Aukštuoliai

Kaimas Taujėnų seniūnijoje. Gyvena 2 žmonės (2011) [2].

Aukštuolių kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis padarytas iš asmenvardžio Aukštuolis, kuris kilęs iš bendrinio žodžio „aukštuolis“ („kas aukštas”, „didžiūnas”)  [5].

Apie Aukštuolių kaimą informacijos nedaug. Vietovardis aprašomas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [5]. Kaimas paminėtas „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje”  [4] aprašant ten gyvenusią Katliorių šeimą. Informacijos apie vietovę yra ir periodikoje.

Aukštuolių ąžuolai

Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Aukštuolių ąžuolai. – Vilnius, 2013. Knygos viršelis

Aukštuolių kaime gyvenusių ūkininkų Boleslovo ir Onos Katliorių šeimoje išaugo Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyviai – 6 broliai partizanai ir sesuo partizanų ryšininkė. Broliai Katlioriai partizanais tapo 1944, 1945 m. ir priklausė Vyčio apygardos Šarūno rinktinės Antano Stimburio-Tankisto būriui [4].

1991 m. pastatytas lauko akmenų paminklas šiame kaime gimusių ir augusių brolių partizanų Katliorių atminimui. 2003 m. prie paminklo pritvirtinta atminimo plokštė (skulptorius Jonas Jagėla).

1999 m. buvusios Katliorių sodybos vietoje pastatytas tipinis atminimo ženklas (aut. Romas Navickas).

2009 m. Mūšios miško parke Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti žuvusiems penkiems Vyčio apygardos partizanams broliams Katlioriams pastatytas granito paminklas.

Skausmingas Katliorių šeimos likimas, pokario kovose iš dešimties užaugintų vaikų netekusios penkių sūnų partizanų, aprašytas gydytojos Sigitos Narbutaitės-Lipovienės knygoje „Aukštuolių ąžuolai“ [3].

Apie garsią penkių žuvusių partizanų motiną Oną Katliorienę rašoma ir Stanislovo Abromavičiaus knygoje „Partizanų motinos“ [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Ona Katliorienė. – Portr. // Stanislovas Abromavičius. Partizanų motinos. – Kaunas, 2010. – P. 120-123.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Aukštuolių ąžuolai. – Vilnius, 2013. – 118, [1] p.: iliustr., faks., portr.     
4. Trimonienė, Rūta. Katlioriai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – P. 767.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 98.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2013; 2016