Balandiškės

Balandiškių kaimas yra 4 km į pietryčius nuo Beižionių. Į vakarus nuo kaimo tyvuliuoja Pajurgiškių ežeras, o pietuose – Juodžio, tačiau pastarasis priklauso jau Trakų rajono savivaldybės teritorijai.

Balandiškių kaime gyvena 2 žmonės: 1 vyras ir 1 moteris (2011) [6].

Daugiausiai rašyta apie kaime esančias archeologinio paveldo vertybes – piliakalnį ir senovės gyvenvietę. Piliakalnį galima rasti kaimo pietinėje dalyje, Juodžio ežero šiauriniame krante. Jis yra vienas anksčiausių piliakalnių savivaldybėje ir yra vadinamas Balandiškių piliakalniu arba Pilies kalnu [2, 3]. Informacijos apie jį galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [5], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [1], Adolfo Tautavičiaus 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaitoje [10]. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. antra puse–I tūkst. [7, 8]. 1992 m. piliakalnis įtrauktas į kultūros vertybių registrą, 1997 m. paskelbtas paminklu [3].
1971 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Čia rastas akmeninis grindinys, taip pat brūkšniuotos lipdytos keramikos likučių [5, 7]. Į rytus nuo piliakalnio rasta senovės gyvenvietės liekanų. Kultūriniame sluoksnyje aptikta universalių archeologinių radinių, pvz. geležinis pentinis kirvis, akmeninis kirvis su skylute kotui [4, 5, 8].

Apie Balandiškių piliakalnį yra sukurtas pasakojimas [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balandiškės // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 35.
2. Balandiškių piliakalnis // Elektrėnų krašto piliakalniai [aplankas]. – 2012 [tęsiamas]. – Elektrėnų sav. viešoji b-ka, 2012.
3. Balandiškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2007–2010. [žiūrėta 2016-01-06]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6668650a-d0f9-4132-895a-af26d217d431>.
4. Česnauskaitė Raminta. Po elektrėniškių kojomis glūdi Trojos lobiai? // Elektrėnų kronika. – 2011, birž. 17–30, p. 7.
5. Daugudis, Vytautas. Pilies kalnas. Balandiškių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 16.
6. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
7. Kazlauskas, Giedrius. Radiniai // Elektrėnų kronika. – 2014, rugs. 5–11, p. 7.
8. Kazlauskas, Giedrius. Radiniai // Elektrėnų kronika. – 2014, rugs. 12–18, p. 7.
9. Simonavičiūtė, Evelina. Balandiškių piliakalnio istorija // Elektrėnų kronika. – 2014, lapkr. 14–20, p. 7.
10. Tautavičius, Adolfas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita : Balandiškiai. – Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 74; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.