Avižonys

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Širvintų seniūnijoje. Į pietryčius nuo Širvintų, 1 km į rytus nuo Kielių.  Buvusi Dzeržinskio kolūkio centrinė gyvenvietė [1].

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  134 gyventojai (2011 m.). Iš jų –  66 vyrai,  68 moterys [2].

Apie kaimą rašoma  keturių tomų sovietinėje Lietuvos enciklopedijoje [1]. Informacijos galima rasti periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Avižonys // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1. – P. 153.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.

Parengė: Vyta Matukaitienė. (Širvintų SVB), 2017