Varliškės

Kaimas yra Vievio seniūnijoje, 1 km į vakarus nuo Balceriškių. Kaime yra nedidelis Varliškio ežeras. Per kaimą eina kelias Pylimai–Paneriai.

Varliškių kaime 2011 m. gyveno 16 žmonių: 8 vyrai ir 8 moterys (2011) [2].

Apie kaimą trumpai rašyta „Mažojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [19]. Daug rašyta apie kaime esantį Varliškių arba Orliškių pilkapyną, pilkapius bei jų tyrimus. Apie juos informacijos galima rasti „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [22], „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1, 8], leidinyje „Elektrėnai“ [3], Broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva“ I tome [9], trumpai užsimenama Kęstučio Kilkaus leidinyje „Ežerai“ [6], Giedriaus Kazlausko straipsnyje [5], 1919–1928 m. ėjusiame laikraštyje „Lietuva“ [13]. Apie pilkapius užsimenama daugumoje svarbiausių archeologinių sąrašų, kt. leidinių, pvz. Petro Tarasenkos „Lietuvos archeologijos medžiaga“ [17], Fiodoro Pokrovskio Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje [24], „Lietuvos archeologijos bruožuose“ [7], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [14], „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [10] ir kt. Apie Varliškių kaime vykdytus archeologinius tyrimus rašė Rimantas Jankauskas [4], Aleksiejus Luchtanas [11, 12], Irena Senulienė [15, 16], Adolfas Tautavičius [18].

Varliškių pilkapynas yra kairėje Vievo–Baltamiškio kelio pusėje [8], o pilkapis – dešinėje. Jie įtraukti į kultūros vertybių registrą [20, 21].
Dar 1889 m. Edvardas Volteris ištyrė 4 pilkapius, kuriuose aptiko degintinių kapų  [3, 7, 8].
Pilkapynas sudarytas iš 15 kapų [9].

Apie Varliškių kaimo šaltinio stebuklingas galias yra išlikęs padavimas [23].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dakanis, Bronius. Varliškių pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 93.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Ickevičius, Augustinas. Vievio seniūnija: Vievio apylinkės // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 184–185.
4. Jankauskas, Rimantas. Preliminarūs 1998–1999 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Rimantas Jankauskas, Agnius Urbanavičius. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1998/99, p. 599–620, Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1998-1999/599-620.pdf>.
5. Kazlauskas, Giedrius. Pilkapynai [Varliškių–Orliškių pilkapynas] // Elektrėnų kronika. – 2014, spal. 3–9, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/pilkapynai/>.
6. Kilkus, Kęstutis. Vievis // Ežerai. – Vilnius, 2013. – P. 140–141.
7. Kulikauskas, Pranas. V–VII a. pilkapynai: Orliškės / Pranas Kulikauskas, Regina Kulikauskienė, Adolfas Tautavičius // Lietuvos archeologijos bruožai. – Vilnius, 1961. – P. 544; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/190/360-561.pdf>.
8. Kuncienė, Ona. Varliškių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 93.
9. Kviklys, Bronius. Vievio apylinkės // Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 512.
10. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1993, p. 51.
11. Luchtanas, Aleksiejus. Varliškių (Orliškių) pilkapyno (AR 1230), Vievio sen., Trakų raj. Archeologinių tyrinėjimų 1998 metais ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f., 1, b. 3213, p. 65; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3515/1-35.pdf>.
12. Luchtanas, Aleksiejus. Varliškių pilkapyno tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 1998/99, p. 189–194; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1998-1999/189-194.pdf>.
13. Milžinkapiai // Lietuva. 1923 birželio 23, nr. 138. Prieiga per internetą: <http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076>.
14. Paminklų sąrašas: Varliškės // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 119; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladlibrary/140/1-92.pdf>.
15. Senulienė, Irena. Trakų rajono Varliškių pilkapyno I grupės suardyto pilkapio Nr. 1 tyrinėjimų ataskaita, 1986 07 03 – 1986 07 13. KPC aptarnavimo skyriaus fondų poskyris, f. 9, ap. 1, b. 97, 6 p.; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/880/1-11.pdf>
16. Senulienė, Irena. Varliškių pilkapyno (Trakų r.) tyrinėjimai 1986 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1986/87, p. 60–61; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1986-1987/60-61.pdf>.
17. Tarasenka, Petras. Lietuvos archeologijos medžiaga. – Kaunas, 1928, p. 195; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladlibrary/98/150-213.pdf>.
18. Tautavičius, Adolfas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita. KPC aptarnavimo skyriaus fondų poskyris, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 85; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.
19. Varliškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 688.
20. Varliškių pilkapis [Varliškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 16458]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1b308dbe-9e8c-4e95-b1a8-49e989fc9e8d>.
21. Varliškių, Orliškių pilkapynas [Varliškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 3507]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e56a40d5-cceb-4dd7-8d38-c93a93c6f1c2>.
22. Varliškių pilkapynas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2013. – [T.] 24, p. 693; Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/varliskiu-pilkapynas/>.
23. Vilniaus apylinkių padavimai : [apie Varliškių šaltinį] // Tautosakos darbai. – [T.] 33, p. 244–245; Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1392-2831.N_33.PG_198-247/DS.002.0.01.ARTIC>.
24. Покровский, Федор Васильевич. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна, 1893, p. 70; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/145/1-89.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.