Veselucha

Veselucha – viensėdis Buivydžių seniūnijoje, 2 km nuo Buivydžių.

Kaime gyvena 4 žmonės (2013 m.) [3].

Apie Veseluchos viensėdį informacijos labai mažai. Jis minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9] bei „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Veseluchos pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1] bei leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais“ [2]. Informacijos yra „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše[3].

Apie tai, kad šiuose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija Veseluchos pilkapynas [1].

XIX a. antroje pusėje Vilniaus paviete nurodomas Veseluchos užusienis, kuriame stovėjo vienas gyvenamasis namas. Jame gyveno 8 katalikų tikybos žmonės. XX a. pradžioje Bistričios valsčiuje minimas Veseluchos užusienis, kuriam priklausė 20 dešimtinių žemės ir gyveno 6 žmonės [5].

Šalia viensėdžio esantis archeologijos paminklai Veseluchos pilkapynas, Veseluchos pilkapis ir Veseluchos pilkapis II įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [4, 6, 7, 8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Veseluchos pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1. D. 2: Rytų Lietuva, p. 347.
2. Balčiūnas, Jonas. Vilniaus miesto ir rajono archeologijos paminklų žvalgymas 1987 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986/1987 metais / Jonas Balčiūnas, Bronius Dakanis, Gintautas Zabiela. – Vilnius, 1988. – P. 178.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016-04-04, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1993, p. 52.
5. Strazdas, Arūnas. Veselucha. Buivydžių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. P. 7-8. Prieiga prie internetą <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.
6. Veseluchos pilkapynas [Veseluchos vs., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16470]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Veseluchos pilkapis [Veseluchos vs., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 25509]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Veseluchos pilkapis II [Veseluchos vs., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 25510]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Wiesiałucha // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1893. – T. 13 (Warmbrun-Worowo), p. 244; Prieiga per internetą: < http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/244>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2017