Kriveikiškis

Sunykęs kaimas Širvintų rajone, 1 km nuo Kernavės.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  1 moteris (2011 m.) [1].

Šiaurės papėdėje, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta XIV-XV a. žiestos keramikos. Kaimo lauke yra didelis XIII-XIV a. Kernavės miesto gyventojų kapinynas. XV a. pradžioje jo vietoje įsikūrė kaimo sodybos [2].

Žmonėse šis kaimas buvo vadinamas Krivaikiškiais, Krivaitiškiais, Krivaičiais [4]. Padavimai Kriveikiškio pavadinimą sieja su žodžiu krivis ,,vyriausiasis žynys“. Senovėje čia gyveno stabmeldžių kunigas – krivis (Tarasenka P., 1922). ,,Netoli Sosto piliakalnio tebėra dar senuoju Krivių-Krivaičio vardu vadinamas vienkiemis – Krivaikiškė. Tai buvusi šio paskutinio krivių krivaičio Lizdeikos būstinė, kuri jo pagarbai užsilikusi žmonių gyvojoj kalboj iki šiol“ (Šiaučiūnas J., 1938) [4].

Kriveikiškių kaime yra piliakalnis, vadinamas Žvagakalniu, datuojamas XIV a. Piliakalnis (Žvalgakalnis) įrengtas Neries dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, Kernavės upelio dešiniajame krante. Aikštelė ovali, pailga, 12×8 m dydžio. Jos šiauriniame pakraštyje supiltas 6 m ilgio, 1 m  pločio pylimas. Šlaitai statūs, 20-22 m aukščio. Piliakalnio aikštelės rytinė dalis nuslinkusi. Jis apaugęs krūmeliais bei paskirais didesniais medžiais [3].
Piliakalnis žinomas ir Kernavės vardu.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-08]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Luchtanas, Aleksiejus. Kernavėje surastos geležies lydymo krosnys. – Iliustr. // Širvinta. – 2005, rugs. 3, šeštadienio priedas bendruomenėms ,,Sodžius“, p. 2.
3. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Kriveikiškių piliakalnį, p. 44-45]. – Iliustr., žml. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Kriveikiškis. // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 120.  

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2015; 2016