Verbiškės

Verbiškės – kaimas Riešės seniūnijoje, 5 km nuo Ažulaukės.

Kaime gyvena 30 žmonių. Iš jų – 12 vyrų ir 18 moterų (2013 m.) [1].

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Verbiškės – tai budingas Vilniaus kraštui oikonimas, padarytas iš asmenvardžio su preisaga –išk– ir galune –ės [2].

Rašytiniuose šaltiniuose Verbiškių kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2]. Verbiškių viensėdis (Wierbiszki) minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Egidijaus Šatavičiaus straipsnių apie senovės gyvenviečių tyrinėjimus yra Lietuvos istorijos instituto leidžiamose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [5, 6].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija 8 šalia gyvenvietės aptiktos senovės gyvenvietės.

Verbiškių I, Verbiškių II, Verbiškių III, Miškinių I, Miškinių II, Miškinių III ir Užuežerės senovės gyvenvietės įtrauktos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai. 1998 m. tyrinėta Miškinių II gyvenvietė ir datuota ankstyvojo neolito pabaiga – viduriniuoju neolitu ir priskirta Narvos kultūrai. 2011 m. šalia Verbiškių kaimo atliktų kasinėjimų metu aptikti penki titnaginiai įrankiai. Radiniai datuojami mezolito laikotarpiu [3, 4, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 322]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 23, 38, 91.
3. Miškinių senovės gyvenvietė II [Verbiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 21518]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Miškinių senovės gyvenvietė III [Verbiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31650]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Šatavičius, Egidijus. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2005, p. 384-388.
6. Šatavičius, Egidijus. Vilniaus rajono akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1994, 1995, p. 26-29.
7. Verbiškių senovės gyvenvietė [Verbiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31657]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Wierbiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 13 (Warmbrun-Worowo). – p. 380; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/380>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2023