Saidžiai

Saidžiai – kaimas Zujūnų seniūnijoje Vilniaus rajono vakaruose, prie pat dešiniojo Neries kranto. Priklauso Neries regioniniam parkui. Prie kaimo yra parko rekreacinė zona.

Kaime gyvena 5 žmonės. Iš jų – 3 vyrai ir 2 moterys (2013 m.) [1].

Apie Saidžių kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7]. Apie Šilėnų kapinyną, kuris yra prie Saidžių kaimo, rašoma Prano Kulikausko leidinyje „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)“ [3].
Legendų ir padavimų apie Saidžiuose esančias šventvietes yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [5] ir Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [6].

XIX a. antroje pusėje Vilniaus paviete Sudervės valsčiuje Saidžių (lenk. Sojdzie) viensėdyje buvo 5 namai ir gyveno 23 katalikai [7].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis Šilėnų kapinynas.

1937 m., atliekant kapinyno tyrimo darbus, buvo rasta nedegintų mirusiųjų kapų su XVI–XVII a. būdingomis įkapėmis. 2012 m. Šilėnų kapinynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą [4].

Saidžiuose yra 2 vietos, įtrauktos į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 12, 39.
3. Kulikauskas, Pranas. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.) / Kulikauskas, Pranas, Zabiela, Gintautas. – Vilnius, 1999, p. 265.
4. Šilėnų kapinynas [Saidžių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33860]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Saidžiai, Zujūnų s-ja: Upės slenkstis Velnio tiltas ir Akmuo Velniamindis; Šaltinis. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 91-92.
6. O djabelskim moście w Sojdziach // Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – P. 42.
7. Sojdzie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1890. – T. 11 (Sochaczew-Szlubowska Wola), p. 9. Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/9>

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017, 2018