingasis“ (1981) autorių [8]. Ši knyga sutrumpintu pavidalu išleista vokiečių, ispanų, portugalų kalbomis. Yra išleista P. Gaida-Gaidamavičiaus „Raštų“ (Vilnius, 1996) rinktinė. Čia spausdinami jo filosofiniai veikalai „Išblokštasis žmogus“, „Milžinas, didvyris, šventasis“, „Didysis nerimas“. Juos visus jungia viena idėja: žmogaus ir gamtos, žmogaus ir Dievo. Knygos pradžioje spausdinamas dr. Jono Balčiaus įvadinis žodis „Grįžimas su minties lobiu“.

Nors ir negyveno Lietuvoje, prel. dr. P. Gaida-Gaidamavičius aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, puoselėjo lietuvybę, dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje, rūpinosi žmonių sielovada [6].

2002 m. P. Gaidai-Gaidamavičius buvo apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2009 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu [9].

Apie prel. dr. Praną Gaidamavičių rašoma knygoje „Lietuvių dvasininkai kūrėjai“ [1], enciklopedijoje „Lietuva“ [7], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [8], knygoje „Širvintos“ [2]. Apie P. Gaidamavičių ir jo šeimą taip pat rašoma Z. Kriaučiūnienės ir R. Povylienės sudarytose knygose „Pasakojimai apie Želvą“ [4], „Senieji Želvos kaimai“ [5], „Želvos kraštas: istorija ir žmonės“ [11] ir kt. Yra straipsnių periodikoje ir internete.

2014 m. Bajoruose (Ukmergės r., Želvos seniūnija) buvo atidengtas paminklas Pranui Gaidai-Gaidamavičiui ir jo broliui, choro dirigentui Zigmui Gaidamavičiui. Ant paminklinio akmens iškaltas kryžius ir užrašas – „Bajorai – gimtinė dviejų iškilių Lietuvos vyrų“ [6, 10]. Paminklas pastatytas Zigmo Gaidamavičiaus sūnaus, Algio Gaidamavičiaus, pastangomis.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Lietuvių dvasininkai kūrėjai. – Vilnius, 2000. – P. 618.
2. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 749-750.
3. Kazielienė, Genovaitė. „Broliai buvo tikri Tėvynės patriotai“. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2014, liep. 29, p. 1, 5.
4. Pasakojimai apie Želvą / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2005, p. 80.
5. Senieji Želvos krašto kaimai / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2012, p. 15-16.
6. Šantarienė, Vaidotė. Kraštiečių nuopelnams – paminklinis kryžius // Ukmergės žinios. – 2014, liep. 25, p. 2, 11.
7. Šniukas, Domas. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Lietuva: enciklopedija. – Vilnius, 2010. – T. 2: Biografijos, p. 569.
8. Šniukas, Domas. Gaida-Gaidamavičius Pranas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 321.
9. Tamošiūnas, Gediminas. Kunigas, rašytojas, redaktorius: prel. Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914 01 26-1937 05 22-2013 07 24): [nekrologas]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, rugpj. 17, p. 9.
10. Zibalas, Romas. Bajoruose atidengtas paminklas Kiauklių parapijos šviesuoliams. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2014, rugpj. 2, p. 12.
11. Želvos kraštas: istorija ir žmonės / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2014, p. 200-201.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2018

Dalintis straipsniu: