Daubėnai

Daubėnai – kaimas Rudaminos seniūnijoje, 10 km nuo Rudaminos. Kaimas įsikūręs labai gražioje vietoje, Daubėnų kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.

Daubėnuose gyvena 142 žmonės. Iš jų – 73 vyrai ir 69 moterys (2013 m.) [2].

Kaime įsteigtos 6 sodininkų bendrijos.

Kalbininko Jono Jurkšto nuomone, Daubėnai yra fiziografinės kilmės vietovardis, kilęs nuo žodžio „dauba“. Tai pakankamai senas vietovardis, fiksuojamas XVII–XIX a. šaltiniuose [3].

Yra žinoma, kad 1865 m. kaime gyveno 83 žmonės [4].

Apie Daubėnų kaimą informacijos labai mažai. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4]. Kaimas minimas Kaimas minimas Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) leidinyje „Historie z okolic Wilna“ [5], Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [3] bei Vietovardžių žodyne (Vilnius, 2007). Apie Daubėnų kraštovaizdžio draustinį lietuvių, baltarusų ir lenkų kalbomis rašoma Alinos Balčiūnienės ir Ašmenos F. Bahuševičiaus kraštotyros muziejaus kolektyvo (Baltarusija) 2013 m. išleistoje knygoje „Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej“ [1] bei kituose leidiniuose, kur rašoma apie Lietuvos draustinius. Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje, internete.

Daubėnų kraštovaizdžio draustinis įsteigtas 1992 metais Vilniaus miškų urėdijoje, Gegužinės girininkijoje. Steigimo tikslas − išsaugoti senąjį fliuvioglacialinį Rukainės−Rudaminos senslėnio kraštovaizdį Ašmenos moreninėje aukštumoje bei nykstančius Europoje drugių rūšis [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnienė, Alina. Daubėnų kraštovaizdžio draustinis // Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej / [teksto autoriai Alina Balčiūnienė, Ašmenos F. Bahuševičiaus kraštotyros muziejaus kolektyvas; teksto vertimus atliko UAB „Vertimo namai“]. – Iliustr. – Vilnius: [S. Subotovič individuali veikla], 2013. – P. 26.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 40.
4. Doubiany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1900. – T. 15, D. 1 (Abablewo-Januszowo). – p. 433; Prieiga per internetą: <1http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/433>.
5. Gajewski, Mirosław. Historie z okolic Wilna: [Minimas Daubėnų kaimas, p. 166 ]. – Wilno, 2007. – 243 [3] p.: iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017