Dvyliškis

Dvyliškis – kaimas Sužionių seniūnijoje, 2 km nuo Skirlėnų.

Dviliškyje gyvena 7 žmonės (2013 m.) [5].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Dviliškį informacijos beveik nėra. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [11]. Vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Dviliškio, Paraisčių pilkapynus rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1, 2], leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [10].„Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [7] „Lietuvos archeologijos bruožai“ [6]. Apie senesnių laikų šių objektų tyrinėjimus buvo rašyta leidiniuose „Rocznik archeologiczny“ [12] bei Вопросы этнической истории народов Прибалтики, I. Труды прибалтийской экспедиции, II“ [13]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje bei internete.

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo esantys pilkapynai [1, 2].

Dvyliškio, Paraisčių pilkapynas [4], Dvyliškio, Paraisčių pilkais [3], Paraisčių pilkapynas [8] ir Paraisčių pilkapynas II [9] įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai.


Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Dvyliškio, Paraisčių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 309.
2. Balčiūnas, Jonas. Paraisčių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 325.
3. Dvyliškių, Paraisčių pilkapis [Dviliškio k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 17218]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Dvyliškio, Paraisčių pilkapynas [Dviliškio k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16326]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Kulikauskas, Pranas. Lietuvos archeologijos bruožai / Kulikauskas, Pranas, Kulikauskienė, Regina; ir Tautavičius, Adolfas. – Vilnius, 1961, p. 545.
7. Paraisčiai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 83.
8. Paraisčių pilkapynas [Dviliškio k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5652]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Paraisčių pilkapynas II [Dviliškio k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 37484]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Šimėnas, Valdemaras. Dvyliškio (Paraisčių) pilkapyno tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1996/97 metais, p. 161-164.
11. Dwiliszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 2 (Derenek-Gżack). – p. 234; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/234>.
12.Holubowicz, Włodzimierz. Pięc lat pracy ternowej Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. (1933-1937) // Rocznik Archeologiczny. – Wilno, 1937, p. 87.
13.Таутавичюс, Адолфас. Восточнолитовские курганы. Вопросы этнической истории народов Прибалтики, I. Труды прибалтийской экспедиции, II. – Москва, 1959, p. 147.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.