Jogvilai

Kaimas Lyduokių seniūnijos vakaruose, 7,5 km nuo seniūnijos centro. Ribojasi su Juodausių, Vyliaudžių, Pempių, Inkilų, Juodkiškių kaimais ir Pivonijos mišku. Kaimo pakraščiu eina nacionalinės svarbos sudvigubinta 720 mm dujotiekio magistralė Vilnius–Panevėžys bei automagistralė Vilnius–Panevėžys. Kairėje kelio Ukmergė–Žemaitkiemis pusėje, už AB „Ukmergės keliai“ Jogvilų asfaltbetonio bazės yra detaliai išžvalgytas Jogvilų žvyro telkinys, dešinėje – sodų bendrija „Šilas“.

Kaime gyvena 58 žmonės, iš jų: 26 vyrai ir 32 moterys (2011) [7].
 
Jogvilų kaimo pavadinimas kilęs iš senojo dvikamienio asmenvardžio Jog–vilas [9].

Apie Jogvilų kaimo istoriją, vietovardžius rašoma knygoje „Lyduokiai 1499-1999“ [5], vietovardis taip pat minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [9]. Apie Jogviluose žuvusius partizanus rašyta knygoje „Didžiosios kovos apygardos partizanai“ [1], apie kaime esančias senąsias Lietuvos šventvietes rašė Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [8]. Apie kaimą yra straipsnių spaudoje, informacijos internete.
 

Jogviluose gimė gydytojas, literatas, publicistas, vertėjas, kultūros veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas, pirmojo astronominio lietuviško leidinio autorius Feliksas Janušis (1867-1920). Palaidotas Kretingoje [4].
 
Sovietmečiu Jogvilų kaime Vytauto ir Stanislavos Vaineikių sodyboje įrengtoje pogrindinėje spaustuvėje šilkografijos būdu buvo spausdinamas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) laikraštis „Varpas“, atsišaukimai bei kita pogrindžio literatūra. 1981–1989 m. čia buvo išspausdinta 10 „Varpo“ numerių [3].

Apie šį Lietuvos laisvės kovotoją yra išleista Edvardo Buroko knyga „Pūtėme prieš vėją: Vytauto Vaineikio juodos dienos, baltos naktys“ (Vilnius, 2009), kurios viename iš skyrių aprašoma pogrindinė veikla Jogvilų kaime. Vytautas Vaineikis (1931-1996) yra palaidotas Jogvilų kapinaitėse.
Pašilės girininkijos kvartale Nr. 6 yra prižiūrimos Jogvilų kaimo kapinės (plotas 0,13 ha). 
 
2011 m. kaime, Vaineikių sodyboje buvo atidengtas paminklas Ukmergės krašto laisvės kovotojams ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) pogrindžio leidinio „Varpas“ spaudėjams Stanislavai Vaineikienei, Vytautui Vaineikiui, Antanui Burokui ir Jonui Algirdui Kujaliui [6].
 
Jogvilų kaime partizanų Vytauto Strazdo-Bebro ir Jono Grybausko-Paukštelio žuvimo vietoje 1992 m. pastatytas kryžius [1].
Stanislovo Abromavičiaus knygoje „Partizanų motinos“ rašoma apie partizano Vytauto Strazdo-Bebro motiną Mykoliną Strazdienę bei jos šeimą [2].
 
Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės: Kaukalnis 0,5 km į pietryčius nuo kelio Ukmergė–Žemaitkiemis, 80 m į pietus nuo kelio į Jogvilus, atsišakojančio iš kelio Ukmergė–Žemaitkiemis, Šventosios kairiojo kranto slėnio aukštumoje. Miškas Gojus 0,8 km į šiaurę nuo centrinės kaimo dalies, Duoburio upelio kairiajame krante, į vakarus nuo Duoburio ir Šakelės santakos [8].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Didžiosios kovos apygardos partizanai / Stanislovas Abromavičius,  Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė. – Kaunas, 2007, p. 507.
2. Abromavičius, Stanislovas. Partizanų motinos. – Kaunas, 2010, p. 232-233. 3. Burokas, Antanas. Inturkė – Vilnius – Ukmergė – Jogvilai. – Iliustr. // Eskizai.- Nr. 14 (2004), p. 112.
4. Kanarskas, Julius. Apie ukmergiškį kultūros ir visuomenės veikėją Feliksą Janušį. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 17 (2007), p. 108-109.
5. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 60-61.
6. Paminklas „Varpo“ leidėjams. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 21(2011), p. 221. 
7. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.  
8. Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija.- Vilnius, 2006, p. 158-159.
9. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 40-41.                                                                                                                              

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016