Gureliai

Gureliai – Panerių seniūnijos dalis, į pietvakarius nuo Vilniaus, prie Vilniaus–Kauno geležinkelio. Per Gurelius teka Vokė [1].

Gureliai – tai buvęs gatvinis kaimas, anksčiau  priklausęs Trakų rajonui [1]. Nuo 1996 m. jis tapo Vilniaus miesto dalimi [3].

Remiantis kalbininku Jonu Jurkštu, vietovardis  „Gurałay, Gurale“ aptinkamas 1630 m. šaltiniuose. Guras,  „kauburys“, reiškia kalno viršūnę, atskirą kalnelį kalnuose [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gureliai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 620.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 43.
3. Lietuvos respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymas. 1996 m. balandžio 24 d. Nr. I-1304. Vilnius. Teisės aktų registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-08]. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.86467DECC3D9>.

Parengė: Nijolė Radžiūnienė (Vilniaus m. SCB, Gerosios Vilties biblioteka), 2010, 2016