Šveicarai

Šveicarai – kaimas Rudaminos seniūnijoje Rudaminos (Vokės deš. Įntakas) upelio deš. krante.

Šveicaruose gyvena 142 gyventojai. Iš jų – 75 vyrai ir 67 moterys [1]. Tai demografiškai greitai auganti gyvenvietė. 1979 m. čia gyveno tik 20 žmonių [4].

Šveicarai – tai neaiškios nelietuviškos kilmės vietovardis, atsiradęs XVII-XIX am., kai tarp dvarininkų buvo madinga dvarus ir palivarkus pavadinti naujais, neįprastais vardais [2].

Apie Šveicarų kaimą informacijos labai mažai. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Bendrojo pobūdžio informacijos apie gyvenvietę yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje [3], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4]. Kaimas minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2] bei Lietuvos vietovardžiai“ (Vilnius, 2010 m.). Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje, internete.

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo, Rudaminos slėnyje buvę dvi pilkapių grupės. Tirtuose 7 pilkapiuose rasta žirgo griaučiai, degintų kapų (žirgų) ir IX–XII a. dirbinių [4].

Yra žinoma, kad 1864 m. Šveicarų palivarkas priklausė grafų Tiškevičių giminei. Jame gyveno 14 žmonių. Palivarke buvo koplyčia [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 16, 48.
3. Šveicarai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 439.
4. Šveicarai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 230.
5. Szwecary // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. – T. 12 (Szlurpkiszki-Warłynka). – p. 845; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/845>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.