Juodonys

Kaimas Širvintų rajono savivaldybės vakaruose. Seniūnaitijos centras.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena 42 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 17 vyrų, 25 moterys [2].

Apie Juodonių kaimą galima paskaityti 2005 m ,,Versmės” leidyklos išleistoje monografijoje ,,Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ iš serijos ,,Lietuvos valsčiai” [3], taip pat periodikoje ir internete.

Kaime buvęs Antanošos dvaras. Su šiuo dvaru susiję daugelio juodoniškių likimai. ,,Kai aš dar vaikas buvau, gyveno mūsų kaime toks senis Bistrajus, − pasakojo Bronius Sereika, kuris yra tarsi neoficialus Juodonių kaimo metraštininkas, daugiausia visko žinantis. – Tai tas senukas pasakojo, kad baudžiavos laikais Antanošos dvarininkas su kitu dvarininku šunis į baudžiauninkus išsikeitė. Vienam baudžiauninkui davė iškeistojo šuns vardą – Bistryj…” [3]. B. Sereika prisimena, kad tas senukas jiems, vaikams, rodydavęs, kur Juodonyse dvaras buvęs, kur svirnai, tvartai, kiti trobesiai stovėję. Vėliau dvarą valdžiusios dvi senos panos. Iš tų panų žmonės pirko žemės ir kūrėsi Juodonyse [3].

Kaime pastatytas kryžius Musninkų, Vindeikių, Juodonių kaimų savanoriams [1]. Jis yrab kelio Musninkai–Jonava–Liukonys  sankryžos į Vindeikių kaimą penktame kilometre, šalia Kęstučio Jankausko sodybos. Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija organizavo netradicinio ugdymo dieną, kurios metu buvo pašventintas Nepriklausomybės kovų savanorių giminių iniciatyva ir lėšomis pastatytas  kryžius [1]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Bielskis, Gintaras. Istoriją primins kryžius iš storiausio ąžuolo: [Nepriklausomybės kovų savanorių giminių iniciatyva ir lėšomis pastatytas kryžius Musninkų, Vindeikių, Juodonių kaimų savanoriams] . – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2011, spal. 12, p. 5.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-29]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Norušienė, Stanislava. Juodonių kaimas // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis: monografija. – Vilnius, 2005. – P. 541-543.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016