Pranas Norkūnas

Pranas Norkūnas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – T. 16, p. 500.

Yra žymaus gydytojo chirurgo Petro Norkūno vyresnis brolis. Gimė ūkininko šeimoje. Pradžios mokslų mokytoja buvo motina, vėliau mokėsi Vilniaus dviklasėje mokykloje, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigė 1927 m. Vėliau įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigęs 1934 m., gavo gydytojo diplomą. Paskutiniaisiais studijų metais buvo pašauktas į kariuomenę, kurioje ir pasirengė valstybiniams egzaminams (chirurgijos, akušerijos-ginekologijos ir teismo medicinos). Iš pradžių stažavosi Lydos (Baltarusija) ir Vilniaus ligoninėse, o 1936–1939 m. dirbo gydytoju Baltarusijoje, Lydos apskrityje, Lipčiūnų bei Subatninkų ambulatorijose, ir Naugarduko apskrityje, Baranovičių ligoninėje. Dirbant Baltarusijoje tekdavo į darbą važiuoti 16 km dviračiu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1939 m. jaunasis chirurgas buvo mobilizuotas į Lenkijos kariuomenę, pateko sovietinės armijos, okupavusios rytinę Lenkijos dalį, žinion. Išsisukęs iš jos, nedelsdamas grįžo į Vilnių, kur pradžioje be atlyginimo įsidarbino Šv. Jokūbo ligoninėje, o kartu ir chirurgu ligonių kasoje. 1942 m. P. Norkūnas buvo išrinktas Vilniaus universiteto Chirurgijos katedros asistentu. Nuo 1944 m. – chirurgijos katedros vedėjas. 1949 m. apgynė kandidatinę disertaciją „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų etiopatogenezės klausimu“, o 1958 m. P. Norkūnas Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) sėkmingai apgynė antrąją disertaciją „Duomenys apie opaligės patogenezę ir gydymą“. 1960 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1956 m. iki 1984 m. vadovavo Vilniaus universiteto hospitalinės chirurgijos katedrai. 1982 m. dėl ligos (išeminio insulto) buvo priverstas nutraukti chirurgo darbą ir tenkinosi konsultanto pareigomis. Vadovaudamas katedrai, profesorius skatino visus bendradarbius rašyti disertacijas. Jam vadovaujant buvo apgintos 30 kandidatinių ir 10 daktarinių disertacijų. Jo 8 mokiniai tapo profesoriais. Jis sukūrė chirurgų mokyklą. Profesorius, habilituotas mokslo daktaras P. Norkūnas mirė 1992 m. lapkričio 9 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse [3].

Prof. P. Norkūnas parašė tris monografijas, paskelbė 87 mokslinius straipsnius. Dideli prof. P. Norkūno nuopelnai ir visuomeninėje veikloje. Jau 1947 m. jis – Medicinos draugijos pirmininkas, o nuo 1954 m. – Lietuvos chirurgų mokslinės draugijos pirmininkas, šias pareigas ėjęs 30 metų. Profesorius buvo Sovietų Sąjungos chirurgų mokslinės draugijos valdybos narys, rusų kalba leisto žurnalo „Chirurgija“ redakcinės kolegijos narys ir vienintelis Lietuvos chirurgas, kuris buvo išrinktas Pasaulinės chirurgų asociacijos nariu [1].

1965 m. profesoriui buvo suteikta LSSR valstybinė premija [6].

Norkūnas, Pranas. Atsiminimai. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis

2002 m., jau po žymiojo chirurgo P. Norkūno mirties, buvo išleista jo „Atsiminimų“ knyga [4]. Kaip rašoma knygos pratarmėje, „ši Profesoriaus knyga – tai vaisius kelerių metų bendradarbiavimo su literatūros profesoriumi Jonu Riškumi, kuris užfiksavo prof. P. Norkūno dėstomas mintis“. Knygoje spausdinamas žymaus Lietuvos gydytojo kardiochirurgo Algimanto Jono Marcinkevičiaus įžanginis straipsnis „Lietuvos chirurgų patriarchas – Pranas Norkūnas“. Memuarų autorius pasakoja apie savo gimtąjį Marijampolio kaimą, tėvus, mokytojus ir dėstytojus, mokymąsi ir darbą. Memuaruose atsiskleidžia spalvinga Vilnijos krašto buitis. „Kai aš gimiau, Marijampolio kaimas priklausė Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijai, todėl šioje bažnyčioje buvau ir pakrikštytas. Dėl to ligi šios dienos tvirtinu, kad esu gryno kraujo ir kaulo vilnietis, čia gimęs ir čia krikštytas“, – rašė jis „Atsiminimuose“ [4, p. 22]. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija jam buvusi kaip „antroji motina“ [4, p. 28]. Knygoje spausdinama nemažai P. Norkūno straipsnių medicinos tema.

„Gyvenimą paskyriau Lietuvai“: Pranas Norkūnas: 100 įžymiajam Lietuvos chirurgui, Vilniaus medicinos draugijos garbės nariui, Vilniaus universiteto profesoriui. – Vilnius, 2008. Knygos viršelis

Informacijos apie P. Norkūną yra 2008 m. išleistoje knygoje „Gyvenimą paskyriau Lietuvai“: Pranas Norkūnas: 100 įžymiajam Lietuvos chirurgui, Vilniaus medicinos draugijos garbės nariui, Vilniaus universiteto profesoriui“ [1]. Tai yra gausiai iliustruotas leidinys su trumpais tekstais. Pateikiama prof. P. Norkūno biografija, ištraukos iš jo „Atsiminimų“ knygos, jo brolio Petro Norkūno, taip pat kolegų medikų – prof. Algimanto Marcinkevičiaus, A. Pronckaus, dr. Vl. Miniaus, Dalios Triponienės, taip pat literatūros prof. Jono Riškaus mintys apie Lietuvos chirurgų patriarchą. Šį leidinį parengė profesoriaus mokinė Vilniaus medicinos draugijos pirmininkė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė Dalia Triponienė. Apie profesorių rašoma žinyne „Mūsų gydytojai“ (Vilnius, 1998), bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos knygoje „Dom przy drodze“ (Wilno, 2020, p. 46–47), visose lietuviškose enciklopedijose [5], periodikoje. Yra informacijos internete.

2017 m. birželio 18 d. ant namo Marijampolio kaime, P. Norkūno g. 2 (Vilniaus r.) kur gimė profesorius, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ iniciatyva, atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šioje sodyboje gimė Lietuvos chirurgijos patriarchas Pranas Norkūnas (1912–2016) ir chirurgas- onkologas Petras Norkūnas (1908–1992)“. Lenta pagaminta iš granito [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. „Gyvenimą paskyriau Lietuvai“: Pranas Norkūnas: 100 įžymiajam Lietuvos chirurgui, Vilniaus medicinos draugijos garbės nariui, Vilniaus universiteto profesoriui. – Vilnius, [2008]. – 35, [1] p.: iliustr., portr.
2. Iškilmingas medicinos patriarchų profesorių Prano ir Petro Norkūnų atminimo įamžinimas. Vilniaus rajono savivaldybė: [informacija apie iškilminga atminimo lentos, kur gimė broliai, profesoriai Pranas ir Petras Norkūnai, atidengimo ceremonija]. 2017 [žiūrėta 2013-09-13]. Prieiga per internetą: <https://www.vrsa.lt/index.php?1045369584>.
3. Mačiūnas, Leonas Laimutis. „Chirurgas, mokytojas, patriotas“: minint profesoriaus Prano Norkūno 100-ąsias gimimo metines. – Portr. // XXI amžius. – 2008, vas. 20 d., p. 7, 12; Prieiga per internetą:< http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/02/20/atmi_01.html>.
4. Norkūnas, Pranas. Atsiminimai / užrašė Jonas Riškus. – Vilnius, 2002. – 302, [2] p., [12] iliustr. lap.: portr. – Kn. taip pat: Lietuvos chirurgų patriarchas – Pranas Norkūnas / Algimantas Marcinkevičius, p. 9-11.
5. Norkūnas, Pranas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – T. 16, p. 500.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017

Dalintis straipsniu: