Mykolas Sopočka

Sopoćko Michał. Dziennik. – Bialystok, 2010. Knygos viršelis

Sopoćko Michał. Dziennik. – Bialystok, 2010. Knygos viršelis

Gimė kilmingoje šeimoje, tuometiniame Vilniaus krašte, netoli Ašmenos (dabar Baltarusija). Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1914 m. birželio 15 d.Vilniaus Katedroje buvo įšventintas kunigu. 1914–1918 m. vikaravo Tabariškių (Šalčininkų r.) parapijoje [4]. 1927–1932 m. ėjo Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigas. Nuo 1928 m. iki pat Vilniaus Stepono Batoro universiteto uždarymo 1939 m. buvo Teologijos fakulteto pastoracinės teologijos katedros profesoriaus pavaduotojas, skaitė pedagogikos, homiletikos, katechetikos paskaitas. Kunigo M. Sopočkos pastoracinė veikla buvo įvairialypė, bet daugiausia dėmesio jis skyrė Dievo Gailestingumui [2, 3]. 1933–1936 m. jis buvo sesers Faustinos Kovalskos dvasios tėvas ir nuodėmklausys ir liko jos artimas draugas iki pat jos mirties [9]. Įkvėptas jos Faustinos regėjimų, visą savo gyvenimą skelbė Dievo Gailestingumo žinią ir kultą: parašė daug veikalų, siekė, kad būtų įvesta Dievo Gailestingumo šventė, pagelbėjo, kai buvo tapomas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, buvo vienas iš Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjų. Slėpdamasis nuo sovietų valdžios, 1947 m. kunigas M. Sopočka buvo priverstas išvykti į Balstogę (Bialystokas, Lenkija). Čia dėstė kunigų seminarijoje. 1962 m. išėjo į pensiją, bet neapleido pastoracinės veiklos, vykdė sielovadą Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacijos koplytėlėje. Mirė 1975 m. vasario 15 d. Balstogėje. Palaidotas Balstogės Dievo Gailestingumo šventovėje. 1987 m. vyskupija pradėjo kunigo M. Sopočkos beatifikacijos procesą.

M. Sopočka rašė knygas ir straipsnius. Daugelio jo knygų anotacijos, viršeliai ir ištraukos pateikiamos lenkiškoje internetinėje svetainėje [8].
2008 m. kunigas M. Sopočka buvo beatifikuotas ir paskelbtas palaimintuoju [1, 5]. Šia proga į lietuvių kalbą buvo išversti ir išleisti keli M. Sopočkos veikalai: „Tavo Gailestingumu pasitikiu“(Vilnius, 2008), „Meilės ir gailestingumo kelias“ (Vilnius, 2008), „Jo gailestingumas amžinas: mąstymai apie Dievo gailestingumą“ (Vilnius, 2008). Šias knygas iš lenkų kalbos išvertė Leonija Malakauskienė.

Ciereszko, Henryk. Mykolas Sopočka Dievo gailestingumo apaštalas. – Vilnius, [2006]. Knygos viršelis

Ciereszko, Henryk. Mykolas Sopočka Dievo gailestingumo apaštalas. – Vilnius, [2006]. Knygos viršelis

Gailestingumo kelias : šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje : maldų devyndienis : vadovas piligrimams. – Vilnius, 2011. Knygos viršeli

Gailestingumo kelias : šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje : maldų devyndienis : vadovas piligrimams. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Daugiausia leidinių apie M. Sopočką išleista lenkų kalba. Kelias knygas apie palaimintąjį yra parašęs teologijos daktaras, Balstogės arkivyskupijos Kunigų seminarijos dėstytojas, kunigas Henrikas Cereško (Henryk Ciereszko) [2, 9]. Daug informacijos apie M. Sopočką lenkų kalba yra kunigui skirtoje internetinėje svetainėje [8]. Čia pateikiami jam skirtų knygų viršeliai su leidinių anotacijomis.
Viena iš H. Cereškos knygų „Mykolas Sopočka Dievo Gailestingumo apaštalas“ išleista lietuvių kalba [2]. Knygos autorius rėmėsi M. Sopočkos „Prisiminimais“ ir „Dienoraščiu“, jo asmeninio archyvo dokumentais, taip pat kunigą pažinojusių žmonių liudijimais. Leidinyje pateikiamas M. Sopočkos gyvenimo datų kalendorius. Nemažai straipsnių spaudoje [2, 5, 12]. Apie kunigo atmintinas vietas Vilniuje rašoma leidinyje „Gailestingumo kelias: šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje“ [3].

Didelė kunigo M. Sopočkos gyvenimo dalis susijusi su Vilniumi. Pirmą kartą šiame mieste jis apsilankė 1896 m., kai čia priėmė pirmąją komuniją ir gavo Sutvirtinimo sakramentą. Vėliau rašė apie tai savo atsiminimuose [2, p. 19]. Nuo 1910 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, vėliau buvo šios seminarijos auklėtinių dvasios vadovas [2, 3]. 1924 m., pakviestas vyskupo Jurgio Matulaičio, atvyko į Vilnių ir su nedidelėmis pertraukomis gyveno ir dirbo šiame mieste iki išvykimo į Lenkiją 1947 m. Dirbo Vilniaus Įgulos (Šv. Ignoto), Šv. Mykolo, Švč. Trejybės (dabar Dievo Gailestingumo) bažnyčiose. Rūpinosi, kad Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, būtų pastatyta Dievo Gailestingumo šventovė, kurioje būtų saugomas paveikslas, nutapytas pagal sesers Faustinos Kovalskos regėjimus [3, 9]. Naujosios Vilnios kapinėse, esančiose už Šv. Kazimiero bažnyčios (Šiaurės g.), palaidotas M. Sopočkos brolis vaistininkas Piotr Sopočko.

2008 m. kunigo M. Sopočkos vardas įamžintas Tabariškėse (Šalčininkų r.), kurios buvo pirmoji jo darbo vieta baigus Vilniaus kunigų seminariją. Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje palaimintajam kunigui M. Sopočkai atidengta memorialinė lenta (skulpt. Ana ir Aleksander Paskal) [4].

Vokiečių okupacijos metais M. Sopočka slapstėsi netoli Vilniaus esančiame Juodšilių kaime (Vilniaus r.). 1942–1944 m. kunigą nuo tremties slėpė čia įsikūrusios seserys uršulietės. Vėliau, savo „Dienoraštyje“ („Dziennik“), prisimindamas laiką, praleistą šiame kaime, kunigas rašė: „Čia praleidau pačias maloniausias ir prasmingiausias mano sielai gyvenimo akimirkas. Ne tik supratau, bet ir patyriau, ką reiškia vienatvė gamtos prieglobstyje, kai visišką tylą sudrumsčia tik paukščių giedojimas ir vėjo staugimas“ [11].

2012 m. rugsėjo 30 d. Juodšiliuose (Vilniaus r.), ant namo Sodų g. 16, buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis parašyta: „Šiame „Apvaizda“ vadinamame name, karo metu nuo 1942-03-03 iki 1944-08-14, pasivadinęs Vaclovo Rodzevič vardu, gyveno palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko“ [12]. Lentos autoriai – sesuo Michaela Rak ir kunigas Ježy Vitkovski (informaciją pateikė Juodšilių seniūnijos seniūnas Tadeuš Aškelianec).

2012 m. Vilniuje (Rasų g. 4A) buvo inaguruoti Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinti palaikomosios slaugos namai, vadinamasis hospisas. Jis įsteigtas Vilniaus arkivyskupijos kurijos pastangomis [6]. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga, kurioje paskutinius mėnesius ar dienas praleidžia sunkiai sergantys žmonės. Hospisas įsikūręs XVII a. pastate. Anksčiau šios patalpos priklausė vienuolėms. Po Antrojo pasaulinio karo čia buvo kalėjimas. Dabar pastatas priklauso Vilniaus arkivyskupijos kurijai.

2005 m. Lenkijoje išleistos M. Sopočkos knygos „Jezus Król miłosierdzia: artykuły z lat 1936–1975“ priede kunigas Tadeušas Krahela (Tadeusz Krahela) pateikė išsamią kunigo M. Sopočkos publikacijų bibliografiją, apimančią 1936–1975 m. laikotarpį [10].

Literatūra ir šaltiniai

1. Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka : [Balstogėje buvo beatifikuotas šventosios Faustinos Kovalskos nuodėmklausys, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolijos įkūrėjas kun. Mykolas Sopočka] // Bažnyčios žinios. – 2008, Nr. 19 (spal. 15), p. 21–22.
2. Ciereszko, Henryk. Mykolas Sopočka Dievo gailestingumo apaštalas. – Vilnius, [2006] . – 171, [1] p. : iliustr.
3. Gailestingumo kelias : šv. Faustinos, pal. Mykolo Sopočkos ir pal. Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje : maldų devyndienis : vadovas piligrimams]. – [Vilnius, 2011. – 54 p. : iliustr.
4. Kun. M. Sopocko vardas įamžintas Tabariškėse : [apie atminimo lentos (skulpt. Ana ir Aleksander Paskal) atidengimą palaimintajam kunigui M. Sopocko Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje] / puslapį rengia Andžej Kolosovski. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2008, spal. 30 – lapkr. 5, p. 1, 4.
5. Mackela, Petras. Palaimintasis Mykolas Sopočka : „Įtikėti Dievo gailestingumu skirta ne kam kitam, o man“. – Portr. // Artuma. – 2008, Nr. 10, p. 18.
6. Vorobej, Teresa. Į širdį įrašyti namai : pirmųjų Lietuvoje slaugos namų atidarymas ir pašventinimas: [Vilniuje atidaryti palaimintojo kunigo M. Sopočkos slaugos namai (stacionaras)]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2012, birž. 21–27, p. 1, 4–5.
7. Bajor, Alvyda Antonina. Czarny Bór na skrzyżowaniu ludzkich losów : na biograficzno-geograficznym szlaku Józefa Mackiewicza. – Iliustr. – B. d. // Magazyn Wileński. – 2008, nr 4, p. 30-36.
8. Blogoslawiony ks. Michal Sopocko. [Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej] [interaktyvus] [žiūrėta 2012-10-22]. Prieiga per internetą: <http://www.sopocko.pl/ksiazki.php>.
9. Ciereszko, Henryk. Droga świętości ks. Michała Sopoćki : kierownik duchowy i spowiednik s. Faustyny. – Kraków, 2002. – 125, [4] p., [3] iliustr., portr.  lap. – Bibliogr. prier.: p. 123–124
10. Sopoćko Michał. Jezus Krol Miłosierdzia : artykuły z lat 1936–1975 / zebrał Adam Skreczko. Warszawa, 252 [1] p.: iliustr.– Biliogr. p. 239–249.
11. Sopoćko Michał. Dziennik / oprac., wstęp i przypisy Henryk Ciereszko. – Bialystok, 2010. – 377 [2] p., [14]p. Lent.: iliustr.
12. Vorobej, Teresa. Zobowiązujący przywilej : tablica upamiętniająca bl. ks. Michała Sopoćkę : [Juodšiliuose (Vilniaus r.), ant namo, kur karo metu slapstėsi kunigas, palaimintasis M. Sopočka), atidengta atminimo lenta]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2012, 4–10 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota” (nr720), p. 1, 18.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2013

Dalintis straipsniu: