Pučkalaukis

Pučkalaukis – kaimas Nemenčinės seniūnijoje, Neries dešiniajame krante. Yra Nemenčinės miškelis.

Kaime gyvena 135 žmonės. Iš jų – 59 vyrai ir 76 moterys (2013 m.) [4].

Bendro pobūdžio informacija apie Pučkalaukį pateikiama Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ [9]. Informacijos apie pilkapyną galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1] „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [8], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [6], Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1973). Apie Pučkalaukio pilkapyno tyrinėjimus rašoma Jono Balčiūno 1979 ir 1987 metų žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų Vilniaus rajone ataskaitose [2, 3], leidinyje „Lietuvos archeologijos bruožai“ [6], Algės Jankevičienės straipsnyje „Počkaluvkos pilkapiai“ [5].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija kaimo rytuose, šalia plento esantis Pučkalaukio pilkapynas. 1936 metais lenkų archeologė Helena Cehak-Holubovičova pilkapyno tyrinėjimo metų rado degintinių kapų su VIII–IX a. būdingomis įkapėmis.

1992 m. Pučkalaukio pilkapynas buvo įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Pučkalaikio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 327.
2. Balčiūnas, Jonas. 1979 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus rajone ataskaita. Vilnius, 1979. p. 40.
3. Balčiūnas, Jonas. 1987 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus rajone ataskaita. Vilnius, 1988, p. 105-106.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 315]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Jankevičienė, Algė. Počkaluvkos pilkapiai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija. Vilnius, 1958, Nr. 2 (5), p. 37-49.
6. [Pučkalaukio pilkapynas] // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 92.
7. Pučkalaukio pilkapynas [Pučkalaukio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5670. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]]. 2019 [žiūrėta 2019-11-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Pučkalaukio pilkapynas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – [T.] 19, p. 269.
9. Pučkalaukis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 940.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019